Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Παύση λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαιρεσιών και ηχορύπανσης, μετά από παρέμβαση του ΣτΠ Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολιτών σχετικά µε τη νοµιµότητα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Σουβάλα στην Χαλκίδα. Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή διερεύνησε τη νοµιµότητα επέκτασης του καταστήµατος σε πεζόδροµο εντός της χερσαίας ζώνης […]

 • images

  Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2726/2017 Ανώνυμη εταιρία: Εκπροσώπηση από το διοικητικό συμβούλιο και υποκατάστατα όργανα. – Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εκπροσωπούμενου νομικού προσώπου και εκπροσωπούντος αυτό φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδίως επί ασκήσεως αγωγής για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης. Κανόνες δικαίου: Η ανώνυμη εταιρία [στο εξής: α.ε.] εκπροσωπείται στο δικαστήριο από το διοικητικό […]

 • known

  Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc κ.λπ. κατά Banca Românească SA: Όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη επαρκή πληροφόρηση, ώστε αυτός να είναι σε θέση να λάβει συνετή και εμπεριστατωμένη απόφαση. Επομένως, ο επαγγελματίας οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία που του είναι […]

 • known

  Νομολογία : ΜΕφΘεσ 570/2017 Έξοδος εταίρου από ΟΕ. Η σχετική δήλωση του εταίρου έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται να επικυρωθεί από το δικαστήριο, επιφέρει δε αμέσως τα αποτελέσματά της, ήτοι την έξοδό του από την εταιρεία και τη συνέχιση της λειτουργίας της με τους λοιπούς εταίρους, από τη στιγμή που η δήλωση αυτή θα […]

 • images

  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4446/2016, με τον οποίο επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και αλλαγές σε δικαστικά τέλη και φορολογικά ζητήματα:   ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446/2016 ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ […]

 • images

  Δύο σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις αναφορικά με την ομόρρυθμη εταιρεία επήλθαν με τις διατάξεις του Νόμου 4441/2016 (άρθρο 13), σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων: Α) Η πρώτη αλλαγή αφορά στην περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, όπου η ετερόρρυθμη εταιρεία λύεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει […]

 • images 1

  ΜΠρΘεσ 1285/2013: «Εάν έχει επιβληθεί κατάσχεση χρημάτων ή χρεογράφων στα χέρια τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας, ως τρίτης, η τελευταία κατά τις γενικές διατάξεις του ΚΠολ∆, καθίσταται μεσεγγυούχος του ποσού που κατασχέθηκε και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μεσεγγυούχου και δεσμεύεται να μην αποδώσει το κατασχεθέν ποσό σε κανέναν άλλο, πλην του κατασχόντος δανειστή, […]

 • οκοκ

  Ειρηνοδικείο Αθηνών 5302/2015: «…Από τον ν. 128/1975 ούτε προβλέπεται ρητά ως συμβατικά δυνατή αλλά ούτε και απαγορεύεται η συμβατική μετακύλιση της εισφοράς που θεσπίζεται με τον νόμο αυτό. Η ρυθμιστική ισχύς του ως άνω νόμου εξαντλείται στον καθορισμό του υπόχρεου, έναντι του Δημοσίου, προσώπου στα πλαίσια της έννομης σχέσης που ιδρύεται με τη σχετική διάταξη […]

 • Οι εμπορικές εταιρίες, προερχόμενες από την συνεργασία δύο ή περισσοτέρων προσώπων, που συνδέονται μεταξύ τους με εταιρικό δεσμό (πλην ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος, όπως οι μονοπρόσωπες εταιρίες), διακρίνονται σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα βασικά γνωρίσματα της κάθε κατηγορίας: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: Σ’ αυτές, η προσωπική συμβολή κάθε εταίρου αποτελεί καθοριστικό […]

 • image_15

  Κατά τη διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ «Αν τα περιστατικά στα οποία, κυρίως ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα […]

1 2