Η διατάραξη της κοινής ησυχίας μετά το νέο Ποινικό Κώδικα

Ο νέος Ποινικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2019. Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε, είναι η κατάργηση των πταισμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 468 Π.Κ. καταργούνται όλα τα πταίσματα, ενώ από τα πταίσματα που ήδη υπάρχουν, όσα δεν είναι σοβαρά στο εξής θα τιμωρούνται ως διοικητικές παραβάσεις με πρόστιμα, ενώ όσα κρίνονται σοβαρά μετατρέπονται σε πλημμελήματα.

Στην αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα αναφέρεται: «Καταργούνται τα πταίσματα από την κατηγορία των εγκλημάτων, τα οποία πλέον διακρίνονται µόνο σε κακουργήματα και πλημμελήματα, ανάλογα µε την απειλούμενη γι’ αυτά ποινή (άρθρο 18). Τα πταίσματα ισχύουν πλέον ως διοικητικά αδικήματα, µε βάση τις οικείες διατάξεις ειδικών νόμων».

  Μόνο διοικητικά πρόστιμα

 Με τη θέσπιση του νέου Π.Κ. όλες οι, σε βαθμό πταίσματος, διαπραχθείσες άδικες πράξεις, ακόμη και για αυτές, που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες οι σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις, θα θεωρηθούν μη αξιόποινες πράξεις και θα τεθούν στο αρχείο. Οι ελαφρές παραβατικές συμπεριφορές θα αντιμετωπίζονται με την επιβολή διοικητικών προστίμων.

Σύμφωνα με το προϊσχύσαν άρθρο του Ποινικού Κώδικα, η διατάραξη της κοινής ησυχίας ήταν ποινικό αδίκημα και συγκεκριμένα πταίσμα, το οποίο τιμωρούνταν σύμφωνα με το άρθρο 417 Π.Κ. το οποίο όριζε: «Όποιος διαταράσσει δημόσια τις ασχολίες, τις τέρψεις ή τη νυχτερινή ησυχία των κατοίκων με υπερβολικούς κρότους που παράγονται κατά την άσκηση κάποιου επαγγέλματος ή που προκαλούνται με άλλον τρόπο ή με θορύβους, διαπληκτισμούς ή με οποιεσδήποτε άλλες πράξεις τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο».

Από την άλλη, η αστυνομική διάταξη 3/1996 στην οποία προβλέπονται «Μέτρα για την τήρηση κοινής ησυχίας», παραμένει κανονικά σε ισχύ. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αναφέρονται οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας, οι οποίες καθορίζονται ως εξής:

α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00` έως 17.30` και από 23.00` έως 07.00`

β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30` έως 17.30` και από 22.00` έως 07.30`.

 2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Επίσης, στο άρθρο 3 ορίζονται ορισμένες απαγορεύσεις κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας και συγκεκριμένα:

  α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

  β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θωρυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

 γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Στο άρθρο 5 της συγκεκριμένης διάταξης, προβλέπονται και ορισμένες κυρώσεις, οι οποίες παραπέμπουν στο άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984. Εκεί ορίζεται ότι: «Οι παραβάτες των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με  κράτηση  ή πρόστιμο». 

Μόνο Συστάσεις

Με την κατάργηση όλων των πταισμάτων συλλήβδην, είναι φανερό ότι ο ποινικός κώδικας διευκολύνει πλέον τους παραβάτες, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να αναγκάζονται να υπομένουν τους θορύβους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν λοιπόν, είναι να προβαίνουν σε καταγγελία στην αστυνομική αρχή, η οποία περιορίζεται απλώς στη σύσταση. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται απλώς μια προφορική παρατήρηση, καθώς δεν μπορεί να καταγραφεί η παράβαση.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2019 έχουν παρατηρηθεί πολλές προστριβές μεταξύ των πολιτών, λόγω παραβάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας. Οι διαμαρτυρίες τους δε, έχουν πέσει στο κενό, καθώς η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα.

Ηχορύπανση

Όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα πράγματα είναι διαφορετικά και αρκετά αυστηρότερα. Συγκεκριμένα, είναι σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση Α5/1985 (ΥΑ Α5/3010 ΦΕΚ Β/593/1985) στην οποία ορίζονται «Μέτρα προστασίας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων». Στην εν λόγω ΥΑ, πέραν των δοαφόρων υποπεριπτώσεων, ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των ντεσιμπέλ, που είναι 100 για τα κέντρα διασκέδασης (μπουζούκια και κλαμπ) και 80 για όλα τα άλλα. 

Η παράβαση της παρούσας διάταξης, σε αντίθεση με την διατάραξη της κοινής ησυχίας, αποτελεί πλημμέλημα και οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

Ασφαλιστικά μέτρα 

Φυσικά, πέρα από το ποινικά αξιόποινο ή μη της εν λόγω πράξης, τυχόν επαναλαμβανόμενα περιστατικά θορύβων, φασαρίας ή άλλης συμπεριφοράς, που θίγει θεμελιώδη δικαιώματα όπως την προσωπικότητα, την ιδιοκτησία, κ.ά, δικαιολογεί τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του ατόμου που τα προκαλεί, με αίτημα την παύση των πράξεων διατάραξης, την επιβολή ποινής σε περίπτωση παράβασης της απόφασης, κλπ.

 

 

*Για προσωπικές σας υποθέσεις και νομικές συμβουλές, μπορείτε να μας καλείτε στα τηλ. 2310-225738, για να ορίσουμε ένα προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού.