Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  ΜΠρΑθ 381/2018: Αντικατάσταση εκκαθαριστή ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο. Περίληψη: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης· όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο οφείλει να προβεί στο διορισμό εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών, χωρίς να δεσμεύεται από τα πρόσωπα, τα οποία προτείνουν ο αιτών ή οι παρεμβαίνοντες εταίροι, όπως επίσης δεν δεσμεύεται στον καθορισμό του αριθμού των εκκαθαριστών, εκτός αν ο αριθμός […]

 • known

  Αριθμ. οικ. 62134/4100  ΦΕΚ Β’ 4640/29.12.2017  Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και […]

 • known

  Άρθρο – Εγκύκλιος ΚΕΑΟ 1/4.1.2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 04/01/2018  Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158 /29-11-2017) Κ.Υ.Α. με τις οποίες θεσπίζεται μια απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός Ρύθμισης […]

 • known

  Νομολογία : ΜΕφΘεσ 570/2017 Έξοδος εταίρου από ΟΕ. Η σχετική δήλωση του εταίρου έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται να επικυρωθεί από το δικαστήριο, επιφέρει δε αμέσως τα αποτελέσματά της, ήτοι την έξοδό του από την εταιρεία και τη συνέχιση της λειτουργίας της με τους λοιπούς εταίρους, από τη στιγμή που η δήλωση αυτή θα […]

 • images

  Νομολογία: ΜΔΕφΘεσ 1380/2015 ΙΚΑ. Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ αποτελεί η παροχή εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής. Ο προσφέρων τις προσωπικές υπηρεσίες αφανής εταίρος δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώνεται ότι προσφέρει τις προσωπικές του υπηρεσίες, είτε υπό τη μορφή εταιρικής εισφοράς σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής του που απορρέει από […]

 • known

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α62/3-5-2017) ο Νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Οι διατάξεις του νέου νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν […]

 • images-15

  ΔΠρΛαμ 293/2016: Το Δικαστήριο αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής και διατυπώνει προς το Συμβούλιο της Επικρατείας τα εξής προδικαστικά ερωτήματα: α) Εάν η διάταξη του άρθρου 1 της 27397/122/19.8.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας έχει εκδοθεί εντός των ορίων της παρασχεθείσας με το άρθρο 24 παρ. 4 […]

 • images

  Με την 2425/2015 απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς βάζει τέλος στο πρόβλημα πολλών ασφαλισμένων που, ενώ οι επιχειρήσεις τους ήταν ουσιαστικά σε αδράνεια, ο ΟΑΕΕ συνέχιζε να τους χρεώνει με εισφορές. Παράλληλα διευκρινίζει ότι κάποιες ελάχιστες συναλλαγές δεν συνιστούν ουσιαστική και διαρκή εργασία, ώστε να είναι απαραίτητη η υποχρεωτική ασφαλιστική σχέση με τον ΟΑΕΕ. […]

 • images

  Το 2010, η εταιρία The Body Shop International, με έδρα το Littlehampton (Ηνωμένο Βασίλειο), υπέβαλε αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) . Η αίτηση αφορούσε το λεκτικό σημείο SPA WISDOM, ενώ η καταχώριση ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, για καλλυντικά προϊόντα. Η εταιρία Spa Monopole, […]

 • Εμπορικές απαιτήσεις – Προσωπική κράτηση: Η δυνατότητα επιβολής προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις έχει καταργηθεί. Προσωπική κράτηση, διάρκειας το πολύ ενός έτους, ορίζεται με απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, αν αποδείχθηκε αδικοπραξία και η απαίτηση είναι μεγαλύτερη από 30.000 ευρώ, εναπόκειται δε στην κρίση του δικαστηρίου να διατάξει ή όχι την προσωπική κράτηση. […]

1 2