Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Κατά τη διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ “Αν τα περιστατικά στα οποία, κυρίως ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα […]

  • Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων από πελάτες μας, που ρωτούν τι συνέπειες θα έχει για αυτούς η μη καταβολή των απαιτητών μηνιαίων δόσεων των δανείων τους ή άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξαιτίας του κλεισίματος των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η αδυναμία διενέργειας της συγκεκριμένης συναλλαγής λόγω του κλεισίματος των τραπεζών συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, καθώς […]

  • ΜΠρΘεσ 8343/2014 : Σύμφωνα με το άρθρο 261 του ν. 4072/2012, ο εταίρος μπορεί, με δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους, να εξέλθει εκουσίως από την εταιρία. Ειδικότερα, στον εταίρο που δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στην εταιρία, παρέχεται η δυνατότητα να εξέλθει εκουσίως από αυτήν με μονομερή δήλωση, απευθυντέα […]