Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4541/2018 για την τροποποίηση του N. 3190/1955  περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.

Με το νέο νόμο, ο  οποίος αποτελείται από δύο Κεφάλαια, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 3190/1955 αναφορικά µε τη λειτουργία των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), στα εξής κατά βάση σηµεία:

– Ορίζεται ότι η ονοµαστική αξία των εταιρικών µεριδίων µίας Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) ευρώ.

– Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήµερα.

– Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νοµική προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

– Εναρµονίζεται το καθεστώς δηµοσιότητας των Ε.Π.Ε. µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 [καταργείται δηλαδή η λεγόµενη «διπλή» δηµοσιότητα (µητρώο Ε.Π.Ε. και Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως) που υφίσταται σήµερα και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωµένη δηµοσιότητα εντός του Γ.Ε.ΜΗ.].

– Προστίθεται στις αρµοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε. και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εταιρείας.

– Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. εναρµονιζόµενο µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους υφιστάµενους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.

– Παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού πρόσθετων αποθεµατικών πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήµερα.

– Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε., προκειµένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύµβασης.

– Αίρεται ο περιορισµός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του µοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης αποκλειστικά από συµβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

– Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης µίας Ε.Π.Ε. και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης µε σαφή διαχωρισµό αυτών µε έδρα κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας µε τις πρώτες να µην χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρµόδια εποπτική αρχή. (άρθρα 1 – 13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα:

– Αίρεται η προϋπόθεση της µη λήψης σύνταξης αναπηρίας για τη θεώρηση αδειών επαγγελµατικών πωλητών υπαίθριου εµπορίου.

– Ρυθµίζονται ζητήµατα απώλειας θέσης για τον επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές, στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο αναλογικά µε τα όσα ισχύουν και στην περίπτωση του παραγωγού πωλητή.

– Παρατείνονται έως τη 15η Ιανουαρίου 2019 (έληξαν την 31η Μαρτίου 2018) οι ηµεροµηνίες για την ανανέωση των αδειών των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου.

– Μειώνεται η συνδροµή των Εµπορικών, Βιοµηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελµατικών Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017 προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.) στο δύο τοις χιλίοις (2%ο) των τακτικών εσόδων τους [σήµερα το ποσό της εισφοράς αυτής είναι δύο τοις εκατό (2%)]. (άρθρα 14-17).

Πηγή: Lawspot.gr