Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • ΑΠ 1612/2017: ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επί αντίθετων αγωγών των διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων το δικαστήριο μπορεί να κατανείμει μεταξύ τους την άσκηση των τριών βασικών λειτουργιών της γονικής μέριμνας (άσκηση επιμέλειας, διοίκηση υποθέσεων του τέκνου και εκπροσώπησή του), καθώς και των ειδικότερων πτυχών της επιμέλειας, προκειμένου το τέκνο να μην αποξενώνεται από τον ένα γονέα και […]

 • known

  Εγκύκλιος 9/2018 ΘΕΜΑ: Συναινετικό διαζύγιο (Ν. 4509/2017, άρθρο 22) Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441  του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και εφεξής ορίζεται ότι η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό […]

 • images

  ΜΠρΑθ 4711/2016: Διαφωνία γονέων ως προς την επιλογή του σχολείου του τέκνου κατά τη διάσταση. Φοίτηση του τέκνου σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με βασική την αγγλική γλώσσα και με προσανατολισμό ακαδημαϊκών σπουδών σε ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ ο πατέρας επιθυμεί την εγγραφή του τέκνου του σε (ιδιωτικό) σχολείο, το οποίο θα ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα του […]

 • known

  ΜΠρΑθ 490/2016 Νομικές Διατάξεις: άρθρα 8, 9 καν. 2201/2003 Περίληψη: Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις γονικής μέριμνας κατά τον καν. 2201/2003· σε περίπτωση νόμιμης μετοίκησης του παιδιού από ένα κράτος σε άλλο η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού διατηρείται αποκλειστικά για υποθέσεις που αφορούν στην τροποποίηση απόφασης και όχι […]

 • known

  Με τον όρο «γονική μέριμνα» εννοούμε, κατ’ αρχάς, το δικαίωμα επιμέλειας του τέκνου, της διοίκησης της περιουσίας του και της εν γένει εκπροσώπησής του σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Η γονική μέριμνα αποτελεί καθήκον των γονέων ταυτόχρονα όμως και δικαίωμα, η ικανοποίηση του οποίου πρέπει να […]

 • known

  ΜονΠρΘεσ 9674/2016 Περίληψη: Αποκτήματα. Η γέννηση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα προϋποθέτει (α) λύση ή ακύρωση του γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διάστασης, (β) αύξηση της περιουσίας του ενός συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου, (γ) συμβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο, (δ) αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της συμβολής και της αύξησης και (ε) […]

 • known

  ΜονΠρΘεσ 652/2016 Περίληψη: Επικοινωνία. Το δικαίωμα επικοινωνίας δεν μπορεί να αποκλεισθεί παρά μόνο να περιορισθεί, όταν αυτό επιβάλλεται για τη διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου∙ μόνο αν η επικοινωνία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανατροφή του ανηλίκου, πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος που ενδέχεται να δημιουργηθεί∙ οι απώτεροι […]

 • known

  Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ : Μία από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις των συζύγων, προβλεπόμενη ρητά από τον Αστικό νομοθέτη στα άρθρα 1389-1390 ΑΚ, είναι η αμοιβαία συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες, η οποία καθορίζεται για τον καθένα με υποκειμενικά κριτήρια, όπως την προσωπική του εργασία, τα εισοδήματα και την εν γένει περιουσία […]

 • known

  ΜΠρΘεσ 4953/2016: Περίληψη: Με την εισαγωγή του ν. 4335/2015 καθίσταται απαράδεκτη η άσκηση προφορικά ανταίτησης της ρύθμισης της επικοινωνίας. Ένορκη βεβαίωση χωρίς κλήτευση του αντιδίκου λαμβάνεται υπόψη στα ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον πατέρα τους, ο οποίος συμβάλλει στη σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξής τους. Συνεκτίμηση της γνώμης των παιδιών. Αυτεπάγγελτη […]

 • ima

  Μονομελές Εφετείο Πατρών 264/2016:  «Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 330 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η τελεσίδικη απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου αποτελεί δεδικασμένο για το ουσιαστικό και δικονομικό ζήτημα που κρίθηκε οριστικά, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της ταυτότητας των διαδίκων, της τοιαύτης του αντικειμένου και της ιστορικής και νομικής […]

1 2