Αποποίηση: Σύμφωνα με το άρθρο 1847 Α.Κ. ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία είναι ενός έτους.

Κατά κανόνα οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν να μετρούν από το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που ο θάνατος δεν περιήλθε εγκαίρως στη γνώση του κληρονόμου.

Η αποποίηση κληρονομίας πραγματοποιείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου. Για αποποίηση με αντιπρόσωπο απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Σε περίπτωση παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας για αποποίηση, η κληρονομία τεκμαίρεται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Οποιαδήποτε αποποίηση γίνει εκπρόθεσμα θεωρείται άκυρη.

Συνέπειες: Η αποδοχή ή αποποίηση είναι αμετάκλητη.

Αν ο κληρονόμος αποποιηθεί την κληρονομία, η επαγωγή προς εκείνον που αποποιήθηκε θεωρείται ότι δεν έγινε. Η κληρονομιά επάγεται σε αυτόν που θα είχε κληθεί, αν εκείνος που αποποιήθηκε δεν ζούσε κατά το θάνατο του κληρονομούμενου. Το δικαίωμα για αποποίηση μεταβαίνει στους κληρονόμους του κληρονόμου.  Αυτό σημαίνει ότι, αν ο κληρονόμος που αποποιείται έχει τέκνα, θα πρέπει στη συνέχεια να αποποιηθούν και αυτά. Σε περίπτωση που τα τέκνα είναι ανήλικα, απαιτείται άδεια του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Ο συγγενής που αποποιείται δεν έχει κανένα δικαίωμα στο ενεργητικό της περιουσίας του θανόντος, ούτε όμως μπορεί να ασκηθεί δικαστικώς σε βάρος του καμία αξίωση που στρέφεται κατά της κληρονομίας.