Δύο σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις αναφορικά με την ομόρρυθμη εταιρεία επήλθαν με τις διατάξεις του Νόμου 4441/2016 (άρθρο 13), σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων:

Α) Η πρώτη αλλαγή αφορά στην περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, όπου η ετερόρρυθμη εταιρεία λύεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερις (αντί για δύο) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος.

Β) Η δεύτερη αλλαγή αφορά στη δυνατότητα μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη.

Συγκεκριμένα, στο Νόμο 4072/2012 εισήχθη νέο άρθρο 282Α, σύμφωνα το οποίο ορίζει τα εξής:

1. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Η μετατροπή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου,

β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο. Σε αυτή τη περίπτωση για τη μετατροπή ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου.

2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.

3. Ειδικά στη μετατροπή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, κάθε ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

Πηγή: lawspot.gr