ΣτΕ 2282/2014: Κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ναι μεν η διοικητική πράξη πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία έκδοσής της, διότι με βάση τη χρονολογία αυτή κρίνεται το νομικό και πραγματικό καθεστώς που λαμβάνεται υπόψη για την εγκυρότητά της, αλλά η έλλειψη του ως άνω στοιχείου δεν υπάγεται ακυρότητα αυτής, σε περίπτωση κατά την οποία από όλο το περιεχόμενο της πράξης ή και τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης συνάγεται ότι αυτή εκδόθηκε μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών, ο δε καθορισμός της ακριβούς χρονολογίας έκδοσής της δεν ασκεί επιρροή στην ανεύρεση του κρίσιμου για την επίλυση της διαφοράς νομικού και πραγματικού καθεστώτος, το οποίο δεν μεταβλήθηκε ανάμεσα στις δύο αυτές ημερομηνίες.