Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας έξω από την είσοδο διαμερίσματος – Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμό 5/2017. Για το ζήτημα της τοποθέτησης κάμερας εξωτερικά της εισόδου διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διευκρινίζει, υπό μορφή χρήσιμων ερωταπαντήσεων, τα βασικότερα σημεία της Γνωμοδότησης 5/2017. <<Αρχή Προστασίας […]

 • known

  Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen και Gudula Gräßmann κατά Brussels Airlines SA/NV: Η αποζημίωση η οποία οφείλεται στους επιβάτες σε περίπτωση ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως μιας πτήσεως με ανταπόκριση πρέπει να υπολογίζεται με βάση την απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ των αεροδρομίων αναχωρήσεως και αφίξεως. Το γεγονός ότι η απόσταση, […]

 • known

  Σημαντική δικαίωση δανειολήπτη – εντολέα μας από το Ειρηνοδικείο Κιλκίς, που υπάχθηκε με οριστική απόφαση με επιτυχία στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με συνολικές οφειλές ύψους 76.379,53 ευρώ, οι οποίες περικόπηκαν κατά ποσοστό περίπου 50%. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η πλήρης προστασία της κύριας κατοικίας του, αλλά και του Ι.Χ αυτοκινήτου του, με εξαίρεσή τους από […]

 • known

  Η αστική μίσθωση αποτελεί ζήτημα ενοχικού δικαίου και τα θέματα που την αφορούν ρυθμίζονται κυρίως από το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα, και συγκεκριμένα στα άρθρα 574 επ. Α.Κ. Οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τις προϋποθέσεις, τους όρους αλλά και τις συνέπειες της λύσης της εκάστοτε αστικής μίσθωσης περιέχονται διάσπαρτες στα ως άνω αναφερόμενα άρθρα, […]

 • known

  ΕιρΘεσ 525/2017 Μίσθωση: η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για μία τριετία, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή αόριστο χρόνο· αν μετά την παρέλευση της τριετίας, ο μισθωτής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο εκμισθωτής δεν εναντιώνεται στη χρήση αυτή, η μίσθωση λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο· μίσθωση […]

 • images

  ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτός από τη, συνηθέστερη στην πράξη, υιοθεσία ανηλίκου τέκνου, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα σε προηγούμενη δημοσίευσή μας, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, από το νομοθέτη του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα και με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 1542 αυτού, η υιοθεσία ενηλίκου, υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις. Πιο […]

 • known

  ΜΠρΘεσ 14206/2015 Περίληψη : Συνέπειες καθυστέρησης καταβολής μισθώματος. Συρροή βάσεων άρθ. 597 ΑΚ και 66 ΕισΝΚΠολΔ. Αναπροσαρμογή μισθώματος με άρθ. 388, 288 ΑΚ. Το δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώμα- τος είναι διαπλαστικό και διαιρετό. Κατά την κρατούσα άποψη, ο συμβαλλόμενος, ο οποίος βρίσκεται σε υπερημερία σχετικά με την εκπλήρωση της παροχής του κατά τον χρόνο κατά […]

 • images

  Άκυρο το ιδιωτικό συμφωνητικό με εταιρία που αντιποιείται το δικηγορικό επάγγελμα. Απόρριψη αγωγής καταβολής αμοιβής Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίνοντας αγωγή εταιρίας για μη καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής, με την υπ” αριθ.  664/2017 απόφασή του, αποφάσισε ότι είναι απολύτως άκυρο το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ιδιώτη και εταιρίας εκτίμησης και αξιολόγησης ακινήτων που αντιποιείτο το δικηγορικό επάγγελμα προβαίνοντας σε […]

 • images

  ΜΠρΑθ 3443/2016: Η ημερομηνία γέννησης αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, η δε αλλαγή δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη και γίνεται διά της δικαστικής οδού. Είναι απόλυτο δικαίωμα των γονέων, αναγόμενο στη, συνταγματικά προστατευόμενη, ελευθερία στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, να αποκαλύψουν ή όχι στο μέλλον στα τέκνα τους τον […]

 • nown

  Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το νόμο 4446/2016, όπως θα ισχύουν από 23.1.2017* είναι τα εξής: 1.Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ: Το εδάφιο α” της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο […]

1 2 3 4