Πολίτες, άνεργοι, απευθύνθηκαν στην εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ (τρόλεϊ και λεωφορεία) του ΟΑΣΑ, ζητώντας, όπως προβλέπει ο νόµος, τη διαγραφή προστίµων που τους επιβλήθηκαν στις µετακινήσεις τους για µη καταβολή κοµίστρου για το διάστηµα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015. Όµως, ακόµη και µετά την πάροδο σχεδόν δύο ετών, δεν έλαβαν οριστική απάντηση.

Στη συνέχεια ζήτησαν την παρέµβαση του Συνηγόρου, γιατί είχε ξεκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προστίµων, µε αποτέλεσµα οι δικαιούχοι άνεργοι να οδηγηθούν σε οικονοµική ασφυξία. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ (µέσα σταθερής τροχιάς) προχωρούσε σε διαγραφή προστίµων, εφαρµόζοντας τις διατάξεις του νόµου, ενώ η εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ παρέµενε σε αδράνεια, επί τη βάσει παλαιότερου νοµοθετικού πλαισίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήµανε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίας πρακτικής ως προς την εφαρµογή και τήρηση του νόµου*, που ορίζει σαφώς το χρονικό διάστηµα διαγραφής των επιβληθέντων προστίµων, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους δικαιούχους ανέργους και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες του οµίλου ΟΑΣΑ για να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι.

Τέλος, απευθύνθηκε στον ΟΑΣΑ, ζητώντας την παρέµβαση του Οργανισµού, µε τη µορφή ενδεχοµένως έγγραφων οδηγιών προς την ΟΣΥ ΑΕ, για άµεση συµµόρφωση µε τη νοµιµότητα. Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι, µετά την παρέµβασή του, ο ΟΑΣΑ ζήτησε από την εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ, να προβεί στη διαγραφή των προστίµων ανέργων που έχουν επιβληθεί στο χρονικό διάστηµα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015, για µη καταβολή κοµίστρου, ακόµη και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη Ειδική Επιστήµονας: Λεµονιά (Νίτσα) Μπιγιλάκη).

* Να σημειωθεί ότι τα νομοθετήματα που προβλέπουν τη διαγραφή των προστίμων είναι ο Ν. 4331/2015, που κύρωσε την υπ’ αριθ. 40580/3128/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1293/2015) και η με αριθμό Α 47174/3537/16-11-2015 εγκύκλιος περί διαγραφής προστίμων.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:

Αριθμ. πρωτ.: οικ. Α – 47174/ 3537/16.11.2015 Περί διαγραφής προστίμων που έχουν επιβληθεί σε ανέργους για μετακινήσεις με μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ

(Περί διαγραφής προστίμων που έχουν επιβληθεί σε ανέργους για μετακινήσεις με μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. Α-47174/3537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 Παπάγου
Πληροφορίες:Θ. Παπασημακοπούλου
Τηλέφωνο:210 6508446, 210 6508433
FAX:210 6508451, 213 130 8451

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Περί διαγραφής προστίμων που έχουν επιβληθεί σε ανέργους για μετακινήσεις με μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ»

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αριθμ. Α− 40580/3128/29.6.2015 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Β’ 1293), η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 77 του ν. 4331/2015 (Α’ 69) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 02/07/2015, διευκρινίζεται ότι, θα διαγράφονται τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο χρονικό διάστημα από 02 Ιουλίου 2010 έως και 02 Ιουλίου 2015 για μη καταβολή κομίστρου ακόμη και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης κατά ΚΕΔΕ, εφόσον ο παραβάτης ήταν εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ ως άνεργος κατά την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης, είτε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι στις 02 Ιουλίου 2015.

Οι δικαιούχοι θα προσέρχονται σε ώρες λειτουργίας και σημεία εξυπηρέτησης κοινού του Ομίλου ΟΑΣΑ. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου, απαιτούνται Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και δελτίο ανεργίας εφόσον αυτό είναι ακόμα σε ισχύ ή σε διαφορετική περίπτωση βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η εγγραφή του αιτούντα στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία της παράβασης ή την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εφαρμοστούν τα ανωτέρω και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και για τα σημεία στα οποία θα μπορούν να απευθυνθούν (προσέλθουν) για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ