Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού έκρινε παραδεκτή τη σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων τόσο κατά του κύρους της επίδικης διαταγής πληρωμής όσο και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης, έκανε δεκτή την ένσταση των ανακοπτόντων περί ακυρωσίας της σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η […]

  • Νομολογία: ΤρΕφΘεσ 521/2021 Ψευδοαντιπρόσωπος – Δικαιοπραξία μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου     Περίληψη: Πληρεξουσιότητα. Έκταση ισχύος. Πράξεις του ψευδοπληρεξουσίου μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου. Αποτέλεσμα. Στάδιο ‘’ηρτημένης ακυρότητας’’. Μεταβίβαση ακινήτου μετά το θάνατο της αντιπροσωπευομένης. Ένσταση περί θεραπείας της κατάστασης ηρτημένης ακυρότητας, την οποία βρίσκεται η δικαιοπραξία, από την έγκριση στην οποία προέβη, εκ […]

  • Στο νόμο 4797/2021 “Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις” προβλέπεται ρύθμιση για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου, στο άρθρο 72 του […]

  • ΑΠΟΦΑΣΗ 801/2010 ΑΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η ακόλουθη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου εξετάζει το ζήτημα της ακυρότητας της συμφωνίας, όταν το τίμημα της αγοραπωλησίας είναι μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο (αφανές τίμημα), καθώς και τις απαιτήσεις πωλητή και αγοραστή. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι όπου ο νόμος απαιτεί την τήρηση έγγραφου τύπου για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, ο […]

  • Χρήση ιδιωτικών συνομιλιών, φωτογραφιών και λοιπών εγγράφων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα των διαδίκων στην πολιτική δίκη   Α. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων, εθνικής και ενωσιακής προέλευσης. Ειδικότερα, το άρθρο 9 του Συντάγματος, κατοχυρώνοντας το άσυλο της κατοικίας προβλέπει ότι «1. H κατοικία του καθενός είναι άσυλο. […]

  • Ολ Α.Π. 3/2020: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου του ζητήματος αν η αναιρεσείουσα Τράπεζα, ως υπεύθυνη […]

  • ΠΩΛΗΣΗ:  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ  –   ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (i) ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Ως πώληση ορίζεται, κατά το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα, η διμερής σύμβαση, με την οποία ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα του πωληθέντος πράγματος ή, σε περίπτωση που η πώληση αφορά δικαίωμα, να εκχωρήσει αυτό στον […]

  • 621/2020 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ (ΑΡΜ 2021/591) Δικαστική συμπαράσταση: χορήγηση άδειας για εκποίηση λόγω δωρεάς και γονικής παροχής της ψιλής κυριότητας τριών διαμερισμάτων, ιδιοκτησίας της συμπαραστατούμενης, εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης και των αυξημένων δαπανών διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης· ταυτόχρονη δωρεά χρηματικών ποσών από τους λήπτες για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης της συμπαραστατούμενης.  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     […]

  • 138/2020 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης στον σύζυγο. Ο δικαστής κινείται με γνώμονα την επιείκεια με κριτήρια την οικονομική κατάσταση των συζύγων, τις επαγγελματικές και προσωπικές τους συνθήκες και την κατάσταση της υγείας τους. Επιδίκαση ανταλλάγματος. Η επιδίκαση ανταλλάγματος για την παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης είναι δυνητική για το δικαστήριο […]

  • ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ —————————— Α.  Τι είναι η ακούσια νοσηλεία:  Ακούσια νοσηλεία, κατά το άρθρο 95 παρ. 1 του Ν. 2071/1992, είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, που πάσχει από ψυχικές διαταραχές, εισαγωγή καθώς και η παραμονή του για θεραπεία σε κατάλληλη μονάδα ψυχικής υγείας. Η ακούσια νοσηλεία ρυθμίζεται τόσο από τον Αστικό κώδικα (άρθρο 1687), […]

1 2 3 48