ΜΔΕφΑθ Διαταγή πληρωμής 1/2015

Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας του ΟΠΑΔ· είναι διοικητικές. Χρόνος τοκοδοσίας.

1. Με την κρινόμενη από 17.9.2015 αίτηση, για την οποία κατατέθηκε το ανάλογο δικαστικό ένσημο ζητείται, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, της αναφερόμενης σ’ αυτήν χρηματικής αξίωσης, η οποία πηγάζει από διοικητική σύμβαση.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 272Α επόμενα του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ 97 Α/17.5.1999), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4329/2015 (ΦΕΚ 53 Α) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις», ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες μπορεί να ζητηθεί και να χορηγηθεί από τον Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου της έδρας του αντισυμβαλλόμενου οφειλέτη εφόσον: α) πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και β) έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της» (άρθρο 272Α)

3. Στην προκειμένη περίπτωση, κατόπιν διεξαγωγής δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού δυνάμει της υπ’ αριθ. 12480/15.5.2012 Διακήρυξης, καταρτίσθηκε στις 20.7.2012 σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) μεταξύ του τελευταίου Οργανισμού και της αιτούσας, η οποία αναδείχθηκε μειοδότης, για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου. Η σύμβαση αυτή, η οποία έληγε στις 19.7.2013 παρατάθηκε με την από 20.7.2013 σύμβαση για 6 μήνες, ήτοι έως 20.1.2014. Το εργολαβικό αντάλλαγμα για τη σύμβαση παράτασης ορίστηκε στο ποσό των 12.931,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 2.155,20 ευρώ ανά μήνα. Στη συνέχεια, με την από 9.1.2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΔ αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση της εν λόγω σύμβασης για 2 μήνες από 20.1.2014. Τέλος, με την καταρτισθείσα δυνάμει της 279/3.1.2014 διακήρυξης, στις 17.2.2014, σύμβαση, μεταξύ των ίδιων ως άνω συμβαλλομένων, ανατέθηκε στην αιτούσα η παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας της ίδιας Υπηρεσίας του ΟΠΑΔ, για ένα έτος, αντί του ποσού των 25.459,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καταβαλλόμενου τμηματικά σε 12 ισόποσες δόσεις, εκάστης ύψους 2.121,61 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995, π.δ. 60/2007 και π.δ. 118/2007, είναι δημόσιες συμβάσεις και η προκείμενη διαφορά αποτελεί διοικητική διαφορά ουσίας, όπως και η ανακύψασα από την προαναφερθείσα δίμηνη παράταση (ΣτΕ 1126/2013). Η αιτούσα εκτέλεσε το έργο και υπέβαλε στον ΟΠΑΔ και μετά την κατάργηση αυτού (7.4.2014) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα εξής Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών: 1) το υπ’ αριθ. 00937/4- 3-2014 αξίας 2.155,21 ευρώ, για παροχή υπηρεσιών κατά τη χρονική περίοδο 3.2.2014-28.2.2014, … και 15) το υπ’ αριθ. 12461/30.4.2015, από 1.4.2015-30.4.2015. Όλα τα ανωτέρω τιμολόγια από το υπ’ αριθ. 2) έως και το υπ’ αριθ. 15) είναι αξίας 2.121,61 ευρώ, η συνολική δε αξία και των 15 προανα- φερθέντων ΤΠΥ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 31.857,75 (2.155,21 + 14 Χ 2.121,61) ευρώ. Για όλα τα προαναφερθέντα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών η αιτούσα υπέβαλε περιοδικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά τις αντίστοιχες φορολογικές περιόδους (μήνες Φεβρουάριο 2014 έως και Απρίλιο 2015), εντός των οποίων εκδόθηκαν τα επίδικα Τιμολόγια, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα αντίστοιχα σημειώματα πληρωμής φόρου με ταυτότητα πληρωμής, που εμφανίζονται στην προσωποποιημένη καρτέλα πληρωμών της αιτούσας, στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το καθ’ ου παρά την υποβολή από την αιτούσα των προαναφεθέντων Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, κατά τις αναφερόμενες ως άνω ημερομηνίες έκδοσής τους, δεν κατέβαλε σ’ αυτήν το οφειλόμενο ποσό. Για το λόγο αυτό η τελευταία ζητά με την κρινόμενη αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής να υποχρεωθεί το καθ’ ου να της καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των 31.857,75 ευρώ, νομιμοτόκως, σύμφωνα με το ν. 4152/2013, από την πάροδο 60 ημερών από την υποβολή κάθε τιμολογίου, άλλως από την έκδοση της βεβαίωσης αναγνώρισης οφειλής. Προς απόδειξη του μη αμφισβητούμενου της απαίτησής της η αιτούσα προσκομίζει και επικαλείται την 4685/9.9.2015 «βεβαίωση αναγνώρισης οφειλής» της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία βεβαιώνεται αφενός μεν ότι η οφειλή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς την αιτούσα από την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των 31.857,75 ευρώ, αφετέρου δε, η προσήκουσα και στο ακέραιο εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης και η εμπρόθεσμη παραλαβή από την Υπηρεσία των προαναφερθέντων Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών.

4. Ενόψει αυτών και δεδομένου ότι η ανάδοχος εκπλήρωσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις στο ακέραιο, προσκόμισε στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα, ως όφειλε, όπως προβλέπεται από το νόμο και τις σχετικές συμβάσεις, και όπως το καθ’ ου αναγνώρισε με την 4685/9.9.2015 βεβαίωση αναγνώρισης οφειλής προς αυτήν, μη καταλειπομένης ως εκ τούτου αμφισβητήσεως ως προς το οφειλόμενο ποσό και δεδομένου ότι δεν απαιτείται εν προκειμένω η διενέργεια προληπτικού δημοσιονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το π.δ. 136/2011, όπως ισχύει, το καθ’ ου αδικαιολόγητα αρνείται να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, πρέπει δε να υποχρεωθεί προς τούτο.

5. Η αιτούσα δεν αποδεικνύει την ακριβή ημερομηνία παραλαβής από το καθ’ ου εκάστου ΤΠΥ, προκειμένου, με την πάροδο των 60 ημερών από την παραλαβή, να αρχίσει η τοκοφορία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ ́ (υποπαράγραφος Ζ5 §§ 1 και 3 υποπερ. β ́) του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) με την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011, παρήλθε όμως η προθεσμία των 60 ημερών από την παροχή των υπηρεσιών, το καθ’ ου πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των 31.857,75 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο, από 10.9.2015 (επόμενη της χορήγησης της 4685/9.9.2015 βεβαίωσης αναγνώρισης οφειλής), κατά το σχετικό αίτημα, έως την πλήρη εξόφληση και να καταδικα- στεί το καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, συνολικού ποσού 548,12 ευρώ, ήτοι στην αμοιβή της πληρεξουσίας της δικηγόρου, ύψους 236 ευρώ καθώς και στο καταβληθέν δικα- στικό ένσημο, ύψους 312,12 ευρώ.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Διατάσσει το καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα εταιρεία ποσό τριάντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (31.857,75 ) με το νόμιμο τόκο από 10.9.2015.

Καταδικάζει το καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, ύψους πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (548,12 ευρώ).

Το καθ’ ου η παρούσα έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της διαταγής, κατ’ άρθρο 272Η του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.