Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΜΠρΘεσ 2580/2020 Διαζύγιο: ο ισχυρισμός κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια· οι σύζυγοι μπορεί να βρίσκονται σε διάσταση ακόμη και αν εξακολουθούν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον έχουν αποξενωθεί φυσικά και ψυχικά· η δήλωση του εναγομένου ότι δεν επιθυμεί τη λύση […]

  • ΜΠρΘεσ 4620/2020 Συμβολαιογραφική λύση του γάμου. Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, πέραν της έγγραφης συμφωνίας για τη λύση του γάμου, απαιτείται και η προσκομιδή έγγραφης συμφωνίας για την επιμέλεια, την επικοινωνία και διατροφή των τέκνων, η οποία επικυρώνεται από τον συμβολαιογράφο και ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη. Παρά την εν λόγω συμφωνία για τα τέκνα, […]

  • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΥ: (Ι) Περιεχόμενο εγγυητικής ευθύνης (ΙΙ) Άμυνα εγγυητή– Ενστάσεις εγγυητή κατά του δανειστή (1) Ακυρότητα λόγω καταχρηστικότητας (2) Ακυρότητα λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη (3) Ανατροπή δικαιοπρακτικού θεμελίου (4) Ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης για την οποία παρασχέθηκε εγγύηση (5) Ένσταση δίζησης (6) Ακυρωσία λόγω πλάνης ή […]

  • Με απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή πατέρα κατά της πρώην συζύγου του για προσβολή προσωπικότητας, υποχρεώνοντάς τη να «επιτρέπει ανεμπόδιστα αλλά και να διευκολύνει την επικοινωνία του ενάγοντος με τον ανήλικο υιό τους», σύμφωνα με το διατακτικό σχετικής απόφασης που καθόριζε τους όρους της. Όπως αναφέρεται στην απόφαση «…η καλή διάθεση και […]

  • ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΥ:  Ορισμός κατοικίδιου ζώου και κατόχου ζώου  Ευθύνη κατόχου ζώου Αξίωση αποζημίωσης Περιορισμός – απαλλαγή από την ευθύνη λόγω συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος  (i) Ορισμός κατοικίδιου ζώου και κατόχου ζώου  Ως κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα που ζουν, αναπτύσσονται, τρέφονται ή αναπαράγονται υπό την στέγη του ανθρώπου και με τις φροντίδες […]

  • ΕφΠειρ 5/2021 – Πλήρες κείμενο Προσβολή προσωπικότητας· προσβολή μπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως η εξύβριση, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση· για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται ισχυρισμός ή διάδοση από τον υπαίτιο, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, για κάποιον άλλον γεγονότος, που θα μπορούσε να βλάψει την τιμή ή […]

  • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΝΟΜΗΣ  (Ι) Διατάραξη κυριότητας – νομής (ΙΙ) Έννομη Προστασία (ΙΙΙ) Νομολογία  (ΙV) Προσβολή προσωπικότητας ————————————— (I) Διατάραξη κυριότητας – νομής Οι απόλυτες εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας ορίζονται στο άρθρο 1000 του Αστικού Κώδικα ως εξής: «Ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε […]

  • ΜΠρΑθ 1057/2019 Νομικές Διατάξεις: άρθρα 147 παρ. 2, 933, 940Α ΚΠολΔ Αναγκαστική εκτέλεση· ανακοπή κατά της κατάσχεσης· ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης· για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επταμήνου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα 1 έως 31 Αυγούστου. Με την υπό κρίση ανακοπή και για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται σ’ […]

  • Δικαίωμα γονέα (εν προκειμένω πατέρα) να λαμβάνει αντίγραφα των συντασσομένων εκθέσεων κοινωνικής έρευνας (αφού αυτές αφορούν τα τέκνα του, τον ίδιον και τον άλλο γονέα) Με εγκύκλιό της η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέχει ενημέρωση προς τις Εισαγγελίες της χώρας σχετικά με την υπόθεση Φουρκιώτης κατά Ελλάδας, η οποία οδήγησε σε καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό […]

  • Άρθρο 83.- Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α’207) 1. Η παρ. 1 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την ημερομηνία του […]

1 2 3 47