Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Η έννοια της μίσθωσης Η έννοια της μίσθωσης διατυπώνεται στη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, κατά έμμεσο τρόπο, με τον καθορισμό των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών. Έτσι, μίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (ο εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον άλλον συμβαλλόμενο (τον μισθωτή) τη χρήση ορισμένου πράγματος (κινητού […]

  • ΜονΠρΘεσ 13367/2017 Διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής. Η αγωγή πρέπει να στρέφεται κατά εκείνου που αναγράφεται ως δικαιούχος στο κτηματολογικό φύλλο, των καθολικών ή και των ειδικών διαδόχων του. Πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία ως περίπτωση υποχρεωτικής κοινής νομιμοποίησης. Ενάγων μπορεί να είναι εκείνος του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώματα από την ανακριβή εγγραφή. Στο δικόγραφο πρέπει να […]

  • ΜονΠρΘεσ 17595/2017 Σύμβαση έργου: αν και πρόκειται για παροδική και όχι διαρκή σύμβαση, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στις γνήσιες διαρκείς συμβάσεις· η άσκηση του δικαιώματος της νόμιμης υπαναχώρησης της ΑΚ 686 δεν προϋποθέτει υπερημερία του εργολάβου και συνεπάγεται την αναδρομική κατάργηση της σύμβασης και την απόδοση σ΄ αυτόν της αξίας της εργασίας και των […]

  • Π.Π.Άμφισσας 1/2019 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΕΠΑΥΛΗΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ / ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 281 Α.Κ. – Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 785, 786, 787, 792 § 2, 961, 962, 1113 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση αποκλειστικής  χρήσης του κοινού πράγματος από έναν από τους κοινωνούς, δικαιούνται […]

  • Η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας δείχνει να είναι το μεγάλο «αγκάθι» της τέταρτης και τελευταίας γενιάς κτηματογράφησης. Τα 10,3 εκατ. από τα 16,5 εκατ. δικαιώματα που πρέπει να καταγραφούν, αφορούν αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά χρησικτησίας. Η εταιρεία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να αποδοθούν τίτλοι χωρίς καθόλου δικαιολογητικά, ζητώντας από τους πολίτες […]

  • Απόφαση 96 / 2017    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη:  Το άρθρο 1521 ΑΚ για τον αποκλεισμό των γονέων από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ανηλίκου εφαρμόζεται όχι όταν ο διαθέτης είναι τρίτο πρόσωπο, αλλά και όταν αυτός είναι ο ένας από τους γονείς. Σ’ αυτή την περίπτωση, αν ο γονέας είναι διαθέτης, τότε ο άλλος γονέας […]

  • Εγκύκλιο (4/2019) με θέμα «Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου» εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος. Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: «Επισημαίνονται κατωτέρω ειδικότερα θέματα που αφορούν στην λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421 έως 424 του ΚΠολΔ, που προστέθηκαν με τον Ν. 4335/2015. Α) Ως προς την λήψη ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον αναρμοδίου κατά […]

  • Απόφαση 855 / 2018    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη: Λόγοι ακυρότητας της ιδιόγραφης διαθήκης. Μόνη η υποστήριξη από τρίτον του χεριού του διαθέτη, έτσι ώστε να μπορεί αυτός να γράφει πιο άνετα, δεν συνιστά παρέμβαση που επηρεάζει το κύρος της διαθήκης. Αντιθέτως, είναι άκυρη η διαθήκη όταν ο τρίτος κατευθύνει κατά τέτοιο τρόπο το χέρι του διαθέτη, ώστε η […]

  • Εγχειρίδιο με βασικές πληροφορίες και τις φορολογικές υποχρεώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο, βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται η μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με διάρκεια μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και […]

  • Προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου Ανυπαίτια αδυναμία τήρησης της υποχρέωσης που απορρέει από προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου. Μεταβίβαση του ακινήτου σε τρίτον εν αγνοία της ύπαρξης δεσμευτικού προσυμφώνου. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης της αναληφθείσας υποχρέωσης του οφειλέτη (πωλητή) να μεταβιβάσει το ακίνητο, ο από το προσύμφωνο αγοραστής δικαιούται, με βάση το άρθρο 380 […]

1 2 3 6