Ενα βήμα ακόμη πιο μακριά από την ορθή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου: Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται και φέτος ποιες είναι οι υπόχρεες επιχειρήσεις που θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος καπνιζόντων.

«Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν.4254/2014 (85 Α΄).

Κοινοποιούμε την ως άνω Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄103/24.1.2019, προς ενημέρωση και εφαρμογή κατά το μέρος που αφορά τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.   Άρθρο 1 Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας χώρων καπνιζόντων καθώς και ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους καπνιζόντων, στην περίπτωση λειτουργίας χώρων καπνιζόντων σε καζίνο, κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ., όπως αυτά ορίζονται στην αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.6.2017 (ΦΕΚ 2161/Β’) απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.

Άρθρο 2 Προϋποθέσεις λειτουργίας χώρων καπνιζόντων σε καζίνο, κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και σε καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια 1. Για την λειτουργία του χώρου καπνιζόντων σε καζίνο, στεγασμένα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και σε καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, ο χώρος αυτός θα πρέπει: (α) Να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγωνικών του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. (β) Να διαχωρίζεται σαφώς από τους χώρους μη καπνιζόντων και να φέρει κατάλληλη σήμανση σε εμφανές σημείο ορατό από τους παρευρισκόμενους εντός του χώρου. (γ) Να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού ώστε να αποκλείεται η ανάμιξη του καπνού και των προϊόντων του με τον υπόλοιπο χώρο της επιχείρησης καθώς και με τον αέρα που κυκλοφορεί στο σύστημα εξαερισμού του υπόλοιπου κτιρίου. (δ) Να λαμβάνονται εντός του χώρου καπνιζόντων, τα κατάλληλα μέτρα απαγωγής του καπνού καθώς και μέτρα για πρόληψη πυρκαγιάς. 2. Να έχει καταβληθεί Τέλος Καπνιζόντων που αναλογεί στο εμβαδόν του χώρου καπνιζόντων.

Άρθρο 3 Υπόχρεα πρόσωπα για την απόδοση του Τέλους Καπνιζόντων Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, όταν λειτουργούν χώρους καπνιζόντων εντός αυτών έχουν την υποχρέωση απόδοσης Τέλους Καπνιζόντων στη Φορολογική Διοίκηση.

Άρθρο 4 Υπολογισμός του Τέλους Καπνιζόντων Το Τέλος Καπνιζόντων είναι ετήσιο και το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων.

Άρθρο 5 Τρόπος και χρόνος απόδοσης του Τέλους Καπνιζόντων 1. Το Τέλος Καπνιζόντων αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με την υποβολή δήλωσης, το έντυπο της οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. Η δήλωση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό της. 3. (α) Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ ετησίως, έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και αφορά στην λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το επόμενο έτος. (β) Επιχειρήσεις που δημιουργούν για πρώτη φορά χώρους καπνιζόντων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, καταβάλλουν εμπρόθεσμα το αναλογούν ετήσιο τέλος καπνιζόντων πριν την έναρξη λειτουργίας των χώρων αυτών. 4. Μέχρι την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση απόδοσης Τέλους Καπνιζόντων υποβάλλεται σε έντυπη μορφή από τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την απόδοσή του, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης σε δυο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο. 5. Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους κατατίθενται στον κωδικό αριθμό εσόδων 1253 «ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων» του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 6 Έναρξη και λήξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων Η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων άρχεται με την καταβολή του Τέλους Καπνιζόντων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο αυτό έχει καταβληθεί. Η απόδειξη καταβολής του Τέλους Καπνιζόντων αποτελεί απόδειξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων.

Άρθρο 7 Επιβολή κυρώσεων Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή η μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης Τέλους Καπνιζόντων, έχουν εφαρμογή κατά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), όπως ισχύουν. Ειδικότερα στην περίπτωση που τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνουν την μη υποβολή δήλωσης Τέλους Καπνιζόντων, ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες για τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων αρχές στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των διατάξεων περί απαγόρευσης καπνίσματος που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/Β’).

Άρθρο 8 Σήμανση περί απαγόρευσης καπνίσματος Στους λοιπούς χώρους των στεγασμένων κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική, των καζίνο και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, εντός των οποίων δεν έχουν δημιουργηθεί χώροι καπνιζόντων κατά τα ανωτέρω, πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως η χρήση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4419/2016 (ΦΕΚ 174/Α’). Για τους λοιπούς χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση 104720/25.8.2010 (ΦΕΚ 1315/Β’).

Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις Εξαιρετικά, προκειμένου για την νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το έτος 2019 εφόσον κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας έχει ήδη καταβληθεί τέλος για περίοδο που εκτείνεται και στο έτος αυτό, ισχύουν τα εξής: I. Υπόχρεοι που προέβησαν στην ανανέωση του ετήσιου Τέλους Καπνιζόντων για την περίοδο από 1.7.2018 έως 30.6.2019, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έως την 31.3.2019 και να καταβάλουν το μισό του αναλογούντος τέλους, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, προκειμένου να διασφαλιστεί η νόμιμη λειτουργία του χώρου για ολόκληρο το έτος 2019. II. Υπόχρεοι που κάνουν έναρξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός του τρέχοντος έτους (2019), υπολογίζουν και καταβάλλουν το Τέλος Καπνιζόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 10 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.134274/23.11.2011 (ΦΕΚ 2931/Β’) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ »