Προϋποθέσεις :
α) Μεταβολή των πραγματικών περιστατικών στα οποία κυρίως ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στήριξαν τα μέρη την αμφοτεροβαρή σύμβαση,
β) Η μεταβολή να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της σύμβασης και να οφείλεται σε έκτακτους λόγους και
γ) Η καταβολή να καθίσταται, σε σχέση με την αντιπαροχή, υπέρμετρα επαχθής.
Ρωτήστε μας για τη διαδικασία!