Απόφαση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 2733/2015 :

Η μονομερής από τον εργοδότη μείωση του μισθού δεν είναι καταχρηστική, αλλά νόμιμη, όταν οφείλεται στην οικονομική του δυσπραγία, οπότε δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

…..Ακολούθως αποδείχθηκε ότι η οικονομική κατάσταση του εναγόμενου επηρεάστηκε ιδιαίτερα αρνητικά από την μείωση των αναγκαίων για την εν γένει ομαλή λειτουργία του επιχορηγήσεων που λάμβανε από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αυτές από το ποσό των 3.080.000 ευρώ το έτος 2009, μειώθηκαν κατά το έτος 2010 στο ποσό των 2.550.000 ευρώ και κατά το έτος 2011 σε 1.513.819,99 ευρώ. Για το λόγο αυτό, το εναγόμενο, μεταξύ άλλων ενεργειών για την περικοπή των δαπανών λειτουργίας του, ζήτησε από τους εργαζομένους του να συναινέσουν στην μείωση των αποδοχών τους. Μετά όμως από την ανεπιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης μεταξύ των αρμοδίων οργάνων αυτού και των εργαζομένων του, το εναγόμενο προέβη στην κλιμακωτή, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών των εργαζομένων του, μείωση του συνόλου αυτών για χρονικό διάστημα 9 μηνών.

Η μείωση για τον μηνιαίο μισθό του ενάγοντα ανήλθε σε ποσοστό 19%, οπότε και αυτός από το ποσό των 2.097 ευρώ μικτά, λάμβανε πλέον το ποσό των 1.689,89 ευρώ μικτά (βλ. την προσκομιζόμενη από το εναγόμενο απόδειξη πληρωμής αποδοχών του ενάγοντα για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012). Ο ενάγων, όμως, δεν συμφώνησε στην μείωση των αποδοχών του, σε αντίθεση με όλους τους λοιπούς εργαζομένους του εναγόμενου, που την αποδέχθηκαν. Ο ενάγων προσέφυγε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θεωρώντας την μείωση των αποδοχών του ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του (βλ. το προσκομιζόμενο από τον ίδιο δελτίο εργατικής διαφοράς).

Η μεταβολή, όμως, αυτή των όρων εργασίας του, που ήταν ανάλογη με την εν γένει οικονομική κατάσταση του εναγομένου, έλαβε χώρα για συγκεκριμένους οικονομικοτεχνικούς λόγους και στα πλαίσια της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος του τελευταίου, λόγω της προαναφερθείσης σημαντικής μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων που λάμβανε, διευθυντικό δικαίωμα το οποίο δεν ασκήθηκε καταχρηστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονομερής από τον εργοδότη μείωση των αποδοχών δεν μπορεί παρά να συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, που συνομολογήθηκαν κατά την κατάρτισή της. Στην κρίση αυτή καταλήγει πάγια η νομολογία (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 211/2002 ΕΕργΔ 2003.917· ΑΠ 1455/2003 ΔΕΝ 2004.876), την οποία δεν έλαβε προφανώς υπ’ όψη της η απόφαση που δημοσιεύεται παραπάνω.