Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • images

    ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠ 572/2016 Αποποίηση κληρονομίας. Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομίας λόγω πλάνης. Έννοια της πλάνης ως διάστασης βούλησης και δήλωσης· Η αγωγή ακύρωσης στρέφεται κατά εκείνου στον οποίο θα επαχθεί η κληρονομία μετά την ακύρωση καθώς και κατά του δανειστή της κληρονομίας. Έννοια της πλάνης περί το δίκαιο. Παραγραφή της αγωγής ακύρωσης∙ Όταν η πλάνη […]

  • images

    Άρειος Πάγος αρ. απόφασης: 195/2017 (πολ.): Για το κύρος της ιδιόγραφης διαθήκης απαιτείται εκτός από την ιδιόχειρη σύνταξή της, ο διαθέτης να μπορεί να διαβάσει και εννοήσει αυτά που έγραψε. Εκείνος που δε γνωρίζει ανάγνωση και γραφή, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συντάξει ιδιόγραφη διαθήκη. Άκυρη η ιδιόγραφη διαθήκη που συνέταξε διαθέτης αγράμματος, ο […]

  • ima

    Πολ.Πρωτ.Αθηνών 3429/2015: Υπογραφή του διαθέτη στο κείμενο της μυστικής διαθήκης. Αν αυτή είναι γραμμένη με μηχανικό μέσο (πχ υπολογιστή) απαιτείται υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο. Αρκεί και η μονογραφή του. «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1740 παρ.1 εδ.α’ ΑΚ επί μυστικής διαθήκης, το έγγραφο που εγχειρίζεται στο συμβολαιογράφο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να […]

  • Για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής κληρονομίας, χρειαζόμαστε κατά κανόνα τα κάτωθι έγγραφα: 1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν). 2) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (εις διπλούν) από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο αποβιώσας ή από ΚΕΠ. Για την έκδοσή του χρειάζονται δύο μάρτυρες, οι οποίοι κάνουν υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο ή στο ΚΕΠ και […]