Ο δανειστής μπορεί, με σύμβαση, να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, αλλά ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και τους τρίτους, πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη.

Μετά την αναγγελία της εκχώρησης της απαίτησης αποκόπτεται κάθε δεσμός του οφειλέτη με τον εκχωρητή, ο οποίος αποξενώνεται από την απαίτηση που εκχωρήθηκε και η απαίτηση αποκτάται από τον εκδοχέα ο οποίος δικαιούται έκτοτε στην είσπραξή της (ΣτΕ 358/2009).

Επομένως αν η απαίτηση έχει εκχωρηθεί, νομιμοποιείται πλέον να ασκήσει Αγωγή κατά του οφειλέτη ο εκδοχέας και όχι ο εκχωρητής, ο οποίος έχει ήδη αποξενωθεί από την απαίτηση. Το ίδιο ισχύει και επί της εκχωρήσεως που γίνεται με σκοπό την εξασφάλιση του εκδοχέα.

βλ. ΔΕφΑθ 2915/2014