Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Ν. 4605/2019: ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Α. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ, ΚΛΠ) ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.  Β. ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.  Γ. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας δεν […]

  • Δικαστική ήττα για τράπεζες που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) επιχειρώντας να προσβάλουν τη νομοθεσία για τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ απέρριψε, με ομόφωνη απόφασή του στις 20.12.2018, τις αιτήσεις πέντε τραπεζών από την Ουγγαρία στην υπόθεση Merkantil Car Zrt. κατά Ουγγαρίας (αίτηση αριθ. 22853/15 κ.α.) οι οποίες […]

  • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: 1345/2018 ΜΠΡ ΚΕΡΚΥΡ (ΕΙΔΙΚΗ)  Σύμβαση μεσιτείας. Αξίωση μεσιτικής αμοιβής. Υπόδειξη ευκαιρίας. Τι περιλαμβάνει η μεσολάβηση. Αβάσιμη η αγωγή. Κατά το χρόνο υπόδειξης δεν ήταν δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου λόγω αυθαιρέτων κτισμάτων. Από τη παροχή της εντολής έως την κατάρτιση της σύμβασης μεσολάβησε διάστημα δύο περίπου ετών κατά το οποίο δεν αποδεικνύεται μεσιτική δραστηριότητα […]

  • Συνταγματική η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές,  όπως έκρινε η πλειοψηφία του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ράμμο και εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Μιχαλακόπουλο (ο τελευταίος μειοψήφησε) έκρινε κατά πλειοψηφία με την υπ΄ αριθμ. 18/2019 απόφασή της ότι δεν παραβιάζει την […]

  • Από 1η Οκτωβρίου 2018, τίθεται σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, ο οποίος είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με […]

  • Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 884/2018: Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Προβάλλεται η αιτίαση ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με το να δεχθεί, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του, ότι ο όρος 7 περ. α’ §2 της δανειακής σύμβασης, ο οποίος προβλέπει την εξόφληση των υποχρεώσεών της έναντι της τράπεζας, με βάση την εκάστοτε ισοτιμία των δύο νομισμάτων, […]

  • Νομολογία: ΣτΕ Β΄ Τμ. 1357/2018 επταμ. ΕΝΦΙΑ έτους 2017-ενδικοφανής προσφυγή-αμφισβήτηση τιμής ζώνης Ένδικη προστασία – Ενδικοφανής προσφυγή – Φορολογία ακινήτων – ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017 – Αμφισβήτηση της νομιμότητας της ισχύουσας κανονιστικής ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, […]

  • ΤρΕφΠειρ 791/2017: Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Δάνειο σε ξένο νόμισμα. Οι δανειακές συμβάσεις σε Ελβετικό φράγκο, δεν αποτελούν απλές δανειακές συμβάσεις, αλλά πολυσύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συνδεδεμένα ευθέως με την αγορά συναλλάγματος· η τράπεζα οφείλει να αναθέσει την ενημέρωση των δανειοληπτών σε ειδικούς συμβούλους ή σε υπαλλήλους της με ειδική πιστοποίηση· ο δε προσδιορισμός της συναλλαγματικής […]

  • Νομολογία: ΑΠ 263/2017 Α2 Τμ.  Εισηγητής: Γεώργιος Αποστολάκης Αν η ασφάλιση κατά ατυχήματος έχει συμφωνηθεί ως ασφάλιση ποσού και η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε, η προβαλλόμενη εκ του άρθ. 3 § 6 εδ. β ́ ν. 2496/1997 ένσταση του ασφαλιστή περί απαλλαγής του για τον λόγο ότι κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλισμένος είχε αποκρύψει […]

  • 2508/2016 ΜΠΡ ΑΘ (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης. Κάλυψη του κινδύνου κλοπής με διάρρηξη χωρίς ίχνη επί διαμερίσματος και της οικοσκευής του. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Προστασία καταναλωτή. ΓΟΣ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Καταχρηστικός είναι κάθε ΓΟΣ, ο οποίος χωρίς επαρκή και εύλογη αιτία αποκλίνει από ουσιώδεις και βασικές αξιολογήσεις του ενδοτικού δικαίου. Έλεγχος για τη […]

1 2