Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 185/2014 απόφασής της έκρινε ότι σύστημα του “ΤΕΙΡΕΣΙΑ”, το οποίο συγκέντρωνε στοιχεία νομικών προσώπων, λειτουργούσε παράνομα και μάλιστα χωρίς άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιβάλλοντας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ.

  • Προϋποθέσεις : α) Μεταβολή των πραγματικών περιστατικών στα οποία κυρίως ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στήριξαν τα μέρη την αμφοτεροβαρή σύμβαση, β) Η μεταβολή να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της σύμβασης και να οφείλεται σε έκτακτους λόγους και γ) Η καταβολή να καθίσταται, σε σχέση με την αντιπαροχή, υπέρμετρα επαχθής. Ρωτήστε μας […]

  • Με την υπ’ αριθ. 1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ακυρώθηκε η μεταβίβαση των τελευταίων μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ.

  • Η επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. 6/2015 απόφασή της, έκρινε συνταγματικό τον Ν. 3842/2010 που προβλέπει την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), καθώς δεν θεσπίζεται αμάχητα ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια να αμφισβητήσουν το ύψος της […]

1 44 45 46