(ΑΡΜ 2021/629)

Τακτική Διαδικασία-Επίδοση στην αλλοδαπή: όταν ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό η επίδοση της αγωγής στην τακτική διαδικασία θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, να γίνει σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή της.  Για αλλοδαπούς διαδίκους που κατοικούν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εφαρμογή έχει ο Κανονισμός 1393/2007, δυνάμει των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 9 του Κανονισμού 1393/2007 η επίδοση της αγωγής ολοκληρώνεται για τον μεν ημεδαπό ενάγοντα με την επίδοση αυτής στον εισαγγελέα (βλ. και άρθρ. 134 ΚΠολΔ), ενώ για τον αλλοδαπό εναγόμενο όταν συντελεστεί η πραγματική σε αυτόν επίδοση με βάση το δίκαιο του κράτους μέλους της κατοικίας του, και μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε από το ν. 4335/2015, εάν δεν αποδεικνύεται ο χρόνος συντελέσεως της πραγματικής επιδόσεως στην αλλοδαπή δεν θεωρείται η αγωγή μη ασκηθείσα, αλλά απλά κηρύσσεται το απαράδεκτο της συζητήσεως της, εφόσον δεν παρίστανται κανονικά οι διάδικοι. Εάν, όμως, ο εναγόμενος παρίσταται κανονικά, αμύνεται επί της ουσίας της υποθέσεως και δεν παραπονιέται ότι οι όποιες παρατυπίες ως προς την πραγματική επίδοση της αγωγής του προξένησαν δικονομική βλάβη τότε το ημεδαπό δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει σε κατ’ αντιμωλία εκδίκαση της ουσίας της υποθέσεως.


                              Αριθμός Απόφασης

                                    2162/2021

                     ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

[…]

ΙΙΙ. Με την ένδικη αγωγή οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι είναι συγκύριοι ενός οικοπέδου στην οδό […] αριθμός […], επί του οποίου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο τρεις ορόφους και εσοχή. Ότι με το με αριθμό …/27.12.2018 προσύμφωνο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … δεσμεύτηκαν να πωλήσουν και να μεταβιβάσουν την κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου είτε στους δύο πρώτους των εναγομένων, είτε στην υποδειχθείσα εταιρία συμφερόντων τους με την επωνυμία «…», έναντι συνολικού τιμήματος 5.200.000,00 ευρώ. Ότι οι δύο πρώτοι εναγόμενοι κατέβαλαν το ποσό των 400.000,00 ευρώ ως αρραβώνα για την περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης και ανέλαβαν την υποχρέωση να καταβάλουν το υπόλοιπο τίμημα, ύψους 4.800.000,00 ευρώ κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης, που συμφωνήθηκε να υπογραφεί μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υπογραφή του προσυμφώνου. Ότι με τις με αριθμούς …/24.06.20 19 και …/19.09.2019 τροποποιητικές πράξεις της ως άνω συμβολαιογράφου ορίσθηκε ως δυνητική καθ’ υπόδειξη αγοράστρια η τρίτη των εναγομένων, σε αντικατάσταση της προαναφερθείσας εταιρίας και συμφωνήθηκε τελικώς α) ότι η ολοσχερής εξόφληση του τιμήματος θα γινόταν μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2019 και θα αποδεικνυόταν εγγράφως με την διατραπεζική κατάθεση του υπολειπομένου τιμήματος στους υποδειχθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς των εναγόντων, β) ότι η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα πραγματοποιούνταν μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2019, γ) ότι σε περίπ τωση που οι εναγόμενοι δεν εξοφλούσαν εγκαίρως το τίμημα, οι ενάγοντες θα είχαν το δικαίωμα να τους προσκαλέσουν προ δέκα (10) ημερών για να καταβάλουν το υπολειπόμενο τίμημα επιδίδοντας σχετική εξώδικη πρόσκληση είτε στο υποκατάστημα της υποδειχθείσας εταιρίας συμφερόντων τους στην Θεσσαλονίκη είτε στην πληρεξούσια και αντίκλητό της δικηγόρο ……, δ) ότι σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας θα είχαν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από το προσύμφωνο πώλησης του ως άνω ακινήτου και να παρακρατήσουν ως αποζημίωση τον καταβληθέντα αρραβώνα συνολικού ποσού 400.000,00 ευρώ. Ακολούθως, εκθέτουν ότι οι ίδιοι εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους για έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση του ακινήτου στους εναγόμενους καθώς προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να αποβληθεί από το ακίνητο η «Κοινωνία Κληρονόμων αστικού δικαίου …», η οποία λειτουργούσε στο ακίνητο ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «…». Ότι την 5η Νοεμβρίου 2019 επέδωσαν στην αντίκλητο των εναγομένων […] εξώδικη δήλωση με την οποία καλούσαν τους εναγόμενους να εξοφλήσουν το υπόλοιπο του τιμήματος, ύψους 4.800.000,00 ευρώ εντός δέκα (10) ημερών. Ότι την 15η Νοεμβρίου 2019 προσκόμισαν στην ως άνω συμβολαιογράφο το σύνολο των εγγράφων που ήταν αναγκαία για τη σύναψη του οριστικού συμβολαίου. Ότι ο πρώτος και η δεύτερη των εναγομένων δεν κατέβαλαν το υπόλοιπο τίμημα και προσκόμισαν επιστολή της βουλγαρικής τράπεζας, η οποία εκδήλωνε την πρόθεσή της να δανειοδοτήσει την γ΄ εναγόμενη εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγγραφόταν πριν τη χορήγηση του δανείου, υποθήκη επί του ως άνω ακινήτου και ότι θα ικανοποιούταν μια σειρά από όρους που θα προέβλεπε η δανειακή σύμβαση που θα σύναπτε με τους εναγόμενους. Ότι κατόπιν τούτων δήλωσαν την 16η Νοεμβρίου 2019 ενώπιον της ως άνω συμβολαιογράφου ότι υπαναχωρούν από το προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης του ακινήτου τους παρακρατώντας τον καταβληθέντα από τους δύο πρώτους εναγόμενους αρραβώνα, συνολικού ποσού 400.000,00 ευρώ ως αποζημίωσή τους και συντάχθηκε σχετικώς η με αριθμό …/16.11.2019 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου. Ότι την 18η Νοεμβρίου 2019 οι εναγόμενοι τους κοινοποίησαν τη με αριθμό …/16.11.2019 πράξη της ανωτέρω συμβολαιογράφου, με την οποία κοινοποίησαν τη με αριθμό … /16.11.2019 πράξη της ανωτέρω συμβολαιογράφου με την οποία ανακαλούσαν κάθε εντολή και πληρεξουσιότητα προς στη …, με σκοπό να αποτρέψουν την κοινοποίηση σε αυτούς της ως άνω δήλωσης υπαναχώρησης πλην όμως, η προμνησθείσα ανακλητική πράξη ήταν άκυρη κατ’ άρθρο 10 § 5 του ν. 2830 /2001, για τους λόγους που εκτίθενται στην αγωγή. Ότι, με δεδομένη την ακυρότητα της ως άνω ανάκλησης επέδωσαν την 18.11.2019 την υπαναχώρηση τους στην ως άνω αντίκλητο των εναγομένων. Ότι συμπληρωματικά επέδωσαν στους εναγόμενους την ως άνω δήλωση υπαναχώρησης μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ταχυδρομικώς με βάση τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό 1393/2007, αλλά και με κοινοποίηση στο νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος της τρίτης των εναγόμενων στη Θεσσαλονίκη. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό και ισχυριζόμενοι ότι οι εναγόμενοι αμφισβητούν τη νομιμότητα της υπαναχώρησης και της διακράτησης του αρραβώνα ζητούν να αναγνωριστεί: α) ότι οι εναγόμενοι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις από το με αριθμό ……/27.12.2018 προσύμφωνο και τις με αριθμούς ……./24.06.2019 και ……../19.09.2019 τροποποιητικές πράξεις της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … και ότι νομίμως αυτοί (ενάγοντες) υπαναχώρησαν από τις ως άνω συμβάσεις, β) ότι οι εναγόμενοι δεν αντλούν κανένα δικαίωμα από το με αριθμό …/27.12.2018 προσύμφωνο και τις με αριθμούς …/24.06.2019 και …/19.09.2019 τροποποιητικές πράξεις της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … και ότι νομίμως παρακρατούν (οι ενάγοντες) το συμβατικό αρραβώνα, επιμεριζόμενο κατά τα ποσοστά συγκυριότητάς τους στο ακίνητο, γ) ότι δεν έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των εναγομένων από το με αριθμό …/27.12. 2018 προσύμφωνο και τις με αριθμούς …/24.06.2019 και …/19.09.2019 τροποποιητικές πράξεις της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης.

IV. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που έχει διεθνή δικαιοδοσία, λόγω ειδικής συμφωνίας παρέκτασης αρμοδιότητας ενόψει του 8ου όρου του με αριθμό …/27.12.2018 προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … (άρθρο 14 παρ. 2, 18, 42§1, 43 και 44 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρα 25 § 1 και 26 § 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1215/2012), δεδομένου η επικαλούμενη από τους ενάγοντες υπαναχώρηση από την ως άνω σύμβαση δεν επιδρά στο κύρος της συμφωνίας παρέκτασης (Ν. Νίκας, Πολιτική Δικονομία, τομ. Ι, 2020 σελ. 295). Αναφορικά με την επίδοση της αγωγής κατά το άρθρο 215§1 ΚΠολΔ λεκτέα τα ακόλουθα: Ο πρώτος και η δεύτερη των εναγομένων έχουν κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή τη συνήθη διαμονή τους στη Βουλγαρία και οι ενάγοντες έχουν επιδώσει την ένδικη αγωγή σε αυτούς με τρεις διαφορετικούς τρόπους τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (για το επιτρεπτό των πολλαπλών επιδόσεων ΑΠ 153/2019, ΑΠ 239/2015 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Καταρχάς, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι είναι δυνατή η επίδοση της αγωγής σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των εναγομένων και δη στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης …, η οποία διορίστηκε αντίκλητος αυτών κατ’ άρθρο 142 ΚΠολΔ δυνάμει των με αριθμούς …/21.12.2018 … /10.6.2019 συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και της με αριθμό …/19.09.2019 πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης […]. Από το συνδυασμό άρθρων 142 και 143 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η επίδοση προς διάδικο μπορεί να γίνεται και σε αντίκλητό του, ο οποίος διορίζεται νομίμως είτε με δήλωση ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου της κατοικίας του διαδίκου είτε με ρήτρα σε σύμβαση (που καλύπτει μόνο τις σχετικές με τη σύμβαση αυτή πράξεις (βλ. ΑΠ 18 /2014 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) είτε με παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας. Από τη με αριθμό …../27.1.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης […] αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της ένδικης αγωγής επιδόθηκε κατ’ άρθρο 130 και 142 ΚΠολΔ στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης …, ως αντίκλητο του πρώτου και της δεύτερης των εναγομένων. Εν προκειμένω, όμως, δεν αποδείχθηκε νόμιμος διορισμός της … ως αντίκλητος των εναγομένων καθότι από την επισκόπηση της με αριθμό …/19.09.2019 πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης […] αποδεικνύεται ότι η … ορίστηκε ως αντίκλητος για ορισμένη εξώδικη επίδοση, ήτοι για την παραλαβή εξώδικης πρόσκλησης προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος μέχρι την 15η.11.2019 (7ος όρος, 7ο φύλλο οπίσθια σελίδα) και όχι για όλες τις δικαστικές ή εξώδικες επιδόσεις που της απευθύνονται και αφορούν τις υποθέσεις των εναγομένων ή την ένδικη σύμβαση. Επίσης, είναι ανίσχυρος ο διορισμός αντικλήτου με μονομερή συμβολαιογραφική πράξη (βλ. ΑΠ 1169/2014, ΑΠ 909/2004, ΑΠ 661/2000 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) ήτοι με τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους ενάγοντες υπ’ αριθ. …/21.12.2018 και …/10.6.2019 συμβολαιογραφικά πληρεξούσια της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … με τα οποία οι εναγόμενοι δήλωσαν ότι διορί- ζουν ειδική πληρεξούσια αντιπρόσωπο και αντίκλητο τους την … στην οποία παρείχαν την ειδική εντολή το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα για την υπογραφή αντ’ αυτών συμβολαιογραφικής πράξης του προσυμφώνου αγοράς και τροποποίησης του με αριθμό …/27.12.2018. Άλλωστε, από την επισκόπηση των ως άνω συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων ουδόλως αποδεικνύεται χορήγηση δικαστικής πληρεξουσιότητας στην ως άνω δικηγόρο και δη με ειδική εντολή για την παραλαβή εισαγωγικών της δίκης εγγράφων, ώστε να συντρέχει περίπτωση επίδοσης της ένδικης αγωγής κατ’ άρθρο 143 παρ. 1 ΚΠολΔ (Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα (-Ορφανίδης), Ερμηνεία ΚΠολΔ ΙΙ, 2000, άρθρο 143, αρ. 3). Έτσι και με δεδομένο ότι η … δεν απέκτησε νομίμως την ιδιότητα της αντικλήτου και ως εκ τούτου την εξουσία να παραλαμβάνει έγγραφα γενικώς σε σχέση με την ένδικη υπόθεση, αφενός η ως άνω επίδοση σε αυτήν είναι ανυπόσταση (ΑΠ 841/2015, ΑΠ 1169/2014, ΑΠ 1008/2006 σε ΝΟΜΟΣ), αφετέρου συντρέχει περίπτωση επίδοσης στην αλλοδαπή, η οποία υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του Κανονισμού 1393/2007 λόγω της διαμονής των εναγομένων στη Βουλγαρία. Η τελευταία έχει επιφυλαχθεί ως προς την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού δικογράφου δίκης βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού 1393/2007 με συνέπεια η με ημερομηνία 30.1.2020 επίδοση της ένδικης αγωγής με δικαστικό επιμελητή στη Βουλγαρία κατά τις διατυπώσεις του Βουλγαρικού δικαίου είναι, ομοίως ανυπόστατη. Περαιτέρω και αναφορικά με την έμμεση επίδοση μέσω των υπηρεσιών διαβίβασης από τις με αριθμούς … /23.12.2019 και … /23.12.2019 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης … προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αποδεικνύεται ότι η πλασματική επίδοση της ένδικης αγωγής στον πρώτο και τη δεύτερη των εναγομένων έλαβε χώρα την 23.12.2019, ήτοι εντός της προθεσμίας ενέργειας των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αγωγής την 28.11.2019 (για το χαρακτήρα της εν λόγω προθεσμίας ως προθεσμία ενέργειας βλ. Κλαμαρής, Η νέα τακτική διαδικασία υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής δίκης σε συλλογικό έργο Η νέα τακτική διαδικασία, 2018, σ. 19 επ: 94-95 Κ. Μακρίδου Τακτική διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, 2019, άρθρο 215, σελ. 23).

Τούτο δε διότι κατά το άρθρο 9 § 2 Κανονισμού 1393/2007 η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών που θέτει το νέο άρθρο 215 § 2 για την επίδοση της αγωγής σε διαδίκους με διαμονή ή έδρα σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να υπολογίζεται από την πλασματική επίδοση, ήτοι την επίδοσή της στον Εισαγγελέα, δυνάμει των άρθρων 134, 136 ΚΠολΔ (Αρβανιτάκη, στο Αρβανιτάκης/Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007, κατ’ άρθρο ερμηνεία (2018), άρθρο 9, αριθ. 5-7,σελ. 129131, Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ο ν. 4335/2015 (άρθρο 215 § 2) απέναντι στους Καν. 1393/2007 (άρθρα 9 και 19) και 1215/2012 (άρθρο 45 § 1β), ΕλλΔ/νη 2019, σελ. 1604-1605 Μαντζουράνη, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, σελ. 93 έτσι και ΠΠΠατρ 57/2020 σε ΧρΙΔ 2020, σελ. 613, ΠΠΘεσσαλ 844/2019, αδημοσίευτη, ΜΠρΑθ 10288/2019 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσσαλ 10288/2019, ΕλλΔ/νη 2019, σελ. 1689, ΜΠρΘεσσαλ 1855/2018, ΕΠολΔ 2018, σελ. 168 επ. και έτσι, υπό το όμοιο σύστημα που είχε εισαγάγει για μικρό χρονικό διάστημα ο ν. 2943/2001 ωσότου καταργηθεί δυνάμει του ν. 3043/2002, όπου προβλεπόταν επίσης όπου προβλεπόταν επίσης επίδοση της αγωγής εντός τριάντα ημερών από την κατάθεσή της κατά το τότε ισχύον άρθρ. 229 § 1 ΚΠολΔ, ΠολΠρΘεσ 22513/2003, Αρμ 2003.1802, 1803, παρατηρ. Αρβανιτάκη βλ. όμως και αντίθετα η ΜΠρΚατ 303/2019, ΕλλΔ/νη 2019, σ. 1671 επ. με σχόλιο Γ. Βαλμαντώνη, ΜΠρΖακυνθ 207/2018, ΕφΑΔΠολΔ 2018 , σελ. 1 100, ΜΠρΘεσ 1852/2018, ΕΠολΔ 2018. 87 επ., με παρατηρ. Άνθιμου, ΜΠρΘεσ 14755/2017, ΕΠολΔ 2018, σελ. 171). Από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται εάν και πότε έλαβε χώρα και η πραγματική επίδοση της αγωγής προς τους εναγόμενους κατά το άρθρο 9 § 1 του κανονισμού 1393/2007, γεγονός το οποίο όμως ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015, δεν οδηγεί στην ανάκληση της αγωγής ώστε να θεωρηθεί ότι αυτή δεν ασκήθηκε, αλλά στην κήρυξη της συζήτησης απαράδεκτης εφόσον δεν παρίστανται προσηκόντως οι εναγόμενοι. Το άρθρο 9§1 του Κανονισμού 1393/2007 εφαρμόζεται στις προπαρασκευαστικές προθεσμίες και, γενικότερα, στις προθεσμίες που έχουν τεθεί προς όφελος του παραλήπτη προς διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης και αποτελεσματικής άμυνας (Αρβανιτάκης σε Αρβανιτάκης/Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393 /2007, κατ` άρθρο ερμηνεία (2018), άρθρο 9, αριθ. 5-7, σελ 120-121).

Ωστόσο εν προκειμένω οι εναγόμενοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα και νόμιμα έγγραφες προτάσεις παριστάμενοι κανονικά με αυτό τον τρόπο στη συζήτηση και δεν ισχυρίζονται ότι δεν έχει λάβει χώρα πραγματική επίδοση της αγωγής ούτε ότι έχουν υποστεί δικονομική βλάβη από την (τυχόν) έλλειψη της. Συνακόλουθα δεν συντρέχει περίπτωση να θεωρηθεί ανυπόστατη η ένδικη αγωγή ή να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτησή της, παρά το ότι δεν αποδεικνύεται η πραγματική επίδοση της τελευταίας στον πρώτο και τη δεύτερη των εναγομένων και το Δικαστήριο θα προχωρήσει στη συζήτηση αυτής αντιμωλία των διαδίκων. Περαιτέρω, η ένδικη αγωγή επιδόθηκε εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας του άρθρου 215 § 2 ΚΠολΔ και νομότυπα στην τρίτη εναγόμενη εταιρία με επίδοση στον νόμιμο εκπρόσωπο του εγκατεστημένου στην ημεδαπή υποκαταστήματός της (βλ. την υπ’ αριθ. …../11.12.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης […] σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. πρωτ. …/1.11.2019 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ). Η ως άνω επίδοση της ένδικης αγωγής στο υποκατάστημα της εναγόμενης στη Θεσσαλονίκη είναι έγκυρη με δεδομένο ότι η εγκατάσταση του υποκαταστήματος της εναγομένης έχει ως σκοπό την αυτοτελή εμπορική δραστηριοποίησή της στην ημεδαπή και χορηγείται γενική εξουσιοδότηση στο νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος να εκπροσωπεί και να διεξαγάγει τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος (βλ. με το με αριθμό πρωτοκόλλου …/1.11.2019 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ), χωρίς η έλλειψη ρητής εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο για την παραλαβή δικογράφων να αποτελεί παρεμποδιστικό παράγοντα για την επίδοση (βλ. απόφαση του ΔΕΕ της 27ης.2.2020 C-25/2019 Corporis Sp. z ο.ο. ν Gefion Insurance A/S σε ΝΟΜΟΣ και σε θεωρία Άνθιμος, Η έννοια του «εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» κατά τον Κανονισμό 1393/2007 – με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 27.2.2020 C-25/19 ΕΠολΔ 2020, σελ. 115 επ. και ιδίως 123).