Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • **Το παρόν άρθρο στοχεύει να παρουσιάσει τις προβληματικές που εμπεριέχονται ειδικότερα στην έμμεση εκτέλεση και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού μας γραφείου.  Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι και το τέλος του έτους 2024 αναμένεται να έχουν πραγματοποιηθεί στην χώρα μας παραπάνω από 160.000 πλειστηριασμοί, γεγονός το οποίο αποτελεί απόρροια της οικονομικής κρίσης του 2010, η οποία εξανάγκασε […]

  • Πολίτης ζήτησε τη συνδρομή του Συνηγόρου προκειμένου να γίνουν δεκτές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας που κατέθεσε προτού αποποιηθούν οι κληρονόμοι της προηγούμενης κληρονομικής τάξης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της αναφοράς, ο Συνήγορος επικοινώνησε τόσο με τη μια εκ των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. όσο και με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου και […]

  • Αποκλίσεις από τον κανόνα της συνεπιμέλειας – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα γονέα Από το 2021 και ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του Ν. 4800/2021, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα, ορίζεται ως κανόνας η συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων από τους δύο γονείς του. Από τον κανόνα αυτό μπορεί να αποκλίνει το δικαστήριο μόνο […]

  • Από την 21η Φεβρουαρίου 2018 κι έπειτα οι πλειστηριασμοί διενεργούνται με μοναδικό μέσο μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς καταργήθηκε ο φυσικός πλειστηριασμός με τον νόμο 4472/2017 (άρθρο 59), διαδικασία η οποία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Φαινομενικά παρουσιάζεται ως μία πιο απλοποιημένη διαδικασία, παρέχοντας την ευκαιρία στους πραγματικά ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτήν […]

  • ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΜονΠρΠατρών 19/2021 Αίτηση ανάκλησης/μεταρρύθμισης απόφασης για την αφαίρεση γονικής μέριμνας ανηλίκου. Για το βάσιμο της αίτησης απαιτείται να μεσολάβησαν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολή των συνθηκών μετά την έκδοση της αρχικής απόφασης. Παράλληλη εφαρμογή των άρθρων 1536 ΑΚ και 758 ΚΠολΔ. Ι. …Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 758 παρ. 1 ΚΠολΔ «αποφάσεις […]

  • ΜΕφΘεσ 454/2022 Προσβολή προσωπικότητας γονέα με την προσβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του με το τέκνο κατόπιν μετοίκησης της μητέρας στο εξωτερικό – Έλλειψη συντρέχοντος πταίσματος εκ της άρνησης του πατέρα επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Απόφαση ΑΡΙΘΜΟΣ: 454/2022 TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Τσιρωνίδου, Εφέτη, που ορίστηκε από […]

  • ΜΕφΑθ 2908/2021 Απάτη μέσω e-banking – Τραπεζικά εμβάσματα χωρίς εντολή – Υποκλοπή κωδικών από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – Συνυπαιτιότητα Αριθμός Απόφασης 2908/2021 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 16° Ενοχικό) Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Θεοδούλη Οικονόμου, Εφέτη, που όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών και το Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο. Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, […]

  • Αριθμός 6/2022 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα ΣΤ’ ….. Η ενάγουσα, με την με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/15-4-2019 αγωγή της, ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στρεφόμενη κατά του εκκαλούντος – εναγομένου, ζήτησε ό,τι ανέφερε σ’ αυτήν. Το παραπάνω Δικαστήριο, με την με αριθ. 4426/2020 οριστική του απόφαση, έκαμε εν μέρει δεκτή την αγωγή. Την οριστική […]

  • ΝΟΜΟΣ 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022 Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις. Άρθρο 22 Αποδέσμευση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας από τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής και από την επικύρωση αντιγράφων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. […]

  • ΜΠΘ 5341/2022 (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ:  Δεν υφίσταται περίπτωση συντρέχοντος πταίσματος, αφού η παθούσα αποδείχθηκε ότι έκανε παρατήρηση στην 2η εναγομένη οδηγό για την μεγάλη ταχύτητα καθώς και για το γεγονός ότι μιλούσε στο τηλέφωνο κατά […]

1 2 3 4 5 53