ΓΙΑΤΙ Η Ι.Κ.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), η οποία έκανε την εμφάνισή της στη χώρα μας από το έτος 2012, θεσπιζόμενη με το Ν. 4072/2012, έχει εξελιχθεί έκτοτε σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή εταιρικό τύπο, καθώς χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευελιξία, ενώ συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήματα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη εταιρειών.

Πριν την ανάλυση των πλεονεκτημάτων της Ι.Κ.Ε., αξίζει να αναφερθεί συνοπτικά ότι πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία με δική της νομική προσωπικότητα. Δηλαδή, η περιουσία της διακρίνεται από αυτή των εταίρων της, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μην ευθύνονται για τυχόν χρέη της εταιρείας με την προσωπική τους περιουσία. Πολύ συχνά μάλιστα εμφανίζεται ως μονοπρόσωπη (ονομαζόμενη και ως Μ.Ι.Κ.Ε.), καθώς είναι δυνατόν να συσταθεί με έναν μόνο μέτοχο. 

Τα ανωτέρω όμως δεν αποτελούν τους μοναδικούς λόγους για τους οποίους η Ι.Κ.Ε. αποτελεί μία τόσο δημοφιλή μορφή Εταιρείας, όπως αναλύεται παρακάτω.

1. Μηδενικό μετοχικό κεφάλαιο:

Ο σημαντικότερος ίσως λόγος που πολλοί επιλέγουν για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας την εταιρική μορφή της Ι.Κ.Ε., οφείλεται στο γεγονός ότι για τη σύστασή της απαιτείται μηδενικό κεφάλαιο.

Πράγματι, το αρχικά προβλεπόμενο με το Ν. 4072/2012 μετοχικό κεφάλαιο του συμβολικού ποσού του 1 ευρώ, το οποίο είχε επιλεγεί από το νομοθέτη ενόψει της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας που ίσχυε κατά την θέσπιση του νόμου, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, καταργήθηκε με το Ν. 4155/2013, αφού ορίσθηκε ότι το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε., καθορίζεται ελεύθερα από τον ή τους εταίρους της και ορίσθηκε ρητά ότι μπορεί να είναι ακόμη και μηδενικό.

2. Δυνατότητα συμμετοχής στην Ι.Κ.Ε. μέσω εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών:

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της Ι.Κ.Ε., συνιστά και το γεγονός ότι προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Εταιρεία, μέσω εξωκεφαλαιακής εισφοράς. Με απλά λόγια, υφίσταται η δυνατότητα ανάληψης εταιρικών μεριδίων, σε αυτούς που, αντί να εισφέρουν κεφάλαιο, αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής εργασίας ή υπηρεσιών ή έργου ή άλλων ενοχικών υποχρεώσεων, σε αντάλλαγμα των εταιρικών μεριδίων που αποκτούν.

Παράλληλα, υφίσταται η δυνατότητα απόκτησης ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με οποιονδήποτε εταίρο που εισέφερε κεφαλαιακή εισφορά, μέσω των προβλεπόμενων στο άρθρο 79 του Ν. 4072/2012 «εγγυητικών εισφορών». Μπορεί δηλαδή κάποιος να συμμετάσχει στην εταιρεία, χωρίς εισφορά κεφαλαίου, αλλά εγγυώμενος για εταιρικό χρέος της. 

3.  Ευκολία σύστασης:

Κίνητρο για την επιλογή της Ι.Κ.Ε., έναντι των υπολοίπων μορφών Εταιρειών, αποτελεί και το γεγονός ότι η σύστασή της χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευκολία και ταχύτητα. Ειδικότερα, η Ι.Κ.Ε. συνίσταται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). 

Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς τη συνδρομή συμβολαιογράφου, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος ή στις περιπτώσεις εισφοράς στην εταιρεία περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στις περιπτώσεις που επιλέγεται από τα μέρη. Ακολουθεί δημοσίευση του καταστατικού στο Γ.ΕΜ.Η., ενώ δεν απαιτείται σχετική δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.

4. Περιορισμένη Ευθύνη των Εταίρων:

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ι.Κ.Ε. αποτελεί αδιαμφισβήτητα ο περιορισμός της ευθύνης των εταίρων της μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Σε αντίθεση, λ.χ., με την Ομόρρυθμη και με την Ετερόρρυθμη Εταιρεία, όπου οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται για τυχόν χρέη της Εταιρείας, απεριόριστα, με την προσωπική τους περιουσία, στην περίπτωση της Ι.Κ.Ε. για τυχόν εταιρικά χρέη ευθύνεται η ίδια η Ι.Κ.Ε., ενώ οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της εισφοράς τους. Στην πράξη, η περιουσία της Εταιρείας διακρίνεται από την προσωπική περιουσία των εταίρων, ενώ κατ’ αρχήν ισχύει η αρχή του απεριορίστου της ευθύνης του νομικού προσώπου της Ι.Κ.Ε., όπως και στην περίπτωση της Ε.Π.Ε..

Συνεπώς, σε αντίθεση με την Ο.Ε., όπου σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης για οφειλές της Εταιρείας, μπορεί να κινηθεί αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των Ομορρύθμων Εταίρων, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση των μετόχων της Ι.Κ.Ε.

5. Σταθερός φορολογικός συντελεστής:

Τέλος, στα πλεονεκτήματα της Ι.Κ.Ε. δεν θα μπορούσε να μη συγκαταλέγεται και ο σταθερός φορολογικός της συντελεστής, ο οποίος είναι ο ίδιος που ισχύει και στις υπόλοιπες Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, ήτοι στην Α.Ε. και στην Ε.Π.Ε.

Ειδικότερα, τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών (μερίσματα) της Εταιρείας, με ποσοστό προκαταβολής φόρου επόμενου έτους 80% (40% για τα 3 πρώτα έτη), σε αντίθεση π.χ. με τις ατομικές επιχειρήσεις, στις οποίες ο φορολογικός συντελεστής δεν είναι σταθερός, αλλά διαφοροποιείται, ανάλογα με το ύψος των κερδών.

Τέλος, η Ι.Κ.Ε. τηρεί διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας), όπως και οι υπόλοιπες κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτουν με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εταιρική μορφή της Ι.Κ.Ε. αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

———————————————

* Το Δικηγορικό μας Γραφείο, σε συνεργασία με τους ειδικούς επαγγελματίες του δικτύου μας, αναλαμβάνει τη σύσταση ΙΚΕ μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, με: 

–  Άμεση απόδοση ΑΦΜ και εγγραφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

– Σύνταξη καταστατικού 

– Εγγραφή στο ΓΕΜΗ και απόδοση αριθμού μητρώου

– Αυτόματη έκδοση βεβαίωσης και ανακοίνωσης σύστασης (e-ΥΜΣ)