ΜΠρΑθ 381/2018: Αντικατάσταση εκκαθαριστή ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο.

Περίληψη: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης· όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο οφείλει να προβεί στο διορισμό εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών, χωρίς να δεσμεύεται από τα πρόσωπα, τα οποία προτείνουν ο αιτών ή οι παρεμβαίνοντες εταίροι, όπως επίσης δεν δεσμεύεται στον καθορισμό του αριθμού των εκκαθαριστών, εκτός αν ο αριθμός ορίζεται στο καταστατικό ή σε άλλη απόφαση τους· ως εκκαθαριστές μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους συνεταίρους ή συνηθέστερα τρίτα προς την εταιρία πρόσωπα, που να έχουν ειδικότητα για την διεξαγωγή της εκκαθάρισης και να είναι αμέτοχα στις προστριβές και διενέξεις των συνεταίρων.

Κείμενο απόφασης: 

«ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 381/2018

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή …, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από το Γραμματέα  …

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 30 Οκτωβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση με αντικείμενο την αντικατάσταση εκκαθαριστή :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: … του … (Α.Φ.Μ. …), κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού …, αριθμός …) , ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Θεσσαλονίκης …, που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ : 1) Της υπό εκκαθάριση τελούσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) «….» και τη διακριτική επωνυμία (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) “…”, που εδρεύει στη … Αττικής επί της οδού … αριθμός … (τέως έδρα επί της οδού …αριθμός …στη … Αττικής), νομίμως εκπροσωπούμενης υπό του ορισθέντος εκκαθαριστή …. του …. , 2) …. του …., κατοίκου … Θεσσαλονίκης, οδός … αριθμός … και 3) … του …, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός …αριθμός …, οι οποίοι παραστάθηκαν στο ακροατήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Θεσσαλονίκης … που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. Ο αιτών άσκησε στο παρόν Δικαστήριο την από 27-03-2017 αίτηση του κατά της πρώτης και δεύτερου εκ των καθ’ων που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης …/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης …/28-03-2017. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1588/2017 απόφαση του κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης. Ήδη η υπόθεση φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση με την από 1-09-2017 κλήση με γενικό αριθμό κατάθεσης …/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης …/6-09-2017, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου με την από 1-09-2017 κλήση με γενικό αριθμό κατάθεσης …/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης …/6-09-2017 η από 27-03-2017 αίτηση , όπως παραδεκτώς ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καλούντος- αιτούντος διόρθωσε αυτήν ως προς την επωνυμία της πρώτης καθ’ ης υπό εκκαθάριση εταιρείας, με δήλωση του που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης και με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του (άρθρα 741, 224 εδ. β’ ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών εξέθετε ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/ 10-11-1995 συμβολαιογραφικού εγγράφου συνεστήθη μεταξύ του ιδίου ( αιτούντος) , του …. του …. ( δεύτερου καθ’ ου η αίτηση ) και του …. του …. η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «…» και τη διακριτική επωνυμία “…”, με έδρα τη …. Αττικής. Ότι η ανωτέρω εταιρεία δυνάμει της από 10-06-2016 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων της τέθηκε υπό εκκαθάριση και διορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού αυτής ως εκκαθαριστής ο δεύτερος καθ’ ου.

Επικαλούμενος δε σπουδαίο λόγο και δη ότι ο ανωτέρω εκκαθαριστής δεν έχει προβεί σε απογραφή της περιουσίας και κατάρτιση του ισολογισμού της υπό εκκαθάριση εταιρείας και στη δημοσίευση αυτών, ότι δεν επιδεικνύει διάθεση συνεργασίας και δεν τον ενημερώνει ως προς την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και ότι εν γένει διενεργεί πράξεις εκκαθάρισης προς βλάβη αυτής και προς όφελος άλλης εταιρείας δικών του συμφερόντων, ζητούσε να αντικατασταθεί ο ανωτέρω εκκαθαριστής και να ορισθεί ο ίδιος ως εκκαθαριστής, άλλως το προτεινόμενο από αυτόν πρόσωπο, άλλως οικονομολόγος από τον τηρούμενο κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος, ζητούσε να καταδικασθούν οι καθ’ ων στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Επί της ως άνω αίτησης, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 5ης Μαΐου 2017 αντιμωλία των διαδίκων, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1588/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου , η οποία αφού έκρινε ότι η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για να τη δικάσει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (739, 740 εδ. α’ (όπως ισχύει, τροποποιηθέν αρχικά με το άρθρο 8 παρ.1 Ν.4198/2013, και εκ νέου αντικατασταθέν από το άρθρο 1 άρθρο έκτο Ν.4335/2015 [ΦΕΚ A’ 87/23.7.2015]) , 786 ΚΠολΔ (όπως ισχύει, τροποποιηθέν αρχικά με το άρθρο 65 παρ. 4,5 του Ν.4139/2013, και εκ νέου αντικατασταθέν από το άρθρο 1 άρθρο έκτο παρ.2 Ν.4335/2015), 22 ΚΠολΔ, απέρριψε αυτήν ως απαράδεκτη ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης ως προς την πρώτη καθ’ ης (ΕφΑΘ 6396/1994 ΕΕμπΔ 1995/413, ΜΠρΚαρδ 30/2013 Α’ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ) και κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση, καθόσον δεν είχε τηρηθεί η υποχρεωτική προδικασία και δη η ως άνω αίτηση δεν στρεφόταν κατά του έτερου εταίρου της υπό εκκαθάριση εταιρείας …, ήδη τρίτου καθ’ ου η κλήση.

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 777, 778 ΑΚ και 786 παρ. 3 ΚΠολΔ, συνάγεται: α) ότι η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί και μετά τη λύση της, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες και ο σκοπός της εκκαθάρισης, δηλαδή η περαίωση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και ο προσδιορισμός του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, ώστε να προπαρασκευαστεί η διανομή μεταξύ των εταίρων, είτε εξωδίκως είτε δικαστικώς, β) ότι το στάδιο της εκκαθάρισης ακολουθεί υποχρεωτικά και αυτοδικαίως τη λύση της εταιρίας, γ) ότι η εκκαθάριση, αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, ενεργείται από όλους τους εταίρους μαζί ή από εκκαθαριστή, που έχει διοριστεί με ομόφωνη απόφαση όλων, δ) ότι, σε περίπτωση διαφωνίας, ο εκκαθαριστής διορίζεται ή αντικαθίσταται από το δικαστήριο με αίτηση του ενός από τους εταίρους και η αντικατάσταση γίνεται μόνο για σπουδαίους λόγους και ε) ότι σπουδαίο λόγο για την αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποτελεί κάθε γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατη ή πολύ δυσχερή την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης, ή από το οποίο προκύπτει ότι η διατήρηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών δεν εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και δημιουργεί φόβους σοβαρών ζημιών στα συμφέροντα της εταιρίας και των εταίρων, ώστε η εξακολούθηση της διαχειριστικής εξουσίας του εκκαθαριστή αποβαίνει μη ανεκτή κατά την καλή συναλλακτική πίστη και τα χρηστά ήθη, από την πλευρά των εταίρων. Στην τελευταία περίπτωση ανήκει και η μεταξύ του εκκαθαριστή και κάποιου από τους συνεταίρους εχθρότητα, ακόμη και από λόγους άσχετους προς την εκκαθάριση, καθώς και η δικαιολογημένη δυσπιστία ενός από τους εταίρους ως προς το πρόσωπο του εκκαθαριστή, η οποία μπορεί να ανάγεται σε πιθανολογούμενη μονομερή προστασία των συμφερόντων κάποιου ή κάποιων από τους συνεταίρους (ΑΠ 1363/1998 ΕΕΜΠΔ 1999.55, ΑΠ 1274/2000 Ελλ.Δικ 43.138, Μον.Εφ. Πειρ 460/2014 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΑ 3248/2010 ΔΕΕ 2000.1303, ΕΑ 4415/2000 ΕλλΔικ 43.1479, ΕΑ 3431/1999 ΕλλΔικ 41.181).Ειδικότερα, σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι η άσκηση των καθηκόντων του εκκαθαριστή από δόλο ή αμέλεια προς βλάβη των συμφερόντων της εταιρίας, η πλημμελής ή άπιστη διαχείριση, η απαγόρευση σε κάποιον εταίρο ή τον πληρεξούσιο του να ελέγξει τις εργασίες της εκκαθάρισης, η εχθρότητα μεταξύ εκκαθαριστή και κάποιου εταίρου, η άρνηση του εκκαθαριστή να ενημερώσει τον αιτούντα εταίρο ως προς την πορεία των εργασιών της εκκαθάρισης, διότι και ο σπουδαίος λόγος μπορεί να αναφέρεται και στις σχέσεις του με τον αιτούντα την αντικατάσταση, εκτός αν η ανεπαρκής ενημέρωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου και στην άρνηση του να συνεργαστεί με αυτόν, η αυθαίρετη μονομερής μεταφορά των στοιχείων της διαχείρισης, ή ενέργειες του από τις οποίες δημιουργήθηκε ένταση και εύλογη αμφιβολία για την καλή διενέργεια της εκκαθάρισης, ή η ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων μεταξύ των υπαρχόντων εκκαθαριστών ή μεταξύ αυτών και των εταίρων, εξαιτίας της οποίας καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η πραγματοποίηση του έργου της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας [βλ. ΑΠ 374/1997 ΕλλΔνη 1997.1834, ΕφΠατρ 1011/2009, δημοσ. ΝΟΜΟΣ , Μον. Εφ. Αθ. 613/2015 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑΘ 3248/2010, ΔΕΕ 2010.1303, ΕφΛαρ 167/2008 ΕλλΔνη 2008.584, ΕφΛαρ 641/2001 ΕπισκΕΔ 2002.151, ΕφΑΘ 3431/1999 ΕλλΔνη 2000.182]. Όταν συντρέχει ο σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο οφείλει να προβεί στο διορισμό εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών, χωρίς να δεσμεύεται από τα πρόσωπα, τα οποία προτείνουν ο αιτών ή οι παρεμβαίνοντες εταίροι, όπως επίσης δεν δεσμεύεται στον καθορισμό του αριθμού των εκκαθαριστών, εκτός αν ο αριθμός ορίζεται στο καταστατικό ή σε άλλη απόφαση τους, οπότε το δικαστήριο δεσμεύεται από τον, με τον τρόπο αυτό, καθορισμένο αριθμό των εκκαθαριστών, διότι η απόφαση του αναπληρώνει την ελλείπουσα ομοφωνία τους ως προς την επιλογή του προσώπου των εκκαθαριστών, ενώ ως προς τον αριθμό δεν υφίσταται διαφωνία (ΑΠ 1363/1998 ΕΕμπΔ 1999,55, ΕφΠατρ 415/2003 ΔΕΕ 2004,422, ΕφΑΘ 4415/2000 ΕφΑΘ 3431/1999 Nomos). Ως εκκαθαριστές μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους συνεταίρους ή συνηθέστερα τρίτα προς την εταιρία πρόσωπα, που να έχουν ειδικότητα για την διεξαγωγή της εκκαθάρισης και να είναι αμέτοχα στις προστριβές και διενέξεις των συνεταίρων (βλ. σχετ. Εφ, Πατρών 50/2014 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Εφ. Αθ. 3248/2010 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΠειρ 1096/1995 ΔΕΕ 1996,267, ΕφΑΘ 4883/1979 Αρμ ΛΔ’,46).

Η υπό κρίση αίτηση είναι νόμω βάσιμη, ερειδόμενη στις προμνησθείσες στην ως άνω μείζονα σκέψη διατάξεις και στο Ν. 3190/1955. Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την υπ’ αριθμ. 1588/2007 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου και από όλα τα προσκομιζόμενα με νόμιμη επίκληση έγγραφα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της αρχής της ελεύθερης απόδειξης και του ανακριτικού συστήματος, που εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία, της εκούσιας δικαιοδοσίας, ορισμένα από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω, χωρίς ωστόσο, κανένα να παραλείπεται για την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπ’ αριθ. … ένορκη βεβαίωση του … και του … ενώπιον της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης , η οποία λήφθηκε κατόπιν νόμιμης κλήτευσης της πρώτης και του δεύτερου εκ των καθ’ων, η υπ’ αριθμ. …/25-10-2017 ένορκη βεβαίωση του … ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …, η οποία λήφθηκε κατόπιν νόμιμης κλήτευσης των καθ’ων για να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας δίκης, από την υπ’ αριθμ. …/31-03-2016 ένορκη βεβαίωση του … του …, δοθείσα ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών … και από την υπ’ αριθμ. …/4-05-2017 ένορκη βεβαίωση του …, ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, οι οποίες λήφθησαν με επιμέλεια των καθ’ων και παραδεκτώς λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τη διάταξη του άρθρου 759 παρ. 3 του Κ.Πολ,Δ, παρά τη μη κλήτευση του αιτούντος (βλ. Α.Π. 3707/1972 ΝοΒ 21.357, Α.Π. 140/1972 ΝοΒ 20.748, Εφ. Πατρών 111/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφ.ΑΘ. 4131/1995 Ελλ. Δ/νη 37.1140, Εφ.ΑΘ. 9656/1992 Ελλ.Δ/νη 36.692), αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά: Δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/ 10-11-1995 συμβολαίου σύστασης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …., νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιευθέντος στο ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ., συστήθηκε μεταξύ του αιτούντος, του δεύτερου και τρίτου εκ των καθ’ων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «…» και τη διακριτική επωνυμία “…”, με έδρα στη … Αττικής επί της οδού …αριθμός …και σκοπό την εμπορία , προώθηση και διάθεση παντός είδους πλαστικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσεως, υφασμάτων, μοκετών, ταπήτων και συναφών ειδών, την αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και σημάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής και τη συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε εικοσαετής, αρχόμενη από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα και μήνα του έτους 2015. Το κεφάλαιο αυτής ορίστηκε στο ποσό των 6.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών εκάστου εξ αυτών. Έκαστος εκ των τριών εταίρων κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των 2.000.000 δραχμών και ακολούθως διαμορφώθηκε η συμμετοχή του καθενός σε μία εταιρική μερίδα των εκατό μεριδίων. Ως διαχειριστές αυτής ορίσθηκαν ο αιτών …. και ο …., ήδη δεύτερος καθ’ ου, δυνάμενοι να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης. Όταν συμπληρώθηκε ο ως άνω ορισθείς χρόνος διάρκειας αυτής, η εταιρεία λύθηκε (άρθρο 16 του καταστατικού) εν όψει του ότι ο αιτών , όπως δήλωσε με την από 2-04-2015 εξώδικη δήλωση του δεν επιθυμούσε την παράταση αυτής, παρά τις περί αντιθέτου αιτιάσεις των λοιπών συνεταίρων. Εν συνεχεία, δυνάμει της από 10-06-2016 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία ( βλ. άρθρο 17 του προαναφερόμενου καταστατικού) , μειοψηφούντος του αιτούντος, ο διορισμός του δεύτερου καθ’ ου … ως εκκαθαριστή, στον οποίο ανατέθηκε η διενέργεια όλων των εργασιών της εκκαθάρισης, όπως περιγράφονται στο νόμο και στο εταιρικό καταστατικό , ώστε να δύναται ο ανωτέρω να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα για πράξεις και συναλλαγές που εντάσσονται στο σκοπό της εκκαθάρισης. Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ως άνω καταστατικού, ο εκκαθαριστής ήταν υποχρεωμένος να κάνει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον Ισολογισμό που δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Αποφασίσθηκε δε έτι περαιτέρω (κατά πλειοψηφία) η εξακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση εκκρεμών συναλλαγών της και προκειμένου να μην εκτεθεί σε προμηθευτές, δανειστές και πελάτες της. Το πρακτικό της ως άνω συνέλευσης των εταίρων που αφορά το διορισμό ως εκκαθαριστή του δεύτερου καθ’ων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία με αριθμό ΓЕМН …, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) στις …2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης … (βλ. την υπ’ αριθμ. Πρωτ…..) ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ). Κατά την ως άνω Συνέλευση, ο αιτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 αριθμός 8 του καταστατικού , εξουσιοδότησε τη δικηγόρο …., να παραστεί ω άμεσος αντιπρόσωπος του και μεταξύ άλλων να μην αποδεχθεί το διορισμό ως εκκαθαριστή οποιουδήποτε εταίρου αλλά να προτείνει ως εκκαθαριστή τρίτο άτομο μη εταίρο με σχετική ειδικότητα. Όπως δε αποδείχθηκε, οι σχέσεις μεταξύ του αιτούντος και του ορισθέντος εκκαθαριστή κυριαρχείται από έριδες και προστριβές , γεγονός που δυσχεραίνει ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Ειδικότερα, ήδη από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017 ο αιτών επικαλούμενος κακόπιστη συμπεριφορά και διατεινόμενος κατάχρηση της πλειοψηφίας των εταιρικών μερίδων των έτερων εταίρων, επέδωσε στους καθ’ων εξώδικες δηλώσεις-οχλήσεις διαμαρτυρόμενος για έλλειψη ενημέρωσης ως προς την ακριβή πορεία της εκκαθάρισης και για τη μίσθωση με χαμηλό μίσθωμα του κοινού τους ακινήτου, στο οποίο στεγαζόταν η υπό εκκαθάριση εταιρεία , στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «…» στην οποία μετέχουν αμφότεροι ο δεύτερος και τρίτος καθ’ων, γεγονός που κατά τους ισχυρισμούς του απέβαινε σε βλάβη των συμφερόντων της πρώτης καθ’ ης. Στην εξώδικη δε απάντηση που απέστειλαν από κοινού ο δεύτερος και ο τρίτος των καθ’ων, δέχθηκαν ότι ο αιτών έχει δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία της εταιρείας , όχι νωρίτερα από το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου , υπό τον όρο ότι και οι ίδιοι κατά τον ορισθέντα χρόνο και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις θα είχαν πρόσβαση στα βιβλία της εταιρείας «…» , της οποίας τύγχαναν εταίροι. Σύμφωνα δε με όσα δήλωσε ο λογιστής – φοροτεχνικός …. στην υπ’ αριθμ. …/4-05-2017 ένορκη βεβαίωση του ενώπιον της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, του, απεστάλησαν για λογαριασμό του αιτούντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποια εκ των αιτηθέντων στοιχείων, τα οποία ωστόσο , εν όψει της μετατροπής των αρχείων δεν δύναντο να χρησιμοποιηθούν και να αξιολογηθούν με κάποιο από τα γνωστά προγράμματα τήρησης λογιστικών δεδομένων προ της αποστολής τους. Μεταξύ δε άλλων, ο ανωτέρω αιτιάται ότι από το σύνολο των τιμολογίων που του απέδωσαν οι καθ’ων διαπίστωσε την αγορά από την υπό εκκαθάριση εταιρεία μεγάλης αξίας προϊόντων από την ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία , συμφερόντων του εκκαθαριστή και του έτερου εταίρου, ήδη τρίτου καθ’ ου, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση κερδών της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας εις βλάβη των συμφερόντων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας. Έτι περαιτέρω, όπως δήλωσε ο ως άνω λογιστής και ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την ένορκη κατάθεση του που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολλών, πιστωτικών σημειωμάτων επιστροφής προς την ομόρρυθμη εταιρεία συμφερόντων των καθ’ων, για προϊόντα τα οποία είχαν αγορασθεί προ ολίγου χρονικού διαστήματος από αυτήν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διαφάνεια , ώστε από τα προσκομισθέντα στοιχεία να καθίσταται δυνατή η αντιπαραβολή της τιμής αγοράς και της τιμής επιστροφής αυτών, ώστε να κριθεί εάν αυτή η πρακτική λειτούργησε προς ωφελεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας. Οι καθ’ ών αρνούνται τις αιτιάσεις του αιτούντος , διατεινόμενοι ότι όλες οι ενέργειες της εκκαθάρισης έχουν λάβει χώρα νομίμως και προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά των συμφερόντων της υπό εκκαθάριση εταιρείας. Σύμφωνα δε με όσα κατέθεσε ενόρκως ο …., βοηθός λογιστής του λογιστή της εταιρείας, ο εκκαθαριστής ενήργησε σύννομα και ήδη σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες παρόμοιες διαδικασίες ολοκλήρωσε τη ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας , εκποιώντας τα εμπορεύματα σε λογικές τιμές, ενώ όσα εμπορεύματα απέμειναν αδιάθετα επιστράφησαν στον προμηθευτή ώστε να μειωθεί το υπόλοιπο. Όπως δε ο ανωτέρω επισημαίνει , προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες ρευστοποίησης του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας και οι πωλήσεις των αδιάθετων εμπορευμάτων αυτής, λαμβανομένου υπόψιν ότι τα περισσότερα εμπορεύματα πωλούνται συνδυασμένα, πραγματοποιήθηκαν αγορές ελλειπόντων στοιχείων των σετ, σε τιμές συμφέρουσες και λογικές από την ομόρρυθμη εταιρεία « … », γεγονός που ουδόλως οδήγησε σε ζημία της πρώτης καθ’ ης. Τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία των εργασιών της εκκαθάρισης επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος – οικονομολόγος …. στην υπ’ αριθμ. …/4-05-2017 ένορκη βεβαίωση του, αφού έλαβε υπόψιν όλα τα αναγκαία έγγραφα . Ομοίως, ο λογιστής της υπό εκκαθάριση εταιρείας, …, κατά την εξέταση του ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατηγορηματικά δήλωσε ότι τόσο η απογραφή όσο και ο ισολογισμός έναρξης της εκκαθάρισης δημοσιεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, και ότι το χρονικό διάστημα των δύο μηνών που απαιτήθηκε για την απογραφή της εταιρικής περιουσίας , ήταν απολύτως εύλογο εν όψει του αντικειμένου των εργασιών αυτής. Εξάλλου, ο ανωτέρω επισήμανε ότι ουδέποτε αρνήθηκε να δώσει στον αιτούντα τα αιτούμενα έγγραφα , τα οποία σε κάθε περίπτωση δύνατο ο τελευταίος να επεξεργαστεί με τις κατάλληλες εφαρμογές ως ηλεκτρονικά αρχεία. Όπως δε επισημάνθηκε η εταιρεία «…», ήταν ο βασικός προμηθευτής της υπό εκκαθάριση εταιρείας, κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας αυτής και πλέον οι αγορές εμπορευμάτων στις οποίες προέβη η πρώτη καθ’ ης κατά το παρόν στάδιο από την ανωτέρω, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο λογιστής της εταιρείας ,κατά τις πληροφορίες που του είχε παράσχει το προσωπικό αυτής, έγιναν με σκοπό να δοθούν ολοκληρωμένες οι παραγγελίες των πελατών με τη συμπλήρωση των εμπορευμάτων που εξέλιπαν και με τη λήψη νέων παραγγελιών, προς εξασφάλιση μεγαλύτερων εσόδων στην εταιρεία, σύμφωνα με την από 10-06-2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων που είχε ληφθεί κατά πλειοψηφία. Εισέτι, όπως αποδείχθηκε, ο αιτών έχει ήδη υποβάλει την με αριθμό …/2017 μήνυση κατά του δεύτερου και τρίτου εκ των καθ’ων για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, όσον αφορά την εκμίσθωση του ακινήτου της οδού …., συγκυριότητας των διαδίκων, στην ομόρρυθμη εταιρεία των καθ’ων, έχει υποβάλλει μήνυση για το αδίκημα της υπεξαίρεσης ποσού ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας όσον αφορά μισθώματα ξενοδοχείου, του οποίου τυγχάνουν συνιδιοκτήτες και έχει για τον ίδιο ως άνω λόγο απευθυνθεί και στα πολιτικά δικαστήρια αιτούμενος αποζημίωση για την τελεσθείσα εις βάρος του αδικοπραξία. Βεβαίως, όπως ορθώς αιτιώνται οι καθ’ ων, οι ανωτέρω μηνύσεις και η άσκηση τακτικής αγωγής εις βάρος τους δεν αφορούν τη διενέργεια της υπό κρίση εκκαθάρισης, ωστόσο δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής ότι το ανωτέρω γεγονός είναι ενδεικτικό της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης που υφίσταται μεταξύ των αδελφών συνεταίρων και της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ τους που επεκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στα πλαίσια των εργασιών εκκαθάρισες της παρούσας επιχείρησης, με την διατύπωση κατηγοριών για την προώθηση ιδίων συμφερόντων του εκκαθαριστή και του έτερου συνεταίρου. Ως εκ τούτου, η ως άνω εκφρασθείσα δυσπιστία που υφίσταται ως προς το πρόσωπο του εκκαθαριστή, η οποία ανάγεται σε πιθανολόγηση μονομερούς προστασίας των συμφερόντων αυτού και του έτερου συνεταίρου, ήδη τρίτου καθ ου, δεν εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της εκκαθάρισης, σύμφωνα με όσα ειδικώς διαλαμβάνονται στην προεκτεθείσα μείζονα σκέψη, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ουσιωδώς η διεκπεραίωση των εργασιών αυτής.

Επομένως, είναι πρόδηλο ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος κατά την έννοια του νόμου που επιβάλλει την αντικατάσταση του δεύτερου καθ’ ου εκκαθαριστή και το διορισμό νέου. Η πρόταση του αιτούντα περί διορισμού του ιδίου ως εκκαθαριστή κρίνεται απορριπτέα , λαμβανομένου υπόψη ότι ο ανωτέρω δεν είναι αποδεκτός από τους λοιπούς συνεταίρους του και διατηρεί ιδιαιτέρως τεταμένες σχέσεις με αυτούς, όπως αυτές ως άνω περιγράφησαν, ενώ και ο επικουρικώς προτεινόμενος οικονομολόγος …, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι δεν είναι αμέτοχος στις προστριβές και στις διενέξεις των διαδίκων εταίρων, καθόσον επιρρωνύει τους ισχυρισμούς του αιτούντα , από τον οποίο άλλωστε προτάθηκε και εξετάσθηκε ως μάρτυρας , γεγονός που προκαλεί δυσπιστία εκ μέρους των καθ’ων συνιστάμενη σε πιθανολογούμενη μονομερή προστασία των συμφερόντων του αιτούντος εταίρου κατά την άσκηση του έργου που θα του ανατεθεί. Με βάση τα ανωτέρω, το Δικαστήριο , χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του αιτούντος εταίρου, άγεται στην κρίση ότι πρέπει να διοριστεί ως εκκαθαριστής το αναφερόμενο στο διατακτικό πρόσωπο, από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, που διαθέτει ειδικές γνώσεις και κρίνεται ότι θα εκτελέσει επιτυχώς τα καθήκοντα, που του ανατίθενται, αφού είναι τρίτος προς την εταιρεία, δεν έχει σχέση και γνωριμία με τους διαδίκους και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα επιτελέσει το έργο του με υπευθυνότητα και αμεροληψία, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια και ολοκλήρωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης ως προς την πρώτη καθ’ ης κατά τα προαναφερθέντα και να γίνει δεκτή ως προς τον δεύτερο και τρίτο εκ των καθ’ων ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων, καθώς η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ) και δεδομένου ότι όταν η διαδικασία διεξάγεται με αντιδικία, όπως εν προκειμένω, εφαρμογή για την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα έχουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 176 επ. ΚΠολΔ (άρθρα 176 επ. ΚΠολΔ-βλ. σχετ. Κ. Κεραμέας – Δ. Κονδύλης – Ν. Νίκας, Ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 746 αριθμ. 1), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την πρώτη καθ’ ης

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς τον δεύτερο και τρίτο εκ των καθ’ων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ τον … του …, οικονομολόγο-λογιστή-φοροτέχνη, κάτοικο…Αττικής (οδός …αριθμός…,τηλ.…) ως εκκαθαριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) «…» και τη διακριτική επωνυμία (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) “…”, που εδρεύει στη … Αττικής επί της οδού … αριθμός …σε αντικατάσταση του ορισθέντος εκκαθαριστή …. του …, κατοίκου …Θεσσαλονίκης, οδός …αριθμός ….

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων στο σύνολο τους.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στο ακροατήριο του στις 06-02-2018.»