Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Η κληρονομική αναξιότητα αποτελεί έναν θεσμό του κληρονομικού δικαίου, με τον οποίο μπορεί, όποιος έχει έννομο συμφέρον, να αιτηθεί τη στέρηση του κληρονομικού μεριδίου κάποιου κληρονόμου, για το λόγο ότι τέλεσε κάποια ιδιαιτέρως προσβλητική ενέργεια προς το πρόσωπο του κληρονομουμένου ή προς συγγενικά του πρόσωπα.  Ο θεσμός αυτός έχει […]

  • 39/2019 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ) (ΑΡΜ 2019/310, Δ/ΝΗ 2019/835) Περίληψη: Αποποίηση κληρονομίας. Το δικαίωμα της αποποίησης εκφράζει την βούληση του νομοθέτη ότι δεν μπορεί κανείς να εξαναγκαστεί στην αποδοχή της κληρονομίας. Η προθεσμία αποποίησης αποβλέπει στην προστασία τόσο των κληρονόμων όσο και των δανειστών της κληρονομίας. Τρέχει και κατά ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων. Αναστέλλεται για τους […]

  • ΑΠ 278/2019 (Πολ.) Περίληψη: Παράλειψη μεριδούχου συντρέχει και στην περίπτωση που ο διαθέτης γνώριζε μεν την ύπαρξη του αναγκαίου κληρονόμου του ως φυσικού προσώπου, αγνοούσε όμως την ιδιότητά του ως μεριδούχου, λόγω πλάνης ως προς το δίκαιο. Η ακύρωση της διαθήκης αποκλείεται, εφόσον αποδειχθεί ότι ο διαθέτης θα προέβαινε στη σύνταξή της μολονότι γνώριζε την […]

  • ΕφΑθ 4621/2019 Ακυρη ιδιόγραφη διαθήκη – Χρονολογία με σφραγιδάκι ΚΕΠ -. Περίληψη: Η έφεση του διαδίκου, που δικάσθηκε ερήμην, επιφέρει, χωρίς έρευνα των λόγων της, την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης και την αναδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο. Η ιδιόγραφη διαθήκη, για να είναι έγκυρη, πρέπει να γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, να […]

  • ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ Με το θάνατο ενός προσώπου επέρχεται η κληρονομική διαδοχή του, που σημαίνει ότι η περιουσία του ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) περιέρχεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Η κληρονομική διαδοχή ενός προσώπου επέρχεται με δύο τρόπους: Είτε με διαθήκη, όταν ο κληρονομούμενος εγκατέστησε ο ίδιος τους κληρονόμους του, είτε εκ του νόμου, στην […]

  • ΝΣΚ Αρ.Γνωμοδότησης 191/2019:Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 1847 Α.Κ., ιδίως σε σχέση με τη βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται, αν είναι εμπρόθεσμες ή μη αποποιήσεις κληρονομίας που έγιναν μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το θάνατο του κληρονομούμενου. Το ερώτημα τίθεται σε σχέση με την βεβαίωση κληρονομικού δικαιώματος […]

  • Απόφαση 351 / 2018    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Κοινός λογαριασμός: Έννοια και λειτουργία – Όρος ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε των δικαιούχων η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους υπολοίπους επιζώντες μέχρι του τελευταίου (άρθρο 2 του ν. 5638/1932) όρος ότι διάθεση της κατάθεσης  με πράξη είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου δεν επιτρέπεται και ότι οι κληρονόμοι του […]

  • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ – έννοια και κατηγορίες: Κληρονομική διαδοχή, με την ευρύτερη έννοια, ονομάζεται ο κύκλος των νομικών συνεπειών που επέρχονται με το θάνατο ενός φυσικού προσώπου. Κατά τον Αστικό Κώδικα, η κληρονομική διαδοχή είναι δυνατόν να έχει δύο μορφές, και συγκεκριμένα: α) Kληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή και β) Kληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης. Στην πρώτη, υπό […]

  • ΠΠρΛασ 18/2018 : Εξώδικος συμβιβασμός καταρτισθείς κατά τη διαδικασία του άρθρου 214Α ΚΠολΔ. Ο τυχόν συναφθείς κατ’ άρθρον 214Α ΚΠολΔ συμβιβασμός είναι άκυρος, εφόσον μέσω αυτού καταστρατηγούνται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση απόπειρας παράκαμψης των ποινικών συνεπειών ορισμένης πράξης. Η διαδικασία εξώδικης επίλυσης δεν εφαρμόζεται ως προς τις διαφορές με αντικείμενο πράγματα εκτός συναλλαγής […]

  • Ι. Τι είναι ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός; Ο νόμος που διέπει το άνοιγμα και τη λειτουργία κοινού τραπεζικού λογαριασμού τραπέζης, είναι ο Ν. 5638/1932, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.∆. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 124 περ. ∆΄ στοιχ. α΄ Ν.∆. 118/1973. Στο άρθρο 1 του ως άνω νόμου […]

1 2