Κληρονομικό Δίκαιο – Αποποίηση κληρονομιάς:

Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε την επαγωγή και τον λόγο αυτής. Αν περάσει η προθεσμία αυτή, η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Ως γνώση της επαγωγής νοείται η γνώση από τον κληρονόμο του θανάτου του κληρονομουμένου. Γνώση του λόγου της επαγωγής συνιστά η εκ διαθήκης ή κατά την εξ’ αδιαθέτου διαδοχή κλήση του κληρονόμου στην κληρονομία. Όταν πρόκειται για διαδοχή εξ’ αδιαθέτου ο δικαιολογητικός λόγος της συγγενικής σχέσης του κληρονομουμένου με τον κληρονόμο είναι από την αρχή δεδομένος και γνωστός στον κληρονόμο, με συνέπεια η προθεσμία αποποίησης να αρχίζει από τον χρόνο θανάτου. Στην περίπτωση κλήσης λόγω αποποίησης προηγούμενου κληρονόμου απαιτείται γνώση της αποποίησης.

Ακύρωση της πλασματικής αποδοχής κληρονομίας λόγω πλάνης: Είναι δυνατή, όταν η κατά πλάσμα νόμου αποδοχή δεν συμφωνεί με την βούληση του κληρονόμου από ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της κατάστασης που διαμόρφωσε την βούλησή του, ώστε, αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση, δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποίησης. Η πλάνη μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένη γνώση ή άγνοια των νομικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονομίας. Πλάνη περί το δίκαιο συνιστά η άγνοια του συστήματος κτήσης της κληρονομίας κατά τον ΑΚ και της λειτουργίας της προθεσμίας αποποίησης. Έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πλάνης, όταν οι κληρονόμοι γνώριζαν τις διατάξεις περί αποδοχής και αποποίησης, καθώς και τις έννομες συνέπειες της μη εμπρόθεσμης αποποίησης, οι οποίες τους είχαν καταστεί γνωστές με την αγωγή χρέους, η οποία τους επιδόθηκε με την ιδιότητά τους ως κληρονόμων.