Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Μία πολύ σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα για εντολέα του γραφείου μας, δυνάμει της οποίας αυτός απαλλάχθηκε από συνολική οφειλή του ύψους 350.626,38 ευρώ, την οποία διατηρούσε σε πλέον του ενός δανειστές του.  Το Δικαστήριο έκρινε ότι λόγω της ανεπάρκειας της περιουσίας του, δέον να καταχωριστεί το όνομα του στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας.  Από την ημέρα […]

  • Οι εμπορικές μισθώσεις, ήτοι μισθώσεις πραγμάτων, ιδίως ακινήτων, οι οποίες συμφωνούνται προκειμένου να ασκηθεί σε αυτά εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα και χρήση (πχ δραστηριότητα δικηγορικού γραφείου, ιατρείου, λογιστικού γραφείου, εγκατάσταση γενικώς εκπαιδευτηρίων, φαρμακείων κλπ.), που έχουν συναφθεί από τις 28-02-2014 και εξής, διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του ΑΚ και του π.δ. 34/1995, με […]

  • Μία απόφαση με πολύ μεγάλο νομικό αλλά και πραγματικό ενδιαφέρον εκδόθηκε πρόσφατα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατόπιν αγωγής που κατατέθηκε από το γραφείο μας!!!  ΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ο εντολέας μας προέβη στην άσκηση αγωγής, διεκδικώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω […]

  • Ειρ. Νικαίας 19/2024 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Κληρονομικότητα της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010. Δεκτή αίτηση μεταρρύθμισης. Κληρονομικότητα ρύθμισης αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας στον κληρονόμο. Εφαρμογή του αρ. 12Α ν. 3869/2010. Το Δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010, δέχτηκε την μεταβίβαση της ρύθμισης του αρ. 9 […]

  • Η ανώνυμη εταιρεία ως κεφαλαιουχική εταιρεία με έντονα στοιχεία σωματειακής οργάνωσης, ρυθμίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4548/2018 [Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών)], ο οποίος συντελεί στον εκσυγχρονισμό της Α.Ε. και κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, οι οποίες προσδίδουν μία ιδιαιτερότητα στην εταιρεία στο πλαίσιο της […]

  • Σύμφωνα με τον νέο νόμο 5073/2023 «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» και δη με το άρθρο 3 αυτού το οποίο τροποποίησε το άρθρο 20 του νόμου 3842/2010, η καταβολή του τιμήματος κατά την σύναψη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία (όπως είναι και η πώληση), των προσυμφώνων καθώς και […]

  • ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Νόμος 5076/2023 «Επιτάχυνση διαδικασιών ολοκλήρωσης Ελληνικού Κτηματολογίου – Απλοποίηση & Επιτάχυνση μεταβιβάσεων ακίνητων – Ρυθμίσεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», στοχεύοντας στην μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των μεταβιβάσεων, προχώρησε στην κατάργηση της υποχρεωτικότητας προσκόμισης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για […]

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό και πρόσθετες πράξεις αύξησης του ορίου της πίστωσης με παροχή εγγύησης· λύση σύμβασης κατόπιν καταγγελίας· σύναψη νέας συμφωνίας διευκόλυνσης πληρωμής μεταξύ του πρωτοφειλέτη και της τράπεζας και όχι των εγγυητών· απαλλαγή των εγγυητών κατ’ αρ. 439 και 864 ΑΚ, καθώς η οφειλή που ρυθμίστηκε αποτελεί νέα ειδική συμφωνία για […]

  • Η συμμετοχή ενός προσώπου σε μια προσωπική εταιρεία, η οποία συνήθως έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., αν και συνεπάγεται υπέρμετρη δέσμευση και ευθύνη του, δεν παύει να αποτελεί έναν εταιρικό τύπο που πολλοί επιλέγουν για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κυρίως λόγω της αυξημένης πιστοληπτικής ικανότητας που χαρακτηρίζει μια Ο.Ε., εξαιτίας ακριβώς της […]

  • Εισαγωγή: Η σύμβαση δικαιόχρησης, ή όπως είναι γνωστή στις συναλλαγές franchising, αποτελεί μία σύγχρονη μορφή σύμβασης, η οποία αποκτάει ολοένα και περισσότερο έδαφος με την πάροδο των ετών, λόγω των ιδιαίτερα πρακτικών και ουσιαστικών προτερημάτων της.  Πρόκειται για σύμβαση συνεργασίας μεταξύ μίας μεγάλης επιχείρησης, η οποία καλείται δικαιοπάροχος – δότης (franchisor) και ενός μικρότερου επιχειρηματία, […]

1 2 3 54