Αριθμός 6/2022
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα ΣΤ’
…..
Η ενάγουσα, με την με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/15-4-2019 αγωγή της, ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στρεφόμενη κατά του εκκαλούντος – εναγομένου, ζήτησε ό,τι ανέφερε σ’ αυτήν. Το παραπάνω Δικαστήριο, με την με αριθ. 4426/2020 οριστική του απόφαση, έκαμε εν μέρει δεκτή την αγωγή. Την οριστική αυτή απόφαση, προσέβαλε, με την ένδικη με αριθ. κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/25-6-2020 (αριθ. προσδιορ. Δικασίμου ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/25-6-2020 έφεσή του ο εναγόμενος.
Στην αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 13-11-2020, ματαιώθηκε η συζήτησή της υπόθεσης, λόγω της πανδημίας, επαναφέρθηκε δε, με την υπ’ αριθ. …/21-12-2020 πράξη του Προέδρου της Τριμελούς Διοίκησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την δικάσιμο της 12-3-2021, οπότε και, ματαιωθείσα, εκ νέου, λόγω της πανδημίας, επαναφέρθηκε, με την υπ’ αριθ. …/5-3-2021 πράξη του Προέδρου της Τριμελούς Διοίκησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την δικάσιμο της 23-4-2021. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε, συνεπεία κοινής δήλωσης αναβολής από τους συνηγόρους των διαδίκων, για την σημερινή δικάσιμο.
Κατά την συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο, στη σειρά της, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος, δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά κατέθεσε μονομερή δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει, και προκατέθεσε προτάσεις, ενώ ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσίβλητης, παραστάθηκε στο ακροατήριο και αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TO ΝΟΜΟ
1. Η κρινόμενη, με αριθ. έκθ. κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/25-6-2020 (αριθ. προσδιορ. δικασίμου ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/25-6-2020 έφεση του εναγομένου – εκκαλούντος, κατά της υπ’ αριθ, 4426/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού από τα έγγραφα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει το αντίθετο (άρθρ. 495 παρ.1 & 2, 499, 511, 513 παρ.1 στοιχ. β’, 516 παρ.1, 517, 518 και 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και, περαιτέρω, εισάγεται αρμόδια και παραδεκτά για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 19 του ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή η έφεση και να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, κατά την αυτή ως άνω διαδικασία (άρθρα 532, 533 παρ. 1 ΚΠολΔ). Πρέπει να σημειωθεί, ότι για το παραδεκτό της δεν απαιτείται με την κατάθεση της, η προσκομιδή παραβόλου δημοσίου, ποσού 100,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 495 παρ. 3 A περ. β’ του ΚΠολΔ, δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορά του άρθρου 592 παρ. 3 του ΚΠολΔ. Επομένως, το προσκομισθέν από τον εκκαλούντα παράβολο (βλ. προαναφερόμενη έκθεση κατάθεσης δικογράφου), έχει προσκομισθεί εκ του περισσού.
2. Η ενάγουσα, ενεργώντας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της, που απέκτησε από τον, ήδη, λυθέντα γάμο της με τον εναγόμενο, του προσώπου του οποίου ασκεί την επιμέλεια, επικαλούμενη την αδυναμία αυτοδιατροφής του τέκνου της, λόγω έλλειψης εισοδημάτων και περιουσίας και της αδυναμίας του να εργαστεί και, εκθέτοντας τις μηνιαίες ανάγκες του ανηλίκου, καθώς και τις οικονομικές δυνάμεις της ιδίας και του εναγομένου, ζήτησε, μετά από νομότυπο περιορισμό του αιτήματος της, ως προς το χρονικό διάστημα καταβολής της διατροφής, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και περιέχεται στις έγγραφες προτάσεις της, να υποχρεωθεί ο τελευταίος να της καταβάλει, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, ως τακτική διατροφή του, το ποσό των 500,00 €, προκαταβαλλόμενο την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την 1-4-2019, άλλως από την επίδοση της αγωγής, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Το δικάσαν πρωτοδίκως, Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την εκκαλούμενη υπ’ αριθ. 4426/2020 οριστική του απόφαση, έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα, για λογαριασμό της ανήλικης κόρης τους, …, το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00 €), μηνιαίως, καταβαλλόμενο την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης. Την απόφαση αυτή προσέβαλε, με την ένδικη έφεσή του, ο εναγόμενος, παραπονούμενος, με τους λόγους αυτής, για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να μεταρρυθμισθεί η εκκαλούμενη απόφαση, ώστε, αφού γίνει δεκτή η ένστασή του, περί διακινδύνευσης ιδίας διατροφής, να υποχρεωθεί ο πατέρας της ενάγουσας, να καταβάλει,αποκλειστικά, όλη την διατροφή προς το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, καθώς δεν διακινδυνεύει η δική του διατροφή, άλλως (να υποχρεωθεί) ο αδελφός της εφεσίβλητης – ενάγουσας, άλλως να ορισθεί ποσοστό συμμετοχής στην καταβολή της διατροφής από τον πατέρα της εφεσίβλητης, για ποσοστό 50% του συνολικού ποσού των αναγκών του ανήλικου τέκνου, άλλως, επικουρικώς, σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η ένσταση ιδίας διακινδύνευσης, να καθορισθεί η συμμετοχή του εκκαλούντος στην μηνιαία διατροφή του τέκνου των διαδίκων, στο ποσό των 150,00 €.
3. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξής και ανταπόδειξης (ένας από κάθε διάδικο μέρος), οι οποίες διαλαμβάνονται στα, με επίκληση, προσκομιζόμενα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με όλα, ανεξαιρέτως, τα έγγραφα, που, με επίκληση, προσκομίζουν οι διάδικοι, από τα οποία άλλα λαμβάνονται υπόψη, προς άμεση απόδειξη και άλλα για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μερικών από τα οποία γίνεται ειδική μνεία, παρακάτω, χωρίς, όμως, να παραλειφθεί κανένα, για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, μη λαμβανομένων υπόψη: α) Της από 30-5-2019 υπεύθυνης δήλωσης του … του …, που προσκομίζει η ενάγουσα, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε ως δικαστικό τεκμήριο, διότι, ως μαρτυρία τρίτου, λήφθηκε κατά παράβαση των κανόνων για την εξέταση μαρτύρων και ως εκ του χρόνου αυτής, δηλαδή μετά την άσκηση της αγωγής, προκύπτει ότι λήφθηκε επίτηδες, προκειμένου να χρησιμεύσει στην παρούσα δίκη (βλ. ΑΠ 297/2019, ΑΠ 524/2018, ΕφΠατρ 239/2019 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ) και β) των προσκομιζόμενων από τον εναγόμενο αναρτήσεων της ενάγουσας, μαζί με φωτογραφίες αυτής, στον προσωπικό της λογαριασμό που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook», διότι δεν προκύπτει εάν το προφίλ, που εκείνη διατηρεί, είναι δημόσιο (δηλαδή «ανοικτό» προς όλους) ή προσβάσιμο σε περιορισμένο αριθμό «φίλων», ούτε εάν υπάρχει η συναίνεσή της, για την επεξεργασία τους και, ως εκ τούτου, πρόκειται για απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα (πρβλ. ΑΠ 996/2010, ΑΠ 981/2009, ΕφΛαρ 188/2019, ΕφΛαρ346/2015, ΕφΘ 389/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και από όσα οι διάδικοι συνομολογούν στις προτάσεις τους, αποδείχθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι τέλεσαν, μεταξύ τους, θρησκευτικό γάμο, στο Κιλκίς, στις 4-7-2009 και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, την …, που γεννήθηκε στις 12-4- 2010 (κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής ήταν εννέα (9) ετών και οκτώ (8) μηνών). Μετά από κοινή αίτηση των διαδίκων, ο γάμος τους λύθηκε, συναινετικά, δυνάμει της υπ’ αριθ. 162/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δικάσαν κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, υποβάλλοντας προς επικύρωση ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου τις από 10-6-2015 έγγραφες συμφωνίες τους, με τις οποίες, εκτός άλλων θεμάτων, συμφωνήθηκε, αφενός, να ασκείται η επιμέλεια του προσώπου της άνω ανήλικης κόρης τους, αποκλειστικά, από την ενάγουσα μητέρα της, αφετέρου, να καταβάλει ο εναγόμενος στην ενάγουσα, για λογαριασμό της κόρης τους, ως συνεισφορά του στην διατροφή αυτής, το ποσό των 250,00 €, μηνιαίως, καταβαλλόμενο εντός του πρώτου πενθημέρου, κάθε ημερολογιακού μήνα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την 1-7-2015. Ο εναγόμενος κατέβαλε καθ’ όλη την ως άνω διετία το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό, ως συνεισφορά του στην διατροφή της ανήλικης κόρης των διαδίκων, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που αυτή διήνυε το πέμπτο έως και το έβδομο έτος της ηλικίας της. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο εναγόμενος άρχισε να καταβάλει αυτοβούλως στην ενάγουσα, για την ίδια αιτία, σημαντικά μικρότερο χρηματικό ποσό και, συγκεκριμένα, το ποσό των 150,00 €, το οποίο εξακολουθεί να καταβάλει, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει την δυνατότητα να καταβάλει μεγαλύτερο ποσό (βλ. τις πρωτόδικες προτάσεις του σε συνδυασμό με την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης). Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι η ενάγουσα, μετά την λύση του γάμου της, εξακολουθεί και διαμένει στην μισθωμένη οικία, που αποτελούσε τον τόπο της τελευταίας κοινής διαμονής της με τον εναγόμενο, δηλαδή την οικογενειακή τους στέγη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, που βρίσκεται επί της οδού …, εμβαδού 91 τ.μ. Ήδη το διαμέρισμα αυτό μισθώνει, από την 1-1-2019, ως κατοικία της η ενάγουσα, έναντι μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθώματος 280,00 € (για το πραγματικό γεγονός της μίσθωσης αυτής και για το ύψος του καταβαλλόμενου μισθώματος βλ. το προσκομιζόμενο από την ενάγουσα από 1-1- 2019 μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας, που φέρει την υπογραφή του εκμισθωτή σε συνδυασμό με τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών 2017 και 2018 και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα), και σ’ αυτό διαμένει μαζί με την ανήλικη κόρη της, του προσώπου της οποίας ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια. Εξάλλου, η ανήλικη Λ. – Μ. στερείται οποιοσδήποτε περιουσίας και εισοδήματος, ενώ, λόγω ηλικίας της, αδυνατεί να εργαστεί και, επομένως, δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί και γι αυτό έχει αξίωση διατροφής έναντι των γονέων της, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός εξ αυτών (άρθρο 1489 παρ. 2 του ΑΚ). Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα προκύπτει ότι η ενάγουσα εργάζεται, ως μισθωτή, με την ειδικότητα της φύλακος σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, παρέχοντας τις υπηρεσίες της στο αεροδρόμιο «…» της Θεσσαλονίκης. Οι κατά μέσον όρο καθαρές μηνιαίες αποδοχές της, από την εργασία της αυτή, ανέρχονται στο ποσό των 736,67 €, όπως αποδεικνύεται από το σύνολο των προσκομιζόμενων από την ίδια αποδείξεων πληρωμής (εκκαθάρισης) για τους δώδεκα (12) μήνες του έτους 2018 (συνολικό πληρωτέο ποσό για ολόκληρο το έτος 2018 8.840,07 €). Ακόμη, έχει στην πλήρη κυριότητά της ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας …, κυβισμού 1.390 κυβικών εκατοστών, παλαιότητας 13 ετών (βλ. προσκομιζόμενη φορολογική δήλωση της ενάγουσας, για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018). Άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν έχει, ούτε βαρύνεται με την διατροφή άλλου προσώπου, πλην της ανήλικης κόρης της, με τη φροντίδα της οποίας είναι επιφορτισμένη. Σημειώνεται ότι η ενάγουσα είναι κάτοχος διπλώματος διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας, πλην όμως, παρά τις σχετικές της προσπάθειες δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει την δυνατότητά της αυτή, με την παράδοση μαθημάτων της ως άνω ξένης γλώσσας, δοθέντος ότι δεν έχει εξεύρει ενδιαφερόμενους μαθητές, αλλά είναι και αντικειμενικά δυσχερής η ενασχόλησή της αυτή, λόγω της φύσης της εργασίας της με κυλιόμενες βάρδιες, αλλά και λόγω της φροντίδας της ανήλικης κόρης της. Περαιτέρω, η ενάγουσα βαρύνεται με δαπάνη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τόσον της ιδίας, όσον και της ανήλικης κόρης των διαδίκων, ποσού 280,00 €, μηνιαίως, αλλά και με την κάλυψη των τακτικών και έκτακτων κοινόχρηστων δαπανών και των δαπανών θέρμανσης, ηλεκτροδότησης και ύδρευσης της ως άνω μισθωμένης κατοικίας, καθώς και με τις συνήθεις δαπάνες της ατομικής της διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας και των λοιπών βιοτικών της αναγκών που είναι οι συνήθεις για ένα πρόσωπο του ίδιου φύλου, της αυτής ηλικίας και της αυτής οικονομικής και κοινωνικής με την ενάγουσα κατάστασης. Περαιτέρω, ο εναγόμενος είναι στρατιωτικός, επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) με τον βαθμό του Επιλοχία Πεζικού και μέχρι το μέσον του καλοκαιριού του έτους 2019 υπηρετούσε σε Μονάδα στην Ασσηρο Ν. Θεσσαλονίκης (… Μ/Κ ΤΠ) και κατοικούσε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σε οικία ευρισκόμενη επί της οδού …, της οποίας έχει την ψιλή κυριότητα, ενώ επικαρπώτρια είναι η μητέρα του, ενώ από τον Ιούλιο του έτους 2019 μετατέθηκε στην 298 Μ/Κ ΤΟ, στο Ηραίο Ν. Σάμου. Για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, στον προαναφερόμενο τόπο, δεν έχει την δυνατότητα διαμονής σε κατάλυμα του Στρατού, αλλά μισθώνει κατοικία από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων, καταβάλλοντας, ως μίσθωμα, το ποσό των 200,00 €, μηνιαίως (βλ. τις υπ’ αριθμ. …, … και …/2019 αποδείξεις της ατομικής επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων της … με την επωνυμία «…»), Από την ανωτέρω εργασία του, ο εναγόμενος έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές, ύψους 1.245,80 €, κατά μέσο όρο, όπως αποδεικνύεται από το υπ’ αριθ. …/11-6-2019 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, όπου φορολογείται οι καθαρές αποδοχές του για το έτος 2018 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 14.949,55 € (το έγγραφο αυτό χορηγήθηκε στην ενάγουσα, κατόπιν αίτησής της, κατ’ άρθρο 1445 του ΑΚ, εγκριθείσας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, αποδεικνύεται ότι ο εναγόμενος, εντός του έτους 2018 έλαβε και παροχή ύψους 1.775,10 €, η οποία εξαιρείται από φόρο και εισφορά και θεωρείται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρ. 336 παρ. 4), τα οποία λαμβάνονται αυτεπάγγελτα υπόψη από το παρόν Δικαστήριο ως εφ’ άπαξ παροχή αναδρομικών αποδοχών, που είχε καταβληθεί στους στρατιωτικούς και, συνεπώς, δεν συνεχίζει να καταβάλλεται και κατά το επίδικο χρονικό διάστημα. Ακόμη, αποδεικνύεται ότι ο εναγόμενος έχει, την ψιλή κυριότητα της κατοικίας, όπου διέμενε πριν τη μετάθεσή του στη Σάμο, και, συγκεκριμένα, ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, εμβαδού 75,09 τ.μ., στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού …, κατασκευής 1993, η επικαρπία του οποίου ανήκει στην μητέρα του, η οποία διαμένει σ’ αυτήν, μετά την αποχώρηση του εναγομένου. Επίσης, έχει στην πλήρη κυριότητά του ένα ισόγειο διαμέρισμα, εμβαδού 48,54 τ.μ., κατασκευής 1974, ευρισκόμενο επί της οδού … στο Δήμο Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης, στο οποίο, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης, διαμένει ο πατέρας του εναγομένου, κατά παραχώρηση του τελευταίου. Εξάλλου, έχει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, κατά ποσοστό μόλις 1,22130%, εξ αδιαιρέτου, ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 16.375 τ.μ., μονοετούς καλλιέργειας, ευρισκόμενο στη Σωζόπολη Νέων Σιλάτων, του Δήμου Καλλικράτειας του Ν. Χαλκιδικής, το οποίο,λόγω του ως άνω ελάχιστου εξ αδιαιρέτου ποσοστού ψιλής κυριότητας δεν αποτελεί αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο του εναγομένου (για τα προαναφερόμενα ακίνητα βλ. το υπ’ αριθ. …/11-6- 2019 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης). Ο εναγόμενος έχει στην κυριότητά του και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας BMW, παλαιότητας 13 ετών περίπου (βλ. κατάθεση μάρτυρα ανταπόδειξης). Οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα από άλλες πηγές δεν έχει ο εναγόμενος. Επίσης, δεν βαρύνεται με την διατροφή άλλου προσώπου, πλην της ανωτέρω ανήλικης κόρης του, αλλά βαρύνεται με την δαπάνη για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων της κατοικίας που μισθώνει στο … (θέρμανση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση) και με τα έξοδα της εν γένει προσωπικής του διατροφής, που είναι οι συνήθεις δαπάνες για πρόσωπο του ίδιου φύλου και της αυτής ηλικίας και προσωπικής και κοινωνικής κατάστασης με τον εναγόμενο. Εξάλλου, η ανήλικη …, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ήταν, κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής, εννέα (9) ετών και οκτώ (8) μηνών, φοιτούσε, κατά τον ανωτέρω χρόνο, σε δημόσιο σχολείο της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ούσα μαθήτρια της Δ1 τάξης του δημοτικού σχολείου. Διαμένει με την ενάγουσα μητέρα της στην προαναφερόμενη μισθωμένη κατοικία, στην Καλαμαριά (οδός …) και βαρύνεται, αναλογικά, με την καταβολή κοινόχρηστων δαπανών και των συνήθων δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και θέρμανσης. Δεν έχει περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, ούτε είναι ικανή να αποκομίσει εισόδημα από εργασία, ενόψει της παιδικής ηλικίας της και των σχολικών της υποχρεώσεων. Εκτός από τις σχολικές της υποχρεώσεις, παρακολουθεί και μαθήματα της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας στο ιδιωτικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών της …, στην Καλαμαριά, με μηνιαία δίδακτρα για κάθε γλώσσα 30,00 € και συνολική, ετήσια, δαπάνη για τους 9 μήνες του διδακτικού έτους (30 ευρώ X 2 X 9 μήνες =) 540 ευρώ, επιμεριζόμενη στο ποσό των 45,00 €, μηνιαίως. Επίσης, κάνει και μαθήματα ΤΑΕ KWON DO, δραστηριότητα με την οποία είναι σύμφωνος και ο εναγόμενος, για την οποία απαιτείται η δαπάνη συνολικού ποσού 400,00 €, ετησίως, περίπου και επιμεριζόμενη, κατά μήνα, ανέρχεται στο ποσό των 35,00 €. Η ανήλικη παρακολουθεί και μαθήματα ποντιακών χορών στην Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς λόγω της καταγωγής της από τη μητρική της γραμμή και για την ενασχόλησή της αυτή δαπανάται το ποσό των 50,00 € ετησίως (βλ. την υπ’ αριθ. …/19-3-2019 απόδειξη είσπραξης της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς, ποσού 25,00 €, για συνδρομή β’ εξαμήνου). Οι λοιπές δαπάνες ένδυσης-υπόδησης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εν γένει διατροφής της ως άνω ανήλικης είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων της, των οποίων οι γονείς έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες με τους εδώ διαδίκους, όπως ανωτέρω αναφέρθηκαν. Με βάση όλα τα ανωτέρω κρίνεται ότι για την ανάλογη με τις ανάγκες της ανήλικης διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες ζωής της και συγκεκριμένα, τις ανάγκες για τη συντήρηση, την αγορά ρούχων, υποδημάτων, γραφικής ύλης και εκπαιδευτικών βιβλίων, την ιατρική περίθαλψη, την ψυχαγωγία και την διατροφή της, απαιτείται, μηνιαίως, ενόψει και της οικονομικής κατάστασης των γονέων της, το ποσό των 450,00 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αναλογούσα επιβάρυνσή της στα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας, όπου διαμένει με την ενάγουσα μητέρα της, ενώ συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του, υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή της και προσφέρονται από τη μητέρα της. Από το συνολικό αυτό ποσό ο εναγόμενος πατέρας είναι σε θέση, με βάση την προαναφερόμενη οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας, να καλύψει το ποσό των 280,00 €, μηνιαίως, ενώ το υπόλοιπο, αναγκαίο για την διατροφή του τέκνου, ποσό των 170,00 €, μηνιαίως, καλύπτεται από την ενάγουσα, η οποία, άλλωστε, εκπληρώνει ήδη την υποχρέωσή της αυτή, με την (αποτιμητή σε χρήμα) προσφορά της προσωπικής της απασχόλησης για τη φροντίδα και την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών, για την οποία έγινε ήδη λόγος και την καταβολή από την ίδια του αναλογούντος στο τέκνο της μεριδίου για τις λειτουργικές δαπάνες της συνοίκησής τους, στην πιο πάνω κατοικία και με μέρος του προσωπικού της εισοδήματος. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλει ο εναγόμενος, ευχερώς, χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται και, συνεπώς, η σχετική του ένσταση, με παραπομπή στην ενάγουσα, άλλως στους γονείς αυτής ή στον αδελφό της, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
4. Επομένως, μετά τις ανωτέρω παραδοχές, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφασή του, δέχτηκε την ένδικη αγωγή, κατά ένα μέρος της και υποχρέωσε τον εναγόμενο – εκκαλούντα να καταβάλει την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, στην ενάγουσα – εφεσίβλητη, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων …, ως συνεισφορά στη τακτική μηνιαία διατροφή του, το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00 €), για το χρονικό διάστημα δυο (2) ετών, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, εσφαλμένα εφάρμοσε τον νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις και, γι’ αυτό, πρέπει, να γίνει εν μέρει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος ο συναφής λόγος της έφεσης.
5. Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση, ως ουσιαστικά βάσιμη, να εξαφανισθεί η με αριθ. 4426/2020 εκκαλούμενη απόφαση. Ακολούθως, πρέπει, να κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο και να δικασθεί στην ουσία της η παραπάνω αγωγή (άρθρο 535 του ΚΠολΔ) και, στη συνέχεια, να γίνει αυτή δεκτή, κατά ένα μέρος της, και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλει στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους … και για λογαριασμό αυτού, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, ως συνεισφορά στη τακτική σε μήνα διατροφή του, το ποσό των διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την επομένη της επίδοσης της ένδικης αγωγής, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Επίσης, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στον εκκαλούσα του υπ’ αυτού κατατεθέντος παραβόλου, λόγω της μη υποχρέωσής του καταθέσεως αυτού, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα. Τα δικαστικά έξοδα, τέλος, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω του ότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού (άρθρα 179 και 183 ΚΠολΔ), εκτός αυτών που έχουν προκαταβληθεί, κατ’ άρθρο 173 παρ. 4 του ΚΠολΔ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ουσιαστικά την υπ’ αριθ. έκθ. κατάθ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/25-6-2020 (αριθ. προσδιορ. δικασίμου ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/25-6-2020) έφεση, κατά της υπ’ αριθμόν 4426/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την ανωτέρω υπ’ αριθ. 4426/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση.
ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση και
ΔΙΚΑΖΕΙ την με αριθ. έκθ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/15-4-2019 αγωγή, στην ουσία της.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανωτέρω αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να προκαταβάλει, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων …, και για λογαριασμό του, ως συνεισφορά στην μηνιαία, τακτική σε χρήμα διατροφή του, το ποσό των διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την επομένη της επίδοσης της ένδικης αγωγής, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση του παραβόλου της έφεσης, ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) στον καταθέσαντα αυτό εκκαλούντα.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα και των δύο (2) βαθμών δικαιοδοσίας, μεταξύ των διαδίκων, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από αυτά που έχουν προκαταβληθεί.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, στις 4 Ιανουαρίου 2022, χωρίς την παρουσία των δίαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, με την παρουσία και της Γραμματέως Νικολέττας Νέδα.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πηγή: Qualex