Για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής κληρονομίας, χρειαζόμαστε κατά κανόνα τα κάτωθι έγγραφα:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).
2) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (εις διπλούν) από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο αποβιώσας ή από ΚΕΠ. Για την έκδοσή του χρειάζονται δύο μάρτυρες, οι οποίοι κάνουν υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο ή στο ΚΕΠ και δηλώνουν τους πλησιέστερους συγγενείς του αποβιώσαντος (σε μικρούς Δήμους μπορεί να εκδίδεται το πιστοποιητικό και χωρίς μάρτυρες).
3) Πιστοποιητικό (εις διπλούν) από το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αποβιώσαντος είτε α) ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη αυτού, είτε β) εάν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό ότι δεν δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη και επικυρωμένο αντίγραφο της διαθήκης που έχει δημοσιευθεί.
4) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από την ΔΟΥ του αποβιώσαντος ότι ο αποβιώσας είχε δηλώσει τα ακίνητα που άφησε ως κληρονομιά στις δηλώσεις Ε9 των ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 και δεν οφείλει φόρο γι’αυτά (Για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα απαιτείται ΕΝΦΙΑ μόνο για το έτος 2014). Αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε σε κάποιο από τα παραπάνω έτη, τότε για τα επόμενα του θανάτου έτη το πιστοποιητικό προσκομίζεται από τους κληρονόμους, ότι δηλαδή οι κληρονόμοι δήλωσαν αυτό που κληρονόμησαν στις δηλώσεις Ε9 των αντίστοιχων ετών και δεν οφείλουν φόρο. Αν ο κληρονομούμενος πέθανε πριν το 2010 τότε απαιτείται πιστοποιητικό μόνο για τους κληρονόμους. Το πιστοποιητικό του κληρονομούμενου εκδίδεται από την ΔΟΥ του ενώ αυτό των κληρονόμων εκδίδεται ηλεκτρονικά από το taxis.
5) Αν μεταβιβάζεται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983, απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας.
6) Για τις περιοχές με κτηματολόγιο: α) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου αν η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση και έχει ολοκληρωθεί η Α’ Ανάρτηση ή β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν η περιοχή είναι κτηματογραφημένη.
7) Συμβόλαια των ακινήτων που άφησε ο αποβιώσας (τίτλοι κτήσης) και πιστοποιητικά μεταγραφής.
8) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν.651/77 και του Ν.1337/83, εφόσον κληρονομείται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο για το οποίο δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης (συμβόλαια). Το τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.’87, εκτός αν πρόκειται α) για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία μέχρι 8/8/2013 είτε έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια είτε έχει καταρτισθεί συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, β) για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, γ) για ακίνητα εκτός σχεδίου μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν τους, δ) για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν είναι πάνω από 15.000 ευρώ και δεν βρίσκονται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
9) Εκκαθαριστικό σημείωμα και αντίγραφο ταυτότητας κληρονόμων (επίσης επάγγελμα, διεύθυνση και Δ.Ο.Υ εισοδήματος των κληρονόμων).
10) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο που μεταβιβάζεται είχε εισόδημα που δηλώθηκε εμπρόθεσμα ή δεν είχε καθόλου εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Υποβάλλεται δήλωση φόρου κληρονομίας στην ΔΟΥ του αποβιώσαντος εντός 6 μηνών από τον θάνατο ή την δημοσίευση της διαθήκης.
Για τους αποβιώσαντες στο εξωτερικό η ανωτέρω προθεσμία είναι 1 έτος.
Ο κληρονόμος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας ακόμη κι αν δεν κληρονομεί ολόκληρο το ακίνητο, εφ’ όσον α) είναι σύζυγος ή τέκνο του κληρονομούμενου ή β) είναι ήδη συγκύριος του υπολοίπου ποσοστού του ακινήτου που κληρονομεί και εφ’όσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της απαλλαγής.
Αφού υποβληθεί η δήλωση στην εφορία, ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας και η μεταγραφή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή του στο αρμόδιο Κτηματολόγιο.