ΕιρΠατρ 639/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Συνέπειες καθυστέρησης καταβολών από τον οφειλέτη. Με την προσωρινή διαταγή δεν γίνεται ρύθμιση, αλλά ορίζονται μόνο προκαταβολές έναντι της μελλοντικής ρύθμισης. Η οριστική ρύθμιση θα γίνει μετά την εκδίκαση της κύριας αίτησης και την έκδοση της οριστικής απόφασης και συνεπώς δεν μπορεί να νοηθεί έκπτωση από ρύθμιση που δεν έχει ακόμη γίνει. Δυνατότητα των πιστωτών να ζητήσουν την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 5 § 2 ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4161/2013: «σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 11 § 2 του ν. 3869/2010. Η επικύρωση ή η όποια απόφαση ανακαλούνται ή μεταρρυθμίζονται κατά το άρθρο 758 με δυνατότητα προσωρινής ρύθμισης κατά το άρθρο 781 § 2 του ΚΠολΔ». Κατά τη διάταξη αυτή, επί μη συμμόρφωσης του οφειλέτη με την υποχρέωση για καταβολές συνυπολογιστέες είτε στη ρύθμιση του άρθ.8§2 είτε σ’αυτή του άρθ. 9§2, εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τρεις δόσεις, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθ. 11 § 2. Η καθυστέρηση αυτή θα πρέπει να οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του οφειλέτη («καθυστερεί υπαίτια»), συνεπώς οι δυσμενείς για τον οφειλέτη συνέπειες δεν επέρχονται εφόσον η μη συμμόρφωση οφείλεται σε εύλογη αιτία, που δικαιολογεί την καθυστέρηση καταβολών και δεν μπορεί να αποδοθεί σε πταίσμα του (π.χ. μείωση εισοδημάτων, ασθένεια και γενικά περιστατικά που δεν του επιτρέπουν την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του). Όσον αφορά την έννοια της έκπτωσης, η διάταξη του άρθ. 5 § 2 ορίζει ότι εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθ. 11 § 2, που προβλέπει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση επί καθυστέρησης καταβολής των δόσεων που ορίστηκαν με την απόφαση. Η παραπομπή στη διάταξη του άρθ. 11 § 2 δε σημαίνει ταύτιση ως προς τις συνέπειες, δηλαδή έκπτωση του οφειλέτη, αλλά ανάλογες συνέπειες, αφού εξάλλου γίνεται λόγος για αναλογική εφαρμογή. Με την προσωρινή διαταγή δε γίνεται ρύθμιση, μόνο προκαταβολές ορίζονται ένα- ντι αυτών της μελλοντικής ρύθμισης. Η οριστική ρύθμιση θα γίνει μετά την εκδίκαση της κύριας αίτησης και την έκδοση της οριστικής απόφασης και συνεπώς δεν μπορεί να νοηθεί έκπτωση από ρύθμιση που δεν έχει ακόμη γίνει. Μόνο, επομένως, ως προς την προσωρινή διαταγή μπορεί να έχει συνέπειες η μη συμμόρφωση του οφειλέτη με την υποχρέωση για προκαταβολές, με την οποία και συνδέονται, με την έννοια ότι μπορούν οι πιστωτές να ζητήσουν την ανάκλησή της προβάλλοντας ως λόγο την ασυνέπεια του οφειλέτη, μεταγενέστερα δηλαδή γεγονότα ανάλογα αυτών που δικαιολογούν την έκπτωση του οφειλέτη επί οριστικής ρύθμισης.

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα πιστώτρια ζητά να ανακληθεί η 302/13 απόφαση προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού, επειδή ο καθού οφειλέτης δεν κατέβαλε τις δόσεις που ορίστηκαν με την απόφαση αυτή για χρονικό διάστημα πλέον του τριμήνου. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις πιο πάνω διατάξεις των άρθ. 5 § 2 και 11 § 2 ν. 3869/2010, καθώς και σ’ αυτές των άρθ. 758 και 781 ΚΠολΔ, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα σαν να ήταν παρόντες ο καθού οφειλέτης και οι 2η, 3η, 4η και 5η από τις πιστώτριες που μετείχαν στη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής διαταγής (άρθ. 754 § 2 ΚΠολΔ), στους οποίους επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα η ένδικη αίτηση και οι οποίοι αν και κλη- τεύθηκαν για τη σημερινή δικάσιμο δεν εμφανίστηκαν στη δίκη.

Από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με την 302/2013 απόφαση προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου αυτού χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή επί της εκκρεμούς με αριθ. κατ. 1305/2012 αίτησης ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος, με την οποία απαγορεύτηκε μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησης κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής ακίνητης περιουσίας του καθού οφειλέτη, που περιγράφεται στην αίτηση ρύθμισης, καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης και της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης. Παράλληλα υποχρεώθηκε ο καθού σε προσωρινές καταβολές προς τις πιστώτριες ποσού 200 ευρώ το μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο σ’ αυτές, με χρόνο έναρξής τους τις 14.6.2013.

Πλην όμως ο καθού οφειλέτης αθέτησε την υποχρέωσή του για μηνιαίες καταβολές και συγκεκριμένα δεν κατέβαλε καμία μηνιαία δόση προς την αιτούσα και την παρισταμένη μετέχουσα πιστώτρια (για τις υπόλοιπες δεν προκύπτει αν έχουν γίνει καταβολές), η δε ασυνέπειά του αυτή συνεχίστηκε μέχρι και τις 28.3.2014 (ημερομηνία της ένδικης αίτησης ), δηλαδή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Συνεπώς, εφόσον δεν εκπλήρωσε την επιβληθείσα με την 302/2013 απόφαση προσωρινής διαταγής υποχρέωση για μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών διαδοχικών μηνών, συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησής της, λόγω του μεταγενέστερου αυτού γεγονότος της ασυνέπειάς του προς την επιβληθείσα υποχρέωση, κατ’ ανάλογη της διάταξης του άρθ. 11 § 2 του νόμου, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη.