ΜΠρΑθ 4711/2016:

Διαφωνία γονέων ως προς την επιλογή του σχολείου του τέκνου κατά τη διάσταση. Φοίτηση του τέκνου σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με βασική την αγγλική γλώσσα και με προσανατολισμό ακαδημαϊκών σπουδών σε ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ ο πατέρας επιθυμεί την εγγραφή του τέκνου του σε (ιδιωτικό) σχολείο, το οποίο θα ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, που θα επιτρέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η διασφάλιση σταθερότητας στις συνθήκες ανάπτυξής του και η αρμονική ένταξη, προσαρμογή και ανταπόκριση του τέκνου στο σχολικό περιβάλλον. Διεύρυνση της επικοινωνίας του πατέρα, προκειμένου να ενισχύει τη διδασκαλία των νέων και αρχαίων ελληνικών στο τέκνο του.

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 731, 732 και 692 § 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο, κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της διάταξης του ως άνω άρθρου 692 § 4 κατά την οποία τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση με εξαίρεση μόνον τις διατάξεις των άρθρων 728, 729 και 734 του ιδίου κώδικα. Σκοπός δηλαδή των ασφαλιστικών μέτρων είναι να τεθεί σε προσωρινή λειτουργία η επίδικη σχέση και όχι να ματαιωθεί ο πρακτικός σκοπός της κυρίας δίκης στην οποία και μόνο θα κριθεί οριστικά η έννομη σχέση (βλ. Παρμ. Τζίφρα, «Ασφαλιστικά Μέτρα», 1985, σ. 58).

Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1518 ΑΚ συνάγεται, ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε και την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση δε της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο.

Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα (ΑΠ 317/2015 ΕλλΔνη 2015. 1390), σε συνδυασμό με τη διασφάλιση σταθερότητας στις συνθήκες ανάπτυξής του. Στο πλαίσιο της ρυθμιστικής του εξουσίας, το δικαστήριο, σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων έχει τη δυνατότητα είτε να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε έναν από τους γονείς, είτε να την αναθέσει σε αυτούς από κοινού, είτε να κατανείμει την άσκηση μεταξύ των γονέων είτε να την αναθέσει σε τρίτο. Η αρχή του συμφέροντος του παιδιού, η οποία ακολουθείται όχι μόνο κατά την επιλογή του προσώπου που θα ασκεί τη γονική μέριμνα αλλά και κατά τον καθορισμό του τρόπου άσκησης της (Κούσουλας, σ. 95, Αγαλλοπούλου, ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, άρθ. 1513-1514, αριθ. 33), υποδεικνύει ότι όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας, έχει μοιρασθεί ανάμεσα στους δύο γονείς λόγω διάστασης τους, κατά το άρθρο 1514 ΑΚ (με λειτουργική ή χρονική κατανομή) και η επιμέλεια του ανηλίκου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν από τους γονείς τότε αυτός έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει μόνος του για τα τρέχοντα και καθημερινά μόνο θέματα τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου, χωρίς να αποκλείεται σε περίπτωση διαφωνίας, για συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα που αφορά τη γονική μέριμνα (Αγαλ- λοπούλου, ο.π, άρθ. 1512, αριθ. 3 επ.) όχι όμως και για εκείνα που από τη φύση τους είναι προορισμένα να επη- ρεάσουν κρίσιμα για τη ζωή του θέματα για τα οποία δεν είναι αρκετή η απόφαση του ενός από τους γονείς, αλλά είναι απαραίτητη, εφόσον η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, να αποφασίσουν αυτοί από κοινού για τέτοια ζητήματα και αν διαφωνούν τη διαφορά τους θα τη λύσει το δικαστήριο (ΑΠ 1321/1992 ΕλλΔνη 35. 175, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, ο.π., σ. 260-261, 280, Αγαλλοπούλου, ο.π. 1513-1514, 77 επ.) κατά την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 681Β § 1β ΚΠολΔ.

Σε περίπτωση αναγκαιότητας λήψης (με βάση το συμφέρον του τέκνου πάντα και όχι τη σοβαρότητα του ζητήματος για το οποίο διαφωνούν οι γονείς) συγκεκριμένου μέτρου και διαφωνίας ως προς τούτο των γονέων του που με κοινές αποφάσεις τους ασκείται η γονική μέριμνα, παρέχεται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, υπό την συνδρομή των γενικών προϋποθέσεων τους (692 § 4, 682 ΚΠολΔ), με αίτηση μεταξύ άλλων, ενός από τους γονείς, που στρέφεται κατά του άλλου γονέα. Σε περίπτωση επείγουσας περίπτωσης δυνατή είναι και η έκδοση προσωρινής διαταγής (691, 732 ΚΠολΔ, βλ. Βαθρακοκοίλης, Ασφαλιστικά μέτρα, εκδ 2012, άρθ. 735, αριθ. 73, I. Κατράς, Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και άμυνα αντιδίκου, 2008, §110, για το ουσιαστικό δικαίωμα βλ. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικο- γενειακό Δίκαιο ΙΙ, εκδ. 2003, σ. 258 επ., 280).

Ο αιτών, με την υπό Α αίτηση, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και διαφωνία των συζύγων ως προς συγκεκριμένο ζήτημα εκπαίδευσης, ως επιμέρους θέμα της γονικής μέριμνας που, κατά τη συμφωνία των μερών ασκούνταν από κοινού ιδίως για ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης, της ανήλικης κόρης τους, με την οποία διαμένει η καθ’ ης λόγω της διακοπής της έγγαμης συμβίωσής τους από το Μάρτιο του 2013, ζητά τη λήψη κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων, επικαλούμενος την άσκηση τακτικής αγωγής, με την οποία ζητά, μεταξύ άλλων την ανάθεση στον ίδιο της επιμέλειας της ανήλικης, επικουρικά την από κοινού άσκηση της επιμέλειάς της και σε κάθε περίπτωση, την άρση της διαφωνίας που έχει ανακύψει ως προς το ζήτημα της επιλογής του εκπαιδευτηρίου της ανήλικης. Συγκεκριμένα, επικαλούμενος παραβίαση των συμφωνηθέντων σε σχέση με το ζήτημα της εκπαίδευσης της ανήλικης εκ μέρους της καθ’ ης και διαφωνία των μερών ειδικότερα, ως προς την εγγραφή της στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο S. στο οποίο με πρωτοβουλία της καθ’ ης παρακολούθησε την Α τάξη του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016, αντί της αλλαγής σχολείου με εγγραφή της στο Γυμνάσιο του Κ.Α. ή σε εκπαιδευτήριο που ακολουθεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που χορηγεί απολυτήριο λυκείου, με δυνατότητες συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως επιθυμεί ο ίδιος, ζητά, ως ασφαλιστικό μέτρο: α) να επιτραπεί η επικοινωνία του με την ανήλικη στον αναφερόμενο στην αίτηση χρόνο, ώστε να ολοκληρώσει την προετοιμασία της για να συμμετέχει η ανήλικη στις εισαγωγικές εξετάσεις στη Β τάξη του Γυμνασίου του Κ.Α. και επίσης να υποχρεωθεί η καθ’ ης να ανεχθεί τη συμμετοχή της ανήλικης στις εξετάσεις του Κ.Α. στις …2016, β) να ληφθούν κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος του έως την εκδίκαση της κύριας αγωγής που έχει ασκήσει για την άρση της διαφωνίας των μερών ως προς την αλλαγή σχολείου και την εγγραφή της ανήλικης σε σχολείο στο οποίο ακολουθείται το πρόγραμμα διδασκαλίας που προβλέπει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ώστε να λάβει ελληνικό – απολυτήριο λυκείου που θα της παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ελληνικά ΑΕΙ, μέσω συμμετοχής στις πανελληνίως εξετάσεις, αντί του αγγλόφωνου εκπαιδευτηρίου που έχει επιλέξει η καθ’ ης, γ) να απαγορευθεί στην καθ’ ης να επανεγγράψει την ανήλικη στο αγγλόφωνο σχολείο S. για τη Β γυμνασίου, αλλιώς, κατ’ εκτίμηση του σχετικού αιτήματος, να διευρυνθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη, κατά 6 ώρες/ εβδομάδα, πέραν των λοιπών συμφωνιών τους και να υποχρεωθεί η καθ’ ης να ανέχεται την παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικών και ενισχυτικής διδασκαλίας της ανήλικης κατά τις ώρες αυτές, με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 § 1, 686 επ. ΚΠολΔ). Κατά το μέρος με το οποίο ζητείται η άρση της διαφωνίας των γονέων ως προς τη μεταρρύθμιση της συμβατικώς καθορισθείσης επικοινωνίας με αύξηση των ωρών καθημερινής επικοινωνίας του καθ’ ου με την ανήλικη κατά 6 ώρες εβδομα- διαίως, κατά τις οποίες η καθ’ ης θα ανέχεται να γίνονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα νέα και αρχαία ελληνικά (επικουρικό αίτημα του υπό γ αιτήματος) και της λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την άρση της διαφωνίας των γονέων στο συγκεκριμένο ζήτημα εκπαίδευσης και αλλαγής σχολείου (του υπό β αιτήματος), η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη (απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών της καθ’ ης) και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των 1510, 1512, 1513, 1514, 1520 ΑΚ, 682 § 1, 218, 219, 731 και 735 ΚΠολΔ. Το κύριο αίτημα όμως του υπό γ αιτήματος περί απαγόρευσης επανεγγραφής της ανήλικης στο αγγλόφωνο σχολείο S. που ήδη παρακολουθεί, που κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου αφορά άρση διαφωνίας των συζύγων – διαδίκων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας ως προς συγκεκριμένο ζήτημα εκπαίδευσης της ανήλικης, είναι νόμω αβάσιμο και πρέπει να απορριφθεί, ενόψει του ότι, σύμφωνα με τα προπαρατιθέμενα (υπό I), άγει, ως ασφαλιστικό μέτρο, σε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος. Το υπό α αίτημα εξάλλου έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι με προσωρινή διαταγή σε χρόνο πριν τη συζήτηση της αίτησης, μεταρρυθμίστηκε προσωρινά η επικοινωνία του καθ’ ου με την ανήλικη προκειμένου να ολοκληρώσει την προετοιμασία της και να λάβει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και να συμμετέχει στις εξετάσεις του Κ.Α., στις …2016, πριν τη συζήτηση της αίτησης, προκειμένου να έχει δικαίωμα εγγραφής για το τρέχον σχολικό έτος, τις οποίες ολοκλήρωσε ήδη με επιτυχία. Πρέπει, επομένως η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν….

VI. Από την εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων που ενόρκως εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο …, όλων των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι (μεταξύ των οποίων και ένορκες βεβαιώσεις που ελήφθησαν χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου – 690 ΚΠολΔ), από όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, σε συνδυασμό και με όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο (θρησκευτικό) γάμο στις …1998. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν μία κόρη, την Ά., που γεννήθηκε στις Αθήνα, την …2003 (13 ετών) και η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει τη φοίτησή της στην Α τάξη του Γυμνασίου. Ο γάμος των διαδίκων υπήρξε αρμονικός αρχικά, πλην όμως από το τέλος του 2010 άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα στον έγγαμο βίο και σταδιακά ψυχική απομάκρυνση των μερών, οπότε, ο αιτών, περί το τέλος Φεβρουαρίου του 2013 αποχώρησε από τη συζυγική κατοικία τους στη Φ. και να εγκατασταθεί σε μισθωμένο διαμέρισμα στο Ν.Ψ., στο οποίο διαμένει έκτοτε. Η αιτούσα επίσης, εγκαταστάθηκε, λίγο μετά την αναχώρηση του καθ’ ου, σε μικρότερη (και οικονομικότερη) οικία στην ίδια περιοχή, προσαρμοζόμενη στα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί. Η έγγαμη σχέση των διαδίκων διασπάστηκε οριστικά έκτοτε και ήδη βρίσκονται σε διάσταση. Αμφότεροι οι διάδικοι είναι Έλληνες υπήκοοι, παράλληλα όμως ο αιτών έχει την ελβετική υπηκοότητα και η καθ’ ης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αιτών κατάγεται από εύπορη και ιστορική οικογένεια, με παράδοση στις ακαδημαϊκές σπουδές σε υψηλού κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα, ο ίδιος δε έχει λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση στο εξωτερικό (πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού…). Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας πληροφορικής S., εταιρία περιορισμένης ευθύνης με αντικείμενο την ανά- πτυξη πληροφοριακών συστημάτων, έχει δε εργαστεί σε υψηλές διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες στο Παρίσι και την Ελβετία, σύμφωνα με το βιογραφικό του. Η καθ’ ης …έχει και η ίδια σπουδές στην Αγγλική γλώσσα και διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση των πολυπολιτισμικών βιωμάτων της. Κατά τη διάρκεια του εγγάμου βίου των διαδίκων δεν πιθανολογήθηκε ότι εργάσθηκε, απασχολούμενη αποκλειστικά με την ανατροφή της ανήλικης. Κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης και έως το τέλος του 2010 περίπου, οι διάδικοι είχαν ιδιαίτερα υψηλό βιοτικό επίπεδο (διαμονή σε πολυτελή κατοικία στη Φ., συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, πολυτελή ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διευρυμένο κύκλο ενδιαφερόντων), υποστηριζόμενο τόσο από τα εισοδήματα του αιτούντος όσο και από τον κοινωνικό του κύκλο, αλλά και από την οικονομική συμπαράσταση της οικογενείας του (μητέρας του και αδελφής του). Ωστόσο, μετά το τέλος του 2010 και λόγω της συρρίκνωσης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτούντος, ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής δεν ήταν δυνατό πλήρως να υποστηριχθεί. Αυτό ωστόσο δεν επηρέασε την εκπαίδευση και τις πολύπλευρες δραστηριότητες, στις οποίες με ενθάρρυνση και συμφωνία αμφοτέρων των γονέων της συμμετείχε η ανήλικη Ά., η οποία, από την ηλικία των 3,5 ετών διδασκόταν κατ’ οίκον τη γερμανική γλώσσα, από γερμανίδα νηπιαγωγό και στη συνέχεια με γερμανίδα δασκάλα, διδασκόταν επίσης κατ’ οίκον την κινεζική και γαλλική γλώσσα, ενώ η μητέρα της μιλούσε μαζί της στα αγγλικά (όπως και οι διάδικοι αρκετές φορές μεταξύ τους), με αποτέλεσμα η ανήλικη να ομιλεί την αγγλική ως μητρική της γλώσσα. Παράλληλα είχε πολύπλευρες αθλητικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα (κολύμβηση, τένις, σκι, θαλάσσιο σκι, ειδικά μαθήματα χορού, ποδηλασία, ορειβασία, ιστιοπλοΐα). Η ανήλικη φοίτησε στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο Μ., στη σχολή Μ., κατά τη διάρκεια του δημοτικού και ήδη έχει ολοκληρώσει την Α τάξη του Γυμνασίου στο ιδιωτικό Γυμνάσιο S., στο οποίο εγγράφηκε με απόφαση της μητέρας της για το σχολικό έτος 2015-2016, γεγονός για το οποίο υπήρξε έντονη διαφωνία των μερών. Ο αιτών αντέδρασε με αποστολή εξωδίκου, καθόσον θεώρησε ότι με τον τρόπο αυτό παραβιαζόταν η συναπόφαση των μερών για κοινή άσκηση επιμέλειας ιδίως σε ζητήματα εκπαίδευσης και υγείας. Η διαφωνία των μερών συνίσταται στο ότι ο αιτών επιθυμεί την εγγραφή της κόρης του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο θα ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας, με διδασκαλία ιστορίας, νέων και αρχαίων ελληνικών που θα της επιτρέπει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ η καθ’ ης επιθυμεί την εγγραφή της σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με βασική την αγγλική γλώσσα και προσανατολισμό ακαδημαϊκών σπουδών σε ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία τα μαθήματα νέων και αρχαίων ελληνικών είναι προαιρετικά. Ειδικότερα, το εκπαιδευτήριο S. που παρακολούθησε η ανήλικη, χορηγεί απολυτήριο ΙΒ (Διεθνές Μπακαλορεά – απολυτήριο Λυκείου), με προαιρετική τη διδασκαλία των αρχαίων και νέων ελληνικών, …και με διαφορετική ύλη μαθημάτων και διδασκαλία ιστορίας, χωρίς να ακολουθείται το κρατικό πρόγραμμα διδασκαλίας. Η καθ’ ης αρνείται την ύπαρξη συναπόφασης των μερών για κοινή άσκηση της επιμέλειας σε ζητήματα εκπαίδευσης, μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την επιστολή που απέστειλε στην ίδια και στην κόρη τους ο αιτών κατά την αναχώρηση του από τη συζυγική οικία, πλην όμως πέραν του ότι η συγκεκριμένη επιστολή αφορά χρόνο που λόγω της συναισθηματικής φορτίσεως των μερών δεν ήταν κατάλληλος για τη σύναψη σχετικών συμφωνιών, ο ισχυρισμός δεν κρίνεται βάσιμος, ενόψει του ότι το σημαντικότερο μέρος των δαπανών εκπαίδευσης της ανήλικης, αυτό δηλαδή που αφορούσε στη φοίτησή της σε ιδιωτικά σχολεία καλυπτόταν οικονομικά από την αδελφή του αιτούντος, κάτοικο Ζ. και νονά της ανήλικης αλλά κυρίως, από την όλη συμπεριφορά των μερών, τόσο κατά τις μεταξύ τους συζητήσεις για την επιλογή του γυμνασίου, όπως προκύπτει από τη μεταξύ τους αλληλογραφία, την αντίδρασή του αιτούντος αμέσως μετά την εγγραφή της ανήλικης στο εκπαιδευτήριο S., αλλά και από τη συνυπογραφή της δήλωσης εκ μέρους της καθ’ ης για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Β Γυμνασίου στο Κ.Α. στις …2016 (πριν την άσκηση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων). Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι ο αιτών, ακόμη και μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τη θυγατέρα του, την οποία σε συνεννόηση με τη μητέρα, καθημερινά συνόδευε στη σχολή Μ. και αργότερα στο S., όπου φοιτούσε και το μεσημέρι επίσης την παρα-λάμβανε και είτε περνούσε χρόνο μαζί της είτε οδηγούσε στην κατοικία της και έχοντας και γενική εποπτεία επί των σχολικών επιδόσεών της. Η νεαρή Ά., ήδη με επιτυχία ολοκλήρωσε το Α έτος του Γυμνασίου φοίτησής της, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις, πέτυχε ήδη στις εξετάσεις για να γίνει δεκτή στο Κ. Α. στις οποίες συμμετείχε στις …2016, μετά από προσωρινή διαταγή του παρόντος Δικαστηρίου επί του υπό α αιτήματος της υπό Α αιτήσεως. Η επιτυχία της, παρά την ελάχιστη προετοιμασία της στην ελληνική γλώσσα και τη συναισθηματική φόρτιση που της προκάλεσε η συγκεκριμένη διαδικασία, είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων της και του επιπέδου αντίληψής της. Κατά το τρέχον έτος, έχει πλήρως προσαρμοσθεί στο νέο της σχολικό περιβάλλον στο εκπαιδευτήριο S., έκανε φίλους (λόγος για τον οποίο ήταν επιβεβλημένη η αλλαγή σχολείου καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα στον τομέα αυτό, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, στο προηγούμενο σχολικό περιβάλλον της) και σημειώνει εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις, έχοντας ιδιαίτερο ταλέντο στην κατεύθυνση των θετικών επιστημών. Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγεται η συμμετοχή σε εργασίες και προγράμματα ρομποτικής, τα οποία παρακολουθεί με την ενθάρρυνση και βοήθεια κυρίως του πατέρα της, ο οποίος άλλωστε, λόγω του γνωστικού του αντικειμένου είναι σε θέση να τη βοηθήσει και να συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αμφισβητείται πάντως, ούτε από τη μητέρα της, ότι απαιτείται ενίσχυση των επιδό- σεών της στην ελληνική γλώσσα και παιδεία, αν και η γενικότερη εκπαίδευσή της υπήρξε αποτέλεσμα επιλογών αμφοτέρων των γονέων κατά την ανατροφή της, ήδη πριν τη διάσταση. Πάντως, παρά την αναστάτωση και θλίψη που της έχει προκαλέσει η μεταβολή της κατάστασης στη σχέση των γονέων της και η διαφωνία τους για το ζήτημα της εκπαίδευσής της, από την επικοινωνία του Δικαστηρίου μαζί της προκύπτει ότι η νεαρή Α. είναι ένα χαρούμενο, ώριμο και ιδιαίτερα χαρισματικό παιδί, το οποίο έχει ενταχθεί αρμονικά στο σχολικό περιβάλλον του S. το οποίο παρακολούθησε ήδη επί ένα έτος. Προεχόντως επομένως, από την άποψη του συμφέροντος του παιδιού και ανεξαρτήτως του ότι το προτεινόμενο από τον πατέρα της επίπεδο εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ευρύτερη και βαθύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς της, μέσω ενός συστήματος εκπαίδευσης που της παρέχει περισσότερες επιλογές στο χρόνο που αυτό εκ των πραγμάτων θα απαιτηθεί, στον παρόντα χρόνο προέχει η διασφάλιση σταθερότητας στις συνθήκες ανάπτυξής της, στις οποίες περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο έχει ήδη ενταχθεί. Ο αιτών επικαλείται ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ως την εκδίκαση της κύριας αίτησης που έχει ασκήσει για την άρση της διαφωνίας μεταξύ των γονέων επί του συγκεκριμένου ζητήματος, …, λόγω του ότι η εγγραφή της στο ίδιο σχολείο θα καταστήσει δυσχερή την προσαρμογή της στο πρόγραμμα άλλου σχολείου. Ωστόσο, ενόψει των όσων προαναφέρθηκαν προεχόντως δεν πιθανολογείται βάσιμος ο ισχυρισμός περί συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ενόψει του εκπαιδευτικού επιπέδου της ανήλικης και των γενικότερων δυνατοτήτων της. Σε κάθε περίπτωση, δεν πιθανολογείται πως στον παρόντα χρόνο εξυπηρετείται το συμφέρον της ανήλικης με τη λήψη αποφάσεως περί νέας μεταβολής στο σχολικό της περιβάλλον, ιδίως ενόψει της αναστάτωσης που έχει βιώσει λόγω της διαφωνίας των γονέων της ως προς το θέμα αυτό. Πρέπει επομένως, η υπό Α αγωγή να απορριφθεί ως προς το υπό β, κύριο αίτημα της, καθόσον δεν πιθανολογείται συνδρομή επείγουσας περίπτωσης στον παρόντα χρόνο.

Ως προς το επικουρικό αίτημα της αίτησης, όπως αυτό εκτιμήθηκε, περί διευρύνσεως του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος και ανοχής εκ μέρους της καθ’ ης, ως προς το επικουρικό αίτημα περί ενισχυτικής διδασκαλίας ελληνικών για 5 ώρες (και όχι 6) εβδομαδιαίως, σημειώνονται τα εξής: Ο αιτών έχει ίδιο και αυτοτελές δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με την κόρη του, το οποίο πηγάζει ευθέως από το νόμο (άρθρο 1520 ΑΚ), στην άσκηση του οποίου πιθανολογείται ότι συναινεί η καθ’ ης, χωρίς περιορισμούς, μετά τη διάσταση, με αποκλίσεις κατά διαστήματα (στο τελευταίο έτος) λόγω της έντασης που προκαλεί στις σχέσεις των μερών η διαφωνία τους για το ζήτημα του σχολείου της ανήλικης. Αντιλαμβάνεται πάντως πλήρως και ενι- σχύει την ικανοποίηση του φυσικού αισθήματος αγάπης μεταξύ αυτού και της κόρης του καθώς και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας που η σταθερή σχέση με τον πατέρα δημιουργεί στα παιδιά. Η διάρκεια της επικοινωνίας που ήδη τα μέρη έχουν συμφωνήσει ελεύθερη, πιθανολογείται ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση να διευρυνθεί από το Δικαστήριο, προκειμένου ο αιτών να ενισχύει τη διδασκαλία των νέων και αρχαίων ελληνικών της ανήλικης, αφενός διότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της, αφού με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πεδίο των εκπαιδευτικών επιλογών της, αφετέρου ενισχύεται η σχέση της ανήλικης μαζί του, δεδομένου ότι η ελληνική παιδεία και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και ιστορίας, καθιστά βαθύτερη την επικοινωνία με τον ίδιο, ενώ η βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας του τόπου όπου ζει ενισχύει την αρμονικότερη ένταξή της στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται σε κάθε έκφανση του βίου της.

Συντρέχει άλλωστε επείγουσα περίπτωση για τη ρύθμιση του δικαιώματος αυτού, πέραν των όσων οι διάδικοι έχουν ήδη συμφωνήσει, με τρόπο που θα ανταποκρίνεται, στο αληθινό συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με το διατακτικό (άρθρο 692 § 1 ΚΠολΔ), αφενός προς αποτροπή περαιτέρω διαφωνιών μεταξύ των διαδίκων, αφετέρου προκειμένου να μην αποδυναμωθεί το δικαίωμα του αιτούντος ως την έκδοση οριστικής απόφασης από το δικαστήριο που θα άρει τη διαφωνία στο πλαίσιο της κύριας δίκης. Οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας θα πραγματοποιούνται κατά 1 ώρα την ημέρα, μετά τη λήξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος της, μετά την παραλαβή από τον πατέρα της από την οικία της μητέρας της (και αφού ξεκουραστεί για εύλογο διάστημα), οπότε στη συνέχεια θα συνοδεύεται από τον πατέρα της στην οικία της.

Πηγή: www.sakkoulas.gr