Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4371/2016, που προβλέπει την αναστολή μέχρι 15 Απριλίου 2016 για την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 3 του νόμου 4354/2015.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νόμο 4371/2016 (ΦΕΚ Α 40/11-3-2016 – Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις) και συγκεκριμένα στο στο άρθρο δεύτερο (Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων − τροποποιήσεων διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)), το οποίο έχει ως εξής:

« 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του Ν. 4366/ 2016 (Α΄ 18) τροποποιείται ως ακολούθως: «Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Απριλίου 2016».