Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Νομολογία: ΕιρΛαγκαδά 24/2016 Υπερημερία οφειλέτη: σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη από αμφοτεροβαρή σύμβαση, ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει, αν τάξει εύλογη προθεσμία στον οφειλέτη και του δηλώσει κατηγορηματικά ότι, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, αποκρούει την παροχή. Ορισμός προθεσμίας δεν απαιτείται αν, από την όλη […]

 • known

  Νομολογία  ΣτΕ 2775/2016 Α ́ Τμ. Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, εκτός από την επίδραση που μπορεί να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τα άρθ. 929 και 932 ΑΚ, είναι δυνατόν να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον του, δηλαδή στην επαγγελματική, […]

 • known

  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 39/2017: Παραγραφή αξιώσεων του ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 39/19.10.2017 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές». Με την εγκύκλιο χορηγούνται οδηγίες για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, με […]

 • images

  ΠΟΛ 1162/2017: Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά οφειλέτη λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1162/2017 της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιείται η υπ” αριθ. 163/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β” Τμήμα), σχετικά με την επίδραση της κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση […]

 • images

  Προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας έξω από την είσοδο διαμερίσματος – Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμό 5/2017. Για το ζήτημα της τοποθέτησης κάμερας εξωτερικά της εισόδου διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διευκρινίζει, υπό μορφή χρήσιμων ερωταπαντήσεων, τα βασικότερα σημεία της Γνωμοδότησης 5/2017. <<Αρχή Προστασίας […]

 • known

  Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen και Gudula Gräßmann κατά Brussels Airlines SA/NV: Η αποζημίωση η οποία οφείλεται στους επιβάτες σε περίπτωση ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως μιας πτήσεως με ανταπόκριση πρέπει να υπολογίζεται με βάση την απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ των αεροδρομίων αναχωρήσεως και αφίξεως. Το γεγονός ότι η απόσταση, […]

 • known

  Σημαντική δικαίωση δανειολήπτη – εντολέα μας από το Ειρηνοδικείο Κιλκίς, που υπάχθηκε με οριστική απόφαση με επιτυχία στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με συνολικές οφειλές ύψους 76.379,53 ευρώ, οι οποίες περικόπηκαν κατά ποσοστό περίπου 50%. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η πλήρης προστασία της κύριας κατοικίας του, αλλά και του Ι.Χ αυτοκινήτου του, με εξαίρεσή τους από […]

 • known

  Η αστική μίσθωση αποτελεί ζήτημα ενοχικού δικαίου και τα θέματα που την αφορούν ρυθμίζονται κυρίως από το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα, και συγκεκριμένα στα άρθρα 574 επ. Α.Κ. Οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τις προϋποθέσεις, τους όρους αλλά και τις συνέπειες της λύσης της εκάστοτε αστικής μίσθωσης περιέχονται διάσπαρτες στα ως άνω αναφερόμενα άρθρα, […]

 • known

  ΕιρΘεσ 525/2017 Μίσθωση: η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για μία τριετία, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή αόριστο χρόνο· αν μετά την παρέλευση της τριετίας, ο μισθωτής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο εκμισθωτής δεν εναντιώνεται στη χρήση αυτή, η μίσθωση λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο· μίσθωση […]

 • images

  ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτός από τη, συνηθέστερη στην πράξη, υιοθεσία ανηλίκου τέκνου, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα σε προηγούμενη δημοσίευσή μας, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, από το νομοθέτη του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα και με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 1542 αυτού, η υιοθεσία ενηλίκου, υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις. Πιο […]

1 2 3 4