Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Με την υπ’ αριθ. 732/2019 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε σε υπόθεση σχετικά με την πενταετή παραγραφή του δικαιώματος Δημοσίου για την επιβολή φόρου και κοινοποίηση φύλλου ελέγχου ότι: -Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως εντός της κατ’ άρθρον 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 προθεσμίας πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει […]

  • Νομολογία: ΔΠρΠειρ Α 1699/2017 Πρόεδρος: Αθηνά Τσώνου. Εισηγήτρια: Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρωτοδίκης. Δικηγόρος: Αν. Κωστακόπουλος. Περίληψη: Επιλογή οργανισμού ασφάλισης ασθένειας· υποχρέωση επιλογής με ρητή αίτηση· μετά την παρέλευση διετίας δεν απαιτείται νέα αίτηση αν ο ασφαλισμένος εμμένει στην αρχική, έχει όμως δικαίωμα να μεταβάλει επιλογή. Κείμενο απόφασης: «…2. Με την προσφυγή αυτή ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση […]

  • ΔΕφΑθ 5981/2015 Η Διοίκηση διαρθρώνεται μεν σε μεγάλους τομείς, των οποίων προΐστανται Υπουργοί, είναι όμως ενιαία και, συνεπώς, οι πράξεις κάθε Υπουργού, ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού οργάνου, ατομικού ή συλλογικού, και μάλιστα αδιάφορα με τη φύση της ασκούμενης δραστηριότητας, είναι πράξεις της ενιαίας Διοίκησης. Διοικητικό όργανο δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να ασκήσει προσφυγή κατά πράξης […]