Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Νομολογία: ΤρΕφΘεσ 521/2021 Ψευδοαντιπρόσωπος – Δικαιοπραξία μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου     Περίληψη: Πληρεξουσιότητα. Έκταση ισχύος. Πράξεις του ψευδοπληρεξουσίου μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου. Αποτέλεσμα. Στάδιο ‘’ηρτημένης ακυρότητας’’. Μεταβίβαση ακινήτου μετά το θάνατο της αντιπροσωπευομένης. Ένσταση περί θεραπείας της κατάστασης ηρτημένης ακυρότητας, την οποία βρίσκεται η δικαιοπραξία, από την έγκριση στην οποία προέβη, εκ […]

  • Χρήση ιδιωτικών συνομιλιών, φωτογραφιών και λοιπών εγγράφων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα των διαδίκων στην πολιτική δίκη   Α. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων, εθνικής και ενωσιακής προέλευσης. Ειδικότερα, το άρθρο 9 του Συντάγματος, κατοχυρώνοντας το άσυλο της κατοικίας προβλέπει ότι «1. H κατοικία του καθενός είναι άσυλο. […]

  • ΠΩΛΗΣΗ:  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ  –   ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (i) ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Ως πώληση ορίζεται, κατά το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα, η διμερής σύμβαση, με την οποία ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα του πωληθέντος πράγματος ή, σε περίπτωση που η πώληση αφορά δικαίωμα, να εκχωρήσει αυτό στον […]

  • 621/2020 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ (ΑΡΜ 2021/591) Δικαστική συμπαράσταση: χορήγηση άδειας για εκποίηση λόγω δωρεάς και γονικής παροχής της ψιλής κυριότητας τριών διαμερισμάτων, ιδιοκτησίας της συμπαραστατούμενης, εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης και των αυξημένων δαπανών διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης· ταυτόχρονη δωρεά χρηματικών ποσών από τους λήπτες για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης της συμπαραστατούμενης.  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     […]

  • ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ —————————— Α.  Τι είναι η ακούσια νοσηλεία:  Ακούσια νοσηλεία, κατά το άρθρο 95 παρ. 1 του Ν. 2071/1992, είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, που πάσχει από ψυχικές διαταραχές, εισαγωγή καθώς και η παραμονή του για θεραπεία σε κατάλληλη μονάδα ψυχικής υγείας. Η ακούσια νοσηλεία ρυθμίζεται τόσο από τον Αστικό κώδικα (άρθρο 1687), […]

  • ΜΕφΘεσ 18/2020 (τακτική διαδικασία) Νομικές διατάξεις: άρθρα 1002, 117 ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5, 13 ν. 3741/1929, 54 ΕισΝΑΚ .. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 117 του ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5 και 13 του ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», […]

  • Μον.Εφετ.Πειρ. 86/2021 ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΒΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ- ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ […]

  • (ΑΡΜ 2021/629) Τακτική Διαδικασία-Επίδοση στην αλλοδαπή: όταν ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό η επίδοση της αγωγής στην τακτική διαδικασία θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, να γίνει σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή της.  Για αλλοδαπούς διαδίκους που κατοικούν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εφαρμογή έχει ο Κανονισμός 1393/2007, δυνάμει των […]

  • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΥ: (Ι) Περιεχόμενο εγγυητικής ευθύνης (ΙΙ) Άμυνα εγγυητή– Ενστάσεις εγγυητή κατά του δανειστή (1) Ακυρότητα λόγω καταχρηστικότητας (2) Ακυρότητα λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη (3) Ανατροπή δικαιοπρακτικού θεμελίου (4) Ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης για την οποία παρασχέθηκε εγγύηση (5) Ένσταση δίζησης (6) Ακυρωσία λόγω πλάνης ή […]

  • ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΥ:  Ορισμός κατοικίδιου ζώου και κατόχου ζώου  Ευθύνη κατόχου ζώου Αξίωση αποζημίωσης Περιορισμός – απαλλαγή από την ευθύνη λόγω συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος  (i) Ορισμός κατοικίδιου ζώου και κατόχου ζώου  Ως κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα που ζουν, αναπτύσσονται, τρέφονται ή αναπαράγονται υπό την στέγη του ανθρώπου και με τις φροντίδες […]

1 2 3 9