MονΠρΑθ 1064/18 : Επιμέλεια ανήλικων τέκνων – Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση πατέρα για την προσωρινή ανάθεση σ’ αυτόν της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων του.

Περίληψη: Επιμέλεια ανήλικων τέκνων – Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση πατέρα για την προσωρινή ανάθεση σ’ αυτόν της επιμέλειας των  ανήλικων τέκνων του. Το Δικαστήριο συνεκτιμώντας το γεγονός της πιθανής αλλαγής κατοικίας και της κατ’ ανάγκη συμβίωσης με τον πατριό,  σε περίπτωση που τα τέκνα θα ζήσουν με την μητέρα τους, καθώς και την οικονομική επιφάνεια του πατέρα τους και τον χρόνο που μπορεί να τους αφιερώνει,  κρίνει ότι, παρά το ότι η καθ’ ης μητέρα δεν παραμέλησε τα καθήκοντά της έναντι αυτών, η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα πατέρα τους.

Κείμενο απόφασης: Οι κρινόμενες αιτήσεις αρμόδια και παραδεκτά φέρονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και πρέπει να συνεκδικαστούν. Ο αιτών επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, που έχει αποκτήσει με την καθ’ ης. Η καθ’ ης ζητεί να ανατεθεί σε αυτήν η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και να επιδικαστεί επίσης προσωρινά για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων διατροφή σε χρήμα για το κάθε ένα, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Οι αιτήσεις αρμοδίως εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες. Στηρίζονται στις διατάζεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513 και 1518 ΑΚ, 728, 729, 735 και 950 παρ. 1 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστούν, κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 11.12.2008, στην … Από το γάμο τους απέκτησαν δύο τέκνα, την …, που γεννήθηκε στις 10.6.2009 και τον …, που γεννήθηκε στις 1.6.2011. Αρχικά η έγγαμη συμβίωση υπήρξε ομαλή, κατά τη διάρκειά της, ωστόσο, συνέβησαν διάφορα περιστατικά, ώστε αποφάσισαν την λύση του. Έτσι καταρτίσανε το από 19.3.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο συμφωνήθηκε ότι τα εν λόγω ανήλικα θα διαμένουν με την καθ’ ης. Περαιτέρω η καθ’ ης μητέρα είναι εκπαιδευτικός στη Δημόσια Εκπαίδευση ασχολείται προσωπικά και συστηματικά με την ανατροφή, επίβλεψη και μόρφωση των ανηλίκων παιδιών της, τα οποία περιβάλλει με αγάπη και στοργή και ενδιαφέρεται εξαιρετικά για την ηθική, σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη. Παρακολουθεί επιμελώς την πρόοδό τους στο σχολείο τους και επιδεικνύει μητρική στοργή που έχουν ανάγκη τα ανήλικα. Ιδίως στο ιδιαίτερα δύσκολο χρονικό διάστημα που ακολούθησε της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, αποτέλεσε για αυτά το στήριγμά τους και το ασφαλές λιμάνι τους.

Τα παιδιά σχολούν καθημερινώς στις 16:00, αυτή δε ως εκπαιδευτικός πληροφορικής, σχολά στην έσχατη των περιπτώσεων από την σχολική μονάδα, όπου είναι τα τελευταία χρόνια τοποθετημένη στον Πειραιά νωρίτερα, παραλαμβάνοντας η ίδια πάντα αυτοπροσώπως τα παιδιά της από το σχολείο. Η δημιουργία δεσμού της με άλλον άνδρα, έναν διαζευγμένο πατέρα μιας κόρης οχτώ (8) περίπου ετών δεν την εμποδίζει και δεν επηρεάζει στην άσκηση των καθηκόντων της έναντι των ανηλίκων παιδιών της.

Αντίθετα με τον ανήλικο …, ο οποίος είναι προσκολλημένος στον πατέρα του και έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους ιδιαίτερος ψυχικός δεσμός, η ανήλικη θυγατέρα αυτής, λόγω και της θετικής επίδρασης της αιτούσας μητέρα της, φαίνεται να είναι πιο κοντά στην αιτούσα μητέρα της, με την οποία μένει. Άλλωστε και η ίδια κατά την προσωπική επικοινωνία του δικαστή με αυτήν, δήλωσε ότι νιώθει καλά και με τους δύο γονείς, μπορεί να μετακομίσουν μπορεί και όχι, με τη μαμά περνάει καλά, χορεύουν, έρχονται τα ξαδέλφια τους, και θα ήθελε να μένει και στους δύο, τον μισό καιρό με τον έναν και τον μισό καιρό με τον άλλο, εναλλάξ, ένα μήνα με τον ένα και ένα με τον άλλο, με τον αδελφό της τσακώνονται, παίζουν, τα ξαναβρίσκουν, ενώ ο ανήλικος υιός, κατά την προσωπική επικοινωνία με αυτόν, δήλωσε, παρά την τυχόν θετική επίδραση που ασκεί πάνω του η ανωτέρω αδελφή του σε σχέση με την μητέρα τους, ότι επιθυμεί να ζει με τον καθ’ ου -πατέρα του- γιατί με τη μαμά που θα μετακομίσει πιο μακριά θα αλλάξει σχολείο, όπου δεν ξέρει κανένα, ενώ του μπαμπά είναι πιο κοντά στο σχολείο, όπου έχει πολλούς φίλους, ότι θέλει να είναι με αυτόν, στο σπίτι του οποίου τα παιδιά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και όπου υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια για κάθε παιδί και είναι πλήρως διαμορφωμένα.

Έτσι τα ανήλικα σε περίπτωση που θα ζήσουν με την μητέρα τους, θα πρέπει να συμβιώσουν με τον πατριό τους, πράγμα που μπορεί να διαταράξει τον ψυχισμό του ανήλικου … και να έχει ως αποτέλεσμα, λόγω της ιδιοσυστασίας του χαρακτήρα του, μεταγενέστερες δυσμενείς εκδηλώσεις. Ο αιτών έχει σοβαρή οικονομική επιφάνεια, ασχολείται σε μια μεγάλη εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει ικανοποιητικό χρόνο στα παιδιά, εν αντιθέσει με παλαιότερα, διότι έχουν μειωθεί τα επαγγελματικά ταξίδια. Επί πλέον, η αλλαγή κατοικίας των ανηλίκων, η κατ’ ανάγκη συμβίωση στο μητρικό σπίτι με τον πατριό και την αμφιθαλή, μεγαλύτερη, αδελφή τους δηλαδή πρόσωπα ξένα προς το περιβάλλον στο οποίο μέχρι τώρα ζουν θα καταπονήσει και θα επιβαρύνει ψυχολογικά τον ανήλικο … Ενόψει των ανωτέρω και με γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει ότι, παρά το ότι η καθ’ ης δεν παραμέλησε τα καθήκοντά της έναντι αυτών, η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα πατέρα τους, καίτοι με βάση τα ανωτέρω που έχουν πιθανολογηθεί, δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες με βάση τις οποίες είχε ανατεθεί αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα της η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης …, ενόψει της κατά τα άνω μεταβολής των συνθηκών από την προαναφερόμενη συμφωνία, με βάση τις οποίες είχε ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου … στην ίδια. Κατ’ ακολουθία αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του … και να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση της … και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 178 ΚΠολΔ). […]