Κατόπιν αιτήσεως εντολέως μας για ρύθμιση των συνολικών οφειλών της, ύψους 158.724,95 ευρώ, προς τραπεζικά ιδρύματα, με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, εκδόθηκε, στις 29-11-2021, η υπ’ αριθμόν 2530/2021 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που διέταξε τη διάσωση της πρώτης  κατοικίας της αιτούσας και την ρύθμιση των οφειλών της προς τα τραπεζικά ιδρύματα, περικόπτοντας τις οφειλές της κατά 89,84%!!

Στη δικάσιμο παραστάθηκε η κ. Ειρήνη Καψάλη, η οποία υποστήριξε την υπόθεση σε όλη την πορεία της.

Το Ειρηνοδικείο, με την προαναφερόμενη απόφασή του, ρύθμισε τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία, ήτοι εξήντα (60) μήνες, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, συνολικού ποσού δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (14,60€).

Επιπλέον, με την απόφασή του το δικαστήριο εξαιρεί της εκποίησης την πρώτη κατοικία της αιτούσας, επιβάλλοντας σε αυτή την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας της, στις πιστώτριες που έχουν απαιτήσεις εμπράγματων ασφαλειών, συνολικά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (15.245,72€), για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, ήτοι διακοσίων σαράντα (240) μηνών. 

Είναι ευκρινές ότι το δικαστήριο προχώρησε σε αξιοσημείωτη περικοπή των οφειλών της αιτούσας, από το ποσό των 158.724,95 ευρώ στο ποσό των 16.121,72 ευρώ, δηλαδή πρόκειται για περικοπή των χρεών της αιτούσας της τάξεως των 89,84%.