Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Π.Π.Άμφισσας 1/2019 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΕΠΑΥΛΗΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ / ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 281 Α.Κ. – Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 785, 786, 787, 792 § 2, 961, 962, 1113 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση αποκλειστικής  χρήσης του κοινού πράγματος από έναν από τους κοινωνούς, δικαιούνται […]

  • Η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας δείχνει να είναι το μεγάλο «αγκάθι» της τέταρτης και τελευταίας γενιάς κτηματογράφησης. Τα 10,3 εκατ. από τα 16,5 εκατ. δικαιώματα που πρέπει να καταγραφούν, αφορούν αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά χρησικτησίας. Η εταιρεία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να αποδοθούν τίτλοι χωρίς καθόλου δικαιολογητικά, ζητώντας από τους πολίτες […]

  • Απόφαση 96 / 2017    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη:  Το άρθρο 1521 ΑΚ για τον αποκλεισμό των γονέων από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ανηλίκου εφαρμόζεται όχι όταν ο διαθέτης είναι τρίτο πρόσωπο, αλλά και όταν αυτός είναι ο ένας από τους γονείς. Σ’ αυτή την περίπτωση, αν ο γονέας είναι διαθέτης, τότε ο άλλος γονέας […]

  • Εγκύκλιο (4/2019) με θέμα «Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου» εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος. Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: «Επισημαίνονται κατωτέρω ειδικότερα θέματα που αφορούν στην λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421 έως 424 του ΚΠολΔ, που προστέθηκαν με τον Ν. 4335/2015. Α) Ως προς την λήψη ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον αναρμοδίου κατά […]

  • Απόφαση 855 / 2018    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη: Λόγοι ακυρότητας της ιδιόγραφης διαθήκης. Μόνη η υποστήριξη από τρίτον του χεριού του διαθέτη, έτσι ώστε να μπορεί αυτός να γράφει πιο άνετα, δεν συνιστά παρέμβαση που επηρεάζει το κύρος της διαθήκης. Αντιθέτως, είναι άκυρη η διαθήκη όταν ο τρίτος κατευθύνει κατά τέτοιο τρόπο το χέρι του διαθέτη, ώστε η […]

  • Εγχειρίδιο με βασικές πληροφορίες και τις φορολογικές υποχρεώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο, βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται η μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με διάρκεια μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και […]

  • Προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου Ανυπαίτια αδυναμία τήρησης της υποχρέωσης που απορρέει από προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου. Μεταβίβαση του ακινήτου σε τρίτον εν αγνοία της ύπαρξης δεσμευτικού προσυμφώνου. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης της αναληφθείσας υποχρέωσης του οφειλέτη (πωλητή) να μεταβιβάσει το ακίνητο, ο από το προσύμφωνο αγοραστής δικαιούται, με βάση το άρθρο 380 […]

  • Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 1439/2017 (πολ.):  Ανάκληση δωρεάς εν ζωή από σύζυγο λόγω αχαριστίας. Εξώδικη δήλωση ανάκλησης μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Τα αναφερόμενα στην δήλωση ανάκλησης δωρεάς, με γενικό και αόριστο τρόπο, δεν στοιχειοθετούν λόγο ανάκλησης δωρεάς κατ’ άρθρο 505 του ΑΚ, αναγόμενο σε βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου-εναγομένου εξαιτίας του οποίου φάνηκε αυτός αχάριστος […]

  • ΠΠρΛασ 18/2018 : Εξώδικος συμβιβασμός καταρτισθείς κατά τη διαδικασία του άρθρου 214Α ΚΠολΔ. Ο τυχόν συναφθείς κατ’ άρθρον 214Α ΚΠολΔ συμβιβασμός είναι άκυρος, εφόσον μέσω αυτού καταστρατηγούνται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση απόπειρας παράκαμψης των ποινικών συνεπειών ορισμένης πράξης. Η διαδικασία εξώδικης επίλυσης δεν εφαρμόζεται ως προς τις διαφορές με αντικείμενο πράγματα εκτός συναλλαγής […]

  • Ι. Τι είναι ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός; Ο νόμος που διέπει το άνοιγμα και τη λειτουργία κοινού τραπεζικού λογαριασμού τραπέζης, είναι ο Ν. 5638/1993, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.∆. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 124 περ. ∆΄ στοιχ. α΄ Ν.∆. 118/1973. Στο άρθρο 1 του ως άνω νόμου […]

1 2 3 6