Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Νομολογία: Ονοματοδοσία ανηλίκου Η ονοματοδοσία του ανηλίκου αποτελεί περιεχόμενο (έκφανση) της γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, επειδή καθένας από αυτούς αποκαλεί τα τέκνα με διαφορετικό όνομα, αποφασίζει το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον των τέκνων, ορίζοντας τα ονόματα εκείνα η χρήση των οποίων θα τους εξασφαλίσει ομαλή ανάπτυξη και σταθερή ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη. Κατά […]

  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Α. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος: Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, ενώ τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. Συνεπώς, το Σύνταγμα ορίζει την ελάχιστη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα (9) έτη. Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από: Τη διετή υποχρεωτική […]

  • ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4800/2021 –  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  Εναρμονισμένος με τις σύγχρονες συνθήκες οικογενειακής ζωής, σύμφωνα με τις οποίες πληθαίνουν τα διαζύγια και οι μονογονεϊκές οικογένειες, ο νέος ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ […]

  • Δημοσιεύθηκε, κατόπιν πολυήμερης αναμονής, ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ Α 193/20-10-2021), στο άρθρο 76 του οποίου προβλέπεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζόμενων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου […]

  • Το άυλο ψηφιακό διαζύγιο, γνωστό και ως διαζύγιο «με ένα κλικ», αποτελεί μια δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με στόχο την απλούστευση και την ψηφιοποίηση του. Εισήχθη με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν.4800/2021 (ΦΕΚ Α/81- 21-05-2021), με το οποίο τροποποιείται το αρ. 1441 Α.Κ. για το […]

  • Ο κανόνας της απαγόρευσης έκδοσης απόφασης επιβλαβέστερης για τον εκκαλούντα δεν ισχύει, όταν το εφετείο, μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, κρατεί την υπόθεση και την δικάζει κατ’ ουσίαν. Αναίρεση λόγω αντιφατικών αιτιολογιών Την αναίρεση απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, λόγω των διαλαμβανόμενων στην προσβαλλόμενη απόφαση αντιφατικών αιτιολογιών παραπέμποντας την υπόθεση […]

  • Χωρίς φόρο είναι από σήμερα, 1η Οκτωβρίου οι γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων για συγγενείς πρώτου βαθμού έως 800.000 ευρώ, ανά γονέα, από 150.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα, με τη σχετική ρύθμιση να κατατίθεται χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από […]

  • Ως μη νόμιμη απορρίφθηκε αίτηση, κατ’ άρθρο 697 του ΚΠολΔ, περί μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ρυθμίζονται προσωρινά ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του. Ενόψει του ότι η εν λόγω αίτηση μεταρρύθμισης ασκήθηκε αυτοτελώς, πριν την πρώτη συζήτηση της κύριας υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου ισόβαθμου με το επιλαμβανόμενο, […]

  • Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού έκρινε παραδεκτή τη σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων τόσο κατά του κύρους της επίδικης διαταγής πληρωμής όσο και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης, έκανε δεκτή την ένσταση των ανακοπτόντων περί ακυρωσίας της σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η […]

  • Νομολογία: ΤρΕφΘεσ 521/2021 Ψευδοαντιπρόσωπος – Δικαιοπραξία μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου     Περίληψη: Πληρεξουσιότητα. Έκταση ισχύος. Πράξεις του ψευδοπληρεξουσίου μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου. Αποτέλεσμα. Στάδιο ‘’ηρτημένης ακυρότητας’’. Μεταβίβαση ακινήτου μετά το θάνατο της αντιπροσωπευομένης. Ένσταση περί θεραπείας της κατάστασης ηρτημένης ακυρότητας, την οποία βρίσκεται η δικαιοπραξία, από την έγκριση στην οποία προέβη, εκ […]

1 2 3 49