Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΜονΠρΚατερίνης 574/2019  Εκούσια δικαιοδοσία. Αφαίρεση μέρους της άσκησης της γονικής μέριμνας (επιμέλεια) ανηλίκων τέκνων από τον πατέρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους και ανάθεση της επιμέλειας στη μητέρα. Διάκριση αφαίρεσης άσκησης γονικής μέριμνας από την αυτοδίκαιη παύση της γονικής μέριμνας.  Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510 παρ. 1 και 1532 Α.Κ. συνάγεται […]

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΕφΘεσ 785/2019 Αφανής εταιρεία: πρόκειται για προσωπική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρική περιουσία, με απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσμού προς τα έξω· ο αφανής εταίρος δεν καθίσταται συγκοινωνός των δικαιωμάτων ή συνοφειλέτης των υποχρεώσεων αλλά συμμετέχει μόνο στην κατανομή των κερδοζημιών· σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47-50 ΕμπΝ, όπως ίσχυαν πριν […]

  • Θα χρειαστεί να υποβάλετε μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα anynet.gr, αφού προηγουμένως ενημερωθείτε για τον θεσμό της υιοθεσίας από τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με σκοπό την υιοθεσία. Την αίτηση μπορείτε να υποβάλλετε είτε από τον υπολογιστή σας, με χρήση των κωδικών σας πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με […]

  • ΜΠρΑθ 14143/2019  Συνεπιμέλεια. Συνεπιμέλεια ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής ανήλικων τέκνων προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος να εγκατασταθούν μελλοντικά τα τέκνα με μονομερείς ενέργειες της μητέρας του σε χώρα του εξωτερικού. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Αριθμός Απόφασης 14143/2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-3-2018 αγωγή της, […]

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΜονΠρΘεσ 14129/2018  Γονική μέριμνα: σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και δημιουργίας χωριστής εγκατάστασης, η άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου ρυθμίζεται από το δικαστήριο με κατευθυντήρια γραμμή το συμφέρον του τέκνου· ανάλογα με την ωριμότητά του ζητείται και συνεκτιμάται η γνώμη του ανήλικου τέκνου, εφόσον έχει διαμορφωθεί φυσιολογικά και αβίαστα· το δικαστήριο […]

  • ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Περιπτώσεις – Προϋποθέσεις – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28-6-2005 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3021/22/10-στ΄/17-8-2007 υπουργικής απόφασης, όταν πρόκειται για ανήλικο, για […]

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 463 /2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από τον  Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από την Γραμματέα Τ.Λ. . ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την ως άνω αναφερθείσα κλήση, νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη από […]

  • ΜπρΑθ 7826/2018 – Τα sms ως αποδεικτικά μέσα […5. Οι διατάξεις των άρθρων 19 §§ 1 και 3 του Συντάγματος ορίζουν τα εξής: «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το […]

  • Απόφαση 96 / 2017    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη:  Το άρθρο 1521 ΑΚ για τον αποκλεισμό των γονέων από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ανηλίκου εφαρμόζεται όχι όταν ο διαθέτης είναι τρίτο πρόσωπο, αλλά και όταν αυτός είναι ο ένας από τους γονείς. Σ’ αυτή την περίπτωση, αν ο γονέας είναι διαθέτης, τότε ο άλλος γονέας […]

  • Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 1233/2017 (πολ.):  Περίληψη: Τεχνητή Γονιμοποίηση- Αγωγή Προσβολής Πατρότητας: Η συγκατάθεση του άρθρου 1471 § 2 περ. 2 ΑΚ, που συνιστά λόγο αποκλεισμού προσβολής της πατρότητας, μπορεί να δοθεί γραπτά ή προφορικά, ακόμη και σιωπηρά, συναγόμενη από τις περιστάσεις, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ο σύζυγος, παρά την έλλειψη έγγραφης συναίνεσης […]