Με την υπ’ αριθ. 664/2019 απόφασή του το Μονομελές Εφετείο Αθηνών διέταξε να καθαιρεθούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας από δώμα πολυκατοικίας , επιδικάζοντας χρηματική αποζημίωση σε ενοίκους της πολυκατοικίας, λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστησαν από την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών.

Μεταξύ άλλων, οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι βίωσαν συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και αγωνίας λόγω του ορατού κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, καθώς και λόγω των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ανεξαρτήτως του αν οι εκπομπές υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ή όχι), αναστατώθηκε η ήρεμη διαβίωσή τους λόγω των επανειλημμένων προσφυγών τους σε διοικητικές και αστυνομικές αρχές, ώστε να παρέμβουν, τους προκλήθηκε άγχος σχετικά με τη δυνατότητα αποδοτικής οικονομικής εκμετάλλευσης της περιουσίας τους και τέλος διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους με τους λοιπούς ενοίκους των παρακείμενων ακινήτων.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών.

Παράλληλα, αναγνώρισε τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας, υποχρεώνοντας τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας  να άρουν την προσβολή, διατάσσοντας τη διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης  και την καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Τέλος το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία, αποφασίζοντας την επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.

Απόσπασμα της απόφασης

Επίσης, πρέπει να υποχρεωθούν αμφότερες οι εναγόμενες να άρουν την προσβολή του δικαιώματος των εναγόντων, παύοντας την ανωτέρω αντιβαίνουσα στον κανονισμό χρήση του μισθίου και δη διακόπτοντας οριστικά τη λειτουργία των επίμαχων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη να καθαιρέσει την επίμαχη κεραία κινητής τηλεφωνίας από το δώμα της πολυκατοικίας (καθόσον ως προς την δεύτερη εναγόμενη το σχετικό αίτημα κατέστη άνευ αντικειμένου, αφού αποδείχθηκε η εκ μέρους αυτής απομάκρυνση της εγκατασταθείσας κεραίας).

Τέλος, πρέπει να επιτραπεί στους ενάγοντες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της πρώτης εναγομένης, να προβούν οι ίδιοι σε όλες τις απαραίτητες εργασίες καθαιρέσεως της ανήκουσας στην πρώτη εναγομένη κεραίας κινητής τηλεφωνίας, να υποχρεωθεί δε, η πρώτη εναγομένη σε προκαταβολή ποσού δαπάνης 1000 ευρώ, για να επιχειρηθούν οι εργασίες υπό τον όρο ότι η τελευταία δεν θα εκπληρώσει την υποχρέωσή της να τις εκτελέσει. Αναφέρθηκε στη μείζονα σκέψη, ότι η προσβολή του δικαιώματος της δουλείας αποτελεί παράνομη πράξη, η οποία εν προκειμένω είναι και υπαίτια και άρα συνιστά αδικοπραξία, δοθέντος ότι οι εναγόμενες είχαν λάβει γνώση του περιεχομένου του κανονισμού της πολυκατοικίας και γνώριζαν την υφιστάμενη δουλεία και τους εξ αυτής περιορισμούς χρήσης σε βάρος της μισθωμένης από τις ίδιες οριζόντιας ιδιοκτησίας, εντούτοις αποσκοπώντας στα ωφελήματα που θα είχαν από την εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω σταθμών βάσεων κινητής τηλεφωνίας στο συγκεκριμένο μίσθιο γνωρίζοντας, ότι προσβάλλουν τα δικαιώματα των εναγόντων εγκατέστησαν στο μίσθιο το σχετικό εξοπλισμό, προέβησαν σε επικίνδυνες παρεμβάσεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και λειτούργησαν τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Εξαιτίας της ως άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς προκλήθηκε στους ενάγοντες (εκτός από το ένατο, νομικό πρόσωπο, ως προς το οποίο η αγωγή κατά το σκέλος αυτό απερρίφθη ως αόριστη) ηθική βλάβη, ενόψει του ότι οι παραπάνω βίωσαν συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και αγωνίας λόγω του ορατού κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, καθώς και λόγω των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ανεξαρτήτως του αν οι εκπομπές υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ή όχι), αναστατώθηκε η ήρεμη διαβίωσή τους λόγω των επανειλημμένων προσφυγών τους σε διοικητικές και αστυνομικές αρχές, ώστε να παρέμβουν, τους προκλήθηκε άγχος σχετικά με τη δυνατότητα αποδοτικής οικονομικής εκμετάλλευσης της περιουσίας τους και τέλος διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους με τους λοιπούς ενοίκους των παρακείμενων ακινήτων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr