Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Ο Συνήγορος διαμεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, επιδιώκοντας την προστασία και την αποκατάστασή τους. Εάν το κρίνει αναγκαίο, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, ενεργεί αυτεπάγγελτα. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και της λοιπής εθνικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα του παιδιού, την ενημέρωση […]

 • known

  ΠΠρΛασ 18/2018 : Εξώδικος συμβιβασμός καταρτισθείς κατά τη διαδικασία του άρθρου 214Α ΚΠολΔ. Ο τυχόν συναφθείς κατ’ άρθρον 214Α ΚΠολΔ συμβιβασμός είναι άκυρος, εφόσον μέσω αυτού καταστρατηγούνται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση απόπειρας παράκαμψης των ποινικών συνεπειών ορισμένης πράξης. Η διαδικασία εξώδικης επίλυσης δεν εφαρμόζεται ως προς τις διαφορές με αντικείμενο πράγματα εκτός συναλλαγής […]

 • known

  Απόφαση ΔΕφΑθ 1226/2016 Περίληψη: Με το πρόγραμμα πλειστηριασμού εκτέθηκε σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο που αποτελεί τη μοναδική κύρια κατοικία του εφεσίβλητου, στην οποία διαμένει με την οικογένειά του. Εφόσον ο εφεσίβλητος διαθέτει ακίνητη περιουσία, εκτός του πλειστηριαζόμενου ακινήτου, η ικανοποίηση της απαίτησης του Δημοσίου θα μπορούσε να επιδιωχθεί με λιγότερα επαχθή μέτρα και να στραφεί […]

 • H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία (Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016). Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν […]

 • known

  Με την υπ’ αριθ. 54/2018 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απηύθυνε προειδοποίηση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για ανακοίνωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υποκειμένου των δεδομένων σε τρίτον χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή του και χωρίς προηγούμενη άδεια της Αρχής. Η υπόθεση έφτασε στην Αρχή έπειτα από καταγγελία του Α για το γεγονός ότι ο […]

 • images

  ΜονΠλημΠατρ 4037/2015 – Δημοσιότητα ποινικής δίκης (άρ. 329 ΚΠΔ, άρ. 8 παρ. 1, 3 Ν. 3090/2002): Ως “δημοσιότητα” των συνεδριάσεων των δικαστηρίων νοείται η δυνατότητα ελεύθερης εισόδου στην αίθουσα του δικαστηρίου και παρακολούθησης της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας (άμεση δημοσιότητα) και όχι η δυνατότητα τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης ή κινηματογράφησης και μαγνητοσκόπησης της δίκης (έμμεση δημοσιότητα). […]

 • known

  Mετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά µε το δικαίωµα του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια των παιδιών αλλά ασκεί το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας, να ενηµερώνεται για τη σχολική κατάσταση του παιδιού-µαθητή. Οι διευκρινίσεις έγιναν σε συνάφεια µε την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 10645/Γ∆4/2018) […]

 • images

  Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 884/2018: Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Προβάλλεται η αιτίαση ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με το να δεχθεί, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του, ότι ο όρος 7 περ. α’ §2 της δανειακής σύμβασης, ο οποίος προβλέπει την εξόφληση των υποχρεώσεών της έναντι της τράπεζας, με βάση την εκάστοτε ισοτιμία των δύο νομισμάτων, […]

 • known

  Ι. Τι είναι ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός; Ο νόμος που διέπει το άνοιγμα και τη λειτουργία κοινού τραπεζικού λογαριασμού τραπέζης, είναι ο Ν. 5638/1993, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.∆. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 124 περ. ∆΄ στοιχ. α΄ Ν.∆. 118/1973. Στο άρθρο 1 του ως άνω νόμου […]

 • known

  Νομολογία: ΔΠρΠειρ Α 1699/2017 Πρόεδρος: Αθηνά Τσώνου. Εισηγήτρια: Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρωτοδίκης. Δικηγόρος: Αν. Κωστακόπουλος. Περίληψη: Επιλογή οργανισμού ασφάλισης ασθένειας· υποχρέωση επιλογής με ρητή αίτηση· μετά την παρέλευση διετίας δεν απαιτείται νέα αίτηση αν ο ασφαλισμένος εμμένει στην αρχική, έχει όμως δικαίωμα να μεταβάλει επιλογή. Κείμενο απόφασης: «…2. Με την προσφυγή αυτή ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση […]

1 2 3 4 5 36