Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Δημοσιεύθηκε, κατόπιν πολυήμερης αναμονής, ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ Α 193/20-10-2021), στο άρθρο 76 του οποίου προβλέπεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζόμενων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου […]

  • Το άυλο ψηφιακό διαζύγιο, γνωστό και ως διαζύγιο «με ένα κλικ», αποτελεί μια δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με στόχο την απλούστευση και την ψηφιοποίηση του. Εισήχθη με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν.4800/2021 (ΦΕΚ Α/81- 21-05-2021), με το οποίο τροποποιείται το αρ. 1441 Α.Κ. για το […]

  • Ο κανόνας της απαγόρευσης έκδοσης απόφασης επιβλαβέστερης για τον εκκαλούντα δεν ισχύει, όταν το εφετείο, μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, κρατεί την υπόθεση και την δικάζει κατ’ ουσίαν. Αναίρεση λόγω αντιφατικών αιτιολογιών Την αναίρεση απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, λόγω των διαλαμβανόμενων στην προσβαλλόμενη απόφαση αντιφατικών αιτιολογιών παραπέμποντας την υπόθεση […]

  • Χωρίς φόρο είναι από σήμερα, 1η Οκτωβρίου οι γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων για συγγενείς πρώτου βαθμού έως 800.000 ευρώ, ανά γονέα, από 150.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα, με τη σχετική ρύθμιση να κατατίθεται χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από […]

  • Ως μη νόμιμη απορρίφθηκε αίτηση, κατ’ άρθρο 697 του ΚΠολΔ, περί μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ρυθμίζονται προσωρινά ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του. Ενόψει του ότι η εν λόγω αίτηση μεταρρύθμισης ασκήθηκε αυτοτελώς, πριν την πρώτη συζήτηση της κύριας υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου ισόβαθμου με το επιλαμβανόμενο, […]

  • Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού έκρινε παραδεκτή τη σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων τόσο κατά του κύρους της επίδικης διαταγής πληρωμής όσο και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης, έκανε δεκτή την ένσταση των ανακοπτόντων περί ακυρωσίας της σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η […]

  • Νομολογία: ΤρΕφΘεσ 521/2021 Ψευδοαντιπρόσωπος – Δικαιοπραξία μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου     Περίληψη: Πληρεξουσιότητα. Έκταση ισχύος. Πράξεις του ψευδοπληρεξουσίου μετά το θάνατο του αντιπροσωπευόμενου. Αποτέλεσμα. Στάδιο ‘’ηρτημένης ακυρότητας’’. Μεταβίβαση ακινήτου μετά το θάνατο της αντιπροσωπευομένης. Ένσταση περί θεραπείας της κατάστασης ηρτημένης ακυρότητας, την οποία βρίσκεται η δικαιοπραξία, από την έγκριση στην οποία προέβη, εκ […]

  • Στο νόμο 4797/2021 “Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις” προβλέπεται ρύθμιση για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου, στο άρθρο 72 του […]

  • ΑΠΟΦΑΣΗ 801/2010 ΑΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η ακόλουθη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου εξετάζει το ζήτημα της ακυρότητας της συμφωνίας, όταν το τίμημα της αγοραπωλησίας είναι μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο (αφανές τίμημα), καθώς και τις απαιτήσεις πωλητή και αγοραστή. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι όπου ο νόμος απαιτεί την τήρηση έγγραφου τύπου για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, ο […]

  • Χρήση ιδιωτικών συνομιλιών, φωτογραφιών και λοιπών εγγράφων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα των διαδίκων στην πολιτική δίκη   Α. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων, εθνικής και ενωσιακής προέλευσης. Ειδικότερα, το άρθρο 9 του Συντάγματος, κατοχυρώνοντας το άσυλο της κατοικίας προβλέπει ότι «1. H κατοικία του καθενός είναι άσυλο. […]

1 2 3 49