Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΣτΕ 2282/2014: Κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ναι μεν η διοικητική πράξη πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία έκδοσής της, διότι με βάση τη χρονολογία αυτή κρίνεται το νομικό και πραγματικό καθεστώς που λαμβάνεται υπόψη για την εγκυρότητά της, αλλά η έλλειψη του ως άνω στοιχείου δεν υπάγεται ακυρότητα […]

  • Με την υπ΄αριθ. 1025/2015 απόφασή του Το Δ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου αρνείται κατά πλειοψηφία να εφαρμόσει τις διατάξεις του Νόμου 4092/2012, που αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο, ως αντισυνταγματικές  και παραπέμπει το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας (2ος και 3ος λόγος αναιρέσεως) στην Τακτική Ολομέλεια. Αναμένουμε τη σχετική απόφαση.

  • Την εφαρμογή των άρθρων 37 και 38 του Nόμου 4331/2015, με τον οποίο καταργούνται οι ποινές για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), κοινοποιεί με εγκύκλιό του ο Διοικητής του Οργανισμού. Με τις διατάξεις του νόμου παύει να ισχύει η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών με ενέργειες που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο […]

  • Στις δικαστικές προθεσμίες που αναστέλλονται λόγω διενέργειας του Δημοψηφίσματος την 05-07-2015 περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και αυτές που αφορούν ιδίως: α) την καταβολή εγγυοδοσιών που έχουν επιβληθεί είτε σε κατηγορούμενους μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή, είτε σε καταδικασθέντες μετά τη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος λόγω ασκηθείσας έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 497 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), β) […]

  • Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων από πελάτες μας, που ρωτούν τι συνέπειες θα έχει για αυτούς η μη καταβολή των απαιτητών μηνιαίων δόσεων των δανείων τους ή άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξαιτίας του κλεισίματος των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η αδυναμία διενέργειας της συγκεκριμένης συναλλαγής λόγω του κλεισίματος των τραπεζών συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, καθώς […]

  • Στην παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α ́ 65) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας […]

  • ΜΠρΑθ 2750/2014: Μέχρι να εκδοθεί, στο πλαίσιο της κύριας δίκης, τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική ή μη) δικαστική απόφαση για τη μείωση ή όχι του συμφωνημένου μισθώματος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της απορρέουσας από τη σύμβαση μισθώσεως διαρκούς μισθωτικής ενοχικής σχέσης και συγκεκριμένα να διατάξει τον εκμισθωτή να παραλείπει προσωρινά την καταγγελία […]

  • Τρόπος κατάθεσης εγγράφων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης που αφορούν ακίνητα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά το “παγωμένο διάστημα” (δηλαδή από 2/7/2015 και εντεύθεν και έως την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κτηματολογικού γραφείου) Για οποιοδήποτε έγγραφο κατατίθεται προς καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν και έως νεωτέρας ανακοίνωσης: […]

  • Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς με το υπουργείο Οικονομικών είναι στενή προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της νομοθεσία από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο ενώ με […]

  • Ο δανειστής μπορεί, με σύμβαση, να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, αλλά ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και τους τρίτους, πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης της απαίτησης αποκόπτεται κάθε δεσμός του οφειλέτη με τον εκχωρητή, […]

1 38 39 40 41 42 44